Галузь та проблематика

Висвітлення філософських та методологічних проблем права.

 

Розділи журналу:

ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
 
МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА
 
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
 
ОКРЕМІ НАПРЯМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА (ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ, ГНОСЕОЛОГІЇ, АНТРОПОЛОГІЇ ТА АКСІОЛОГІЇ ПРАВА)
 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК МЕТАНАУКА
 
ПРАВО ТА КУЛЬТУРА
 
ПРАВО ТА ПОЛІТИКА
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
 
НАУКОВІ ФОРУМИ (НАУКОВЕ ЖИТТЯ, НАУКОВІ ЗАХОДИ)
 
РЕЦЕНЗІЇ 

Процес рецензування

Процедура рецензування передбачає перевірку на відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальність, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, а також на достовірність висновків.

  1. Термін виконання 5-10 днів.
  2. Після надходження статті до редакції її направляють  на рецензування. Наша редакція практикує сліпе рецензування.
  3. Отримання відповіді від рецензентів. У разі наявності зауважень, необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції виправлений рукопис.
  4. Якщо у рецензентів зауважень немає, або вони виправлені автором згідно з рекомендаціями, статтю направляють на редагування.

 

  • Усі рукописи спочатку розглядають редактори з метою оцінювання їх відповідності тематиці та вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів рукописи направляють двом експертам, які є фахівцями у відповідній галузі. Рукопис проходить сліпе рецензування (автор і рецензент не знають один одного).

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Періодичність

Два рази на рік.

 

Етика публікацій і співпраці з авторами

Науковий журнал забезпечує інформування читачів про результати наукових досліджень, що здійснюють у наукових установах і вищих навчальних закладах України та інших країн світу.

Перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів – визначальні фактори, що впливають на рішення щодо опублікування статті.

 

Загальні обов’язки та відповідальність Національної академії внутрішніх справ як видавця наукового журналу «Філософські та методологічні проблеми права»

Рішення стосовно публікування приймає редакційна колегія наукового журналу з огляду на тематику статті, наукову значущість й актуальність поданих матеріалів.

Редакційна колегія наукового журналу «Філософські та методологічні проблеми права»:

– здійснює відбір статей, наданих для опублікування в журналі, і формування редакційного портфеля чергового номера видання;

– контролює належний науковий рівень матеріалу, який публікують;

– забезпечує гласність і відкритість у відображенні наукової проблематики дослідницьких колективів кафедр та наукових підрозділів академії, а також інших установ та закладів науки й освіти;

– перешкоджає дискредитації інтелектуальних стандартів;

– надає необхідні пояснення, рецензії, вносить пропозиції та висловлює зауваження стосовно змісту та форми викладу наукового матеріалу, у разі потреби – повертає статтю на доопрацювання автору.

 

Обов’язки авторів наукового журналу «Філософські та методологічні проблеми права»:

– нести повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, ілюстративних матеріалів, а також за інші передбачені чинним законодавством України порушення;

– усунути всі недоліки письмового наукового твору (статті) відповідно до зауважень редколегії та рецензентів;

– не надавати право на розміщення статті іншим особам.

Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку. Виявлений редколегією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті.

Наукова стаття має відповідати вимогам підготовки статей до журналу «Філософські та методологічні проблеми права». Редакційна колегія наукового журналу публікує вимоги до статей, які регулярно оновлює.

Автор письмового наукового твору (статті) гарантує, що:

1) зміст статті є оригінальним, не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

2) статтю не друкували в інших виданнях, вона не знаходиться в редакціях інших журналів або видавництв;

3) стаття не є переробкою опублікованих раніше статей, містить новий матеріал або нове наукове осмислення вже відомого матеріалу;

4) стаття не містить матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритому друці, відповідно до чинного законодавства України, і її опублікування не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

5) імена всіх співавторів письмового наукового твору (статті) зазначено в статті, і жодної особи, яка не є співавтором письмового наукового твору (статті), до них не віднесено, а всі співавтори письмового наукового твору (статті) ознайомилися з остаточним варіантом статті, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Редакційна колегія має право розміщувати опубліковані статті наукового журналу на веб-сайті академії.

Редакційна колегія має право розміщувати опубліковані статті наукового журналу на сайті журналу, веб-порталі академії, в репозитарії, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті в журналі публікують на безоплатній основі.

Історія журналу

Заснований 2011 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17565-6415Р від 4 лютого 2011 року)

Включений до переліку фахових видань МОН України з юридичних наук (наказ МОН України від 21 листопада 2013 року № 1609)

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, англійська

Голова редколегії – Чернєй В. В., доктор юридичних наук, професор, ректор Національної академії внутрішніх справ

Заступник голови – Костицький М. В., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений юрист України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

Заступник голови – Гусарєв С. Д., доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор, перший проректор Національної академії внутрішніх справ

Відповідальний редактор – Павлишин О. В.кандидат юридичних наук, доцент, докторант докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ