Структура методології досліджень державної політики у сфері безпеки

  • Д. Тихомиров

    кандидат юридичних наук, докторант докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-8366-8564

Анотація

Метою статті є визначення внутрішньої будови методології, яку використовують для дослідження  державної політики у сфері безпеки. Методологічною основою публікації стало застосування комплексу методів, необхідних для реалізації наукової мети й виконання поставлених завдань, зокрема: метод герменевтики, що дав змогу опрацювати тексти нормативних і доктринальних джерел, виявити сутність окремих наукових позицій сучасних авторів, а також методи абстрагування, типологізації, аналізу та синтезу. Наукова новизна. У статті було здійснено структуризацію методології дослідження державної політики у сфері безпеки. Висвітлено сутність структурних елементів методології дослідження державної політики у сфері безпеки, їхні основні, суттєві положення. Висновки. За результатами наукового пошуку з проблематики статті було сформульовано низку узагальнень, що полягають у таких положеннях: методологія наукового пізнання є складним утворенням та охоплює проблеми структури юридичного наукового знання його теорій і концепцій; тенденції виникнення, функціонування та зміни наукового знання, а також його класифікації, типології тощо; структура та склад діяльнісного, системного, функціонального й інших наукових методів, які застосовують; формалізовані методики та процедури конкретного їх використання. Структура методології дослідження державної політики у сфері безпеки становить багаторівневу систему та складається з принципів наукового пізнання, домінантного світогляду, типу наукового мислення, філософських засад, наукових парадигм, методологічних підходів і наукових методів.

Ключові слова: методологія; домінуючий світогляд; тип наукового мислення; філософські засади; наукова парадигма; методологічний підхід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. Тихомиров

кандидат юридичних наук, докторант докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Бехруз Х. Н. Методологические основы сравнительного правоведения : лекция. Киев : Логос, 2007. 32 с.

Бигич О. Л. Місце порівняльного методу в правовій методології. Правова держава. 2002. Вип. 13. С. 448–454.

Дубов О. Г. Становлення методологічних юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2014. 16 с.

Getman A., Yakoviyk I. National security strategy of Ukraine: history of belated reforms. Проблеми законності. 2019. № 147. doi: 10.21564/2414-990x.147.186338.

Камінська Н. В. Міжнародна інформаційна безпека в умовах глобалізації та інтеграції. Міжнародне право: виклики сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 груд. 2016 р.). Київ : КНТЕУ, 2016. С. 22–27.

Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М. : Аванта +, 2001. 560 с.

Копоть В. О. Концептуальні основи правового реалізму : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12. Київ, 2008. 15 с.

Костицький М. В., Тимченко І. А. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції : вибрані наук. пр. / відп. ред. Н. В. Кушакова-Костицька. Чернівці : Рута, 2008. 560 с.

Луць Л. А. Методологія порівняльного правознавства. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ІІІ регіон. наук. конф. Львів, 1997. С. 29–34.

Микешина Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие. М. : Прогресс–Традиция МСПИ ; Флинта. 2005. 464 с.

Оль П. А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству : монография. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. 243 с.

Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода : учебник. СПб. : С.-петерб. гос. ун-т, 2004. 863 с.

Шемчук В. В. Інформаційна безпека та інформаційна оборона в контексті розвитку вітчизняної доктрини й законодавчої основи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019. № 4. С. 31–37. (Серія «Юридичні науки»). doi: https://doi.org/10.32838/1606-3716/2019.4/06.

Сироїд Т. Л. Правова основа політики Європейського Союзу в галузі безпеки: від витоків до сучасності. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 547–60. doi: 10.31733/2078-3566-2019-3-47-54.

Тер-Акопов А. А. Юридическая логика : учеб. пособие. М. : ИКФ Омега-Л. 2002. 256 с.

Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы. Киев : Знання, 2005. 334 с.

Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М. : НОРМА, 1996. 432 с.

Зайчук О. В., Заєць А. П. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 688 с.


Переглядів анотації: 325
Завантажень PDF: 1332
Опубліковано
2020-02-13
Розділ
Методологія права