Філософсько-правова методологія налагодження дієвої комунікації влади та місцевих громад в інформаційному суспільстві

  • Д. Андреєв

    доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-5328-8218
  • Д. Іванченко

    член виконавчого комітету міської ради, м. Новоград-Волинський

    https://orcid.org/0000-0002-7822-2872

Анотація

Метою статті є дослідження методологічних засад формування нових форм і моделей комунікації влади та місцевих громад, які мають підвищити якість й ефективність діалогу між громадянином та органами місцевої влади. В умовах розвитку вітчизняного інформаційного суспільства філософсько-правове осмислення природи владно-суспільної комунікації певною мірою залишається поза увагою науковців. Методологія застосування наукового інструментарію аналізу цього процесу ґрунтується на тому, що інформаційно­правова взаємодія влади та суспільства – це основоположна парадигма, яка має міждисциплінарний характер, у якій державна влада постає цілісним явищем, а її дослідження в методологічному аспекті формують не лише юриспруденція, а й логіка, політологія, соціологія, психологія, комунікативістика тощо. Така інтегрованість проблематики не тільки сприяє розвитку філософсько­правової науки, а й засвідчує її державотворчу глибинність, складність і потребу системного розв’язання актуальних проблем взаємодії влади та громади. Наукова новизна полягає в тому, що вперше за допомогою історико-компаративного аналізу досліджено філософсько-правову сутність еволюційного процесу розвитку комунікаційної взаємодії органів влади та суспільства.  Зазначений процес значно трансформується в умовах розвитку інформаційного суспільства, яке самореферентно формує нові запити громадянина та потребує швидких, адекватних рішень органів державної влади щодо потреб громади. Висновки. Проаналізувавши найпоширеніші філософсько-правові концепції забезпечення дієвої комунікаційної моделі влади та суспільства, слід зауважити: уся система методологічних засад аналізу функціонування влади поступово, проте впевнено еволюціонує до трансформування державного механізму в постійно діючу, ефективну систему комунікації з громадою певної території, у якому визначено домінантну роль людини, захист й охорону її законних прав та інтересів.
Це об’єктивно наявна основа, що методологічно співзвучна з найважливішою конституційною засадою: єдиним джерелом державної влади є народ. Водночас філософсько-правову сутність сучасної моделі комунікації влади та громади слід досліджувати як ієрархічну та контагіозну систему, адже в більшості демократичних суспільств забезпечення можливостей комунікаційного обміну кожного індивідуума зокрема та суспільства загалом набуває особливого значення, водночас, ідея комунікації полягає не в пропонуванні моделі політичної дії, а в аналізі суспільної ідеї та розумінні типового ідеалу. З огляду на
особливості становлення інформаційного суспільства в Україні, також можна констатувати, що вітчизняна модель комунікаційної взаємодії органів влади та місцевих громад потребує докорінного реформування, а її трансформація активно відбуватиметься й надалі.

Ключові слова: громадянин; місцева громада; суспільство, влада; комунікація; комунікаційні механізми; інформаційне суспільство.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Д. Андреєв

доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Д. Іванченко

член виконавчого комітету міської ради, м. Новоград-Волинський

Посилання

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої Політики / пер. с лат. А. Кислюка. Київ : Основи, 2003. 794 с. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Akvinskyi_Toma/Komentari_do_Aristotelevoi_Polityky.

Аристотель. Риторика / пер. Н. Платоновой (Античные риторики). М. : Наука, 1978. URL: http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/ritoriki.txt.

Блохін М. Конституції та законодавство європейських держав (ХVII–XIX ст.). : зб. док. Київ : Юрид. літ., 2015. 588 с.

Драгоманов М. Старі хартії вільності: Історичні нариси. Вид. 2-ге. Київ : Ранок, 2007. 84 с. URL: http://lib.npu.edu.ua/new-collections/documents/22.

Джефферсон Т. Декларация независимости. Инаугурационные речи / вступ. ст., примеч. и сост. С. Ударцева. Алматы : Әділет, 2015. 58 с.

Фишер К. История новой философии / пер. Н. Страхова. М. : Директ­Медиа, 2016. Т. 3 : Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. 1627 с.

Hoecke M. Law as Communication. Oxford – Portland Oregon, 2016. 224 p. URL: https://www.amazon.sg/Law-Communication-Mark-Van-Hoecke/dp/1841133418.

Кін Дж. Мас­медіа і демократія / пер. з англ. О. Гриценко. Київ : К.І.С., 1999. 134 с.

Ключевский В. Сочинения. М. : Изд-во соц.­эконом. лит., 1959. Т. VIII : Исследования, рецензии, речи (1890–1905). 490 с.

Куле К. СМИ в Древней Греции: сочинения, речи, разыскания, путешествия / пер. с фр. С. В. Кулланды. М. : Новое литер. обозрение, 2004. 256 с. URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/kule_smi_v_grezii/index.htm.

Lasswell H. The structure and function of communication in society / The Communication of Ideas ; in L. Bryson (ed.). N.Y. : Harper and Brothers, 2017. P. 37–51. URL: https://pracownik.kul.pl/files/37108/public/Lasswell.pdf.

Leibniz G. W. Die philosophischen Schriften / ed. K. I. Gerhardt. Berlin, 1980. Vol. 4. P. 427–463. URL: https://archive.org/details/diephilosophisc00gerhgoog/page/n8/mode/2up.

Парсонс В. Публічна політика: вступ до теорії та практики аналізу політики / пер. з анг. Київ : Києво­Могил. акад., 2016. 549 с. URL: https://www.yakaboo.ua/vejn-parsons-publichna-politika.html.

Платон. Законы / пер. с древнегреч. А. Лосева, В. Асмуса, А. Годи. М. : Мысль, 1999. 832 с. URL: http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/PLATO/new/Platon3_2.pdf.

Платон. Держава / пер. з давньогр. Д. Коваль. Київ : Основи, 2000. 355с. URL: http://litopys.org.ua/plato/plat.htm.

Руссо Ж.­Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного права /п. з фр. та ком. О. Хома. Київ : Port­Royal, 2013. 349 с.

Спиноза Б. Избранные произведения : в 2 т. / пер. с лат. М. Лопаткина. М. : Гос. изд-во полит. лит., 1987. Т. 2. 726 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427319.

Токвіль А. Про демократію в Америці : у 2 т. / пер. з фр. Г. Філіпчук, М. Москаленко. Київ : Всесвіт, 2015. 590 с. URL: http://litopys.org.ua/tocq/toc.htm.

Weber M. Gesammelte Werke: mit einem Lebensbild von Marianne Weber. Directmedia Publishing, Berlin 2014.

Weimann G. One More Step into the Two­step Flow of Communication. American Sociological Review. 2012. No. 47 (6). Р. 764–773.


Переглядів анотації: 150
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2020-02-13
Розділ
Методологія права