Системний підхід у правовому регулюванні фізкультурно-спортивної сфери

  • А. Палюх

    докторант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-9856-9147

Анотація

Метою статті є аналіз стану правового регулювання фізкультурно-спортивної сфери. Для її досягнення було окреслено такі завдання: схарактеризувати стан регулювання спортивних правовідносин і фізкультурно-спортивної сфери; висвітлити системний підхід до правового регулювання фізкультурно-спортивної сфери; визначити особливості галузевих і міжгалузевих засад правового регулювання фізкультурно-спортивної сфери; сормулювати пропозиції з удосконалення правового регулювання фізкультурно-спортивної сфери в Україні. Методологія. Методологічний інструментарій обрано з огляду на поставлену мету і предмет дослідження. Визначальними стали системний і структурно-функціональний, логіко-юридичний, формально-юридичний, семіотичний, діалектичний, методи моделювання та прогнозування. Наукова новизна полягає у виокремленні на підставі системного підходу особливостей правового регулювання фізичної культури і спорту в Україні. Суспільні відносини у зазначеній сфері є доволі багатоманітними й інтегрованими з іншими сферами життєдіяльності, їхніми ознаками та видами. Правове регулювання фізкультурно-спортивних відносин здійснюється на рівні різних галузей і підгалузей права (конституційне право, адміністративне право, спортивне право, господарське право тощо). Висновки. Питання організації і здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів змагального спрямування врегульовані нормативно-правовими й іншими актами, які є джерелами різних галузей права і законодавства. Системний підхід, поряд з інтеграційним та іншими, дають змогу стверджувати про виокремлення спортивного права як комплексної галузі права та законодавства.

Ключові слова: системний підхід; правове регулювання; галузь права; галузь законодавства; спортивні правовідносини; фізична культура; спорт; спортивне право.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. Палюх

докторант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Апаров А. М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 2017. Т. 22. Вип. 1 (30) С. 6–19. (Серія «Правознавство»). URL: doi: https://doi.org/10. 18524/2304-1587.2017.1(30).126479.

Byers T., Slack T., Parent M., Slack T., Parent M. Key Concepts in Sport Management. Los Angeles : SAGE Publications Ltd, 2012. 224 p. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781473914599.n33.

Джафарова О. В., Іванов В. О. Спортивне право як підгалузь особливої частини адміністративного права. URL: http://www.pravnuk.info/2013-12-27-12-38-39/31-sportivne-pravo-yak-pidgaluz-osoblivo%D1%97-chastini-administrativnogo-prava.html.

Джужа О. М., Тичина Д. М. Віктимологічне запобігання злочинам у сфері фізичної культури і спорту. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 2 (18). С. 43–48. URL: https://lawjournal.naiau.kiev.ua/index.php/lawjournal/article/view/1071. doi: https://doi.org/10.33270/04191802.

Galantić M. Sports Law: Some Introductory Considerations. Annals of Applied Sport Science. 2016. Vol. 4. No. 3.

P. 51–59. doi: 10.18869/acadpub.aassjournal.4.3.51.

Гавінська О. А. Підгалузі права в системі права сучасної України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2017. 200 с.

Камінська Н. В., Палюх А. Я. Міжнародно-правові стандарти у сфері фізичної культури та спорту і їх імплементація у національне законодавство України. Право.ua. 2018. № 3. С. 10–13.

Кантаєва О. В., Батіщева Н. М. Місце спорту в соціально-економічних відносинах: особливості діяльності професійного футбольного клубу як суб’єкта господарювання. Вісник Житомир. держав. технологічного університету. 2011. № 4 (58). (Серія «Економіка, управління та адміністрування»). doi: https://doi.org/10.26642/jen-2011-4(58)-226-229.

Конституція України: станом на 30 верес. 2016 р. : відповідає офіц. тексту. Київ : Паливода А. В., 2016. 76 с.

Кузнєцова Н. Основні методологічні засади сучасного цивільного права України. Право України. 2009. № 8.

С. 12–14.

Morgan W. J. The Philosophy of Sport: A Historical and Conceptual Overview and a Conjecture regarding its Future. Handbook of Sports Studies. 2003. Р. 205–213. doi: https://doi.org/10.4135/9781848608382.n12.

Наставний І. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері професійного спорту в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 46–51. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/10.pdf.

Nichols G. Sport and Crime Reduction. The Role of Sports in Tackling Youth Crime. London : Imprint Rutledge, 2010. doi: https://doi.org/10.4324/9780203089156.

Палюх А. Я. Юридична конструкція спортивних правовідносин. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 2 (111). С. 10–13. URL: https://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/1043. doi: https://doi.org/10.33270/0119111 2.34.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року : постанова Кабінету Міністрів України від 1 берез 2017 р. № 115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF.

Романишин О. Співробітництво держав-членів Ради Європи у сфері спорту: міжнародно-правові аспекти. Вісник Львівського університету. 2018. Вип. 45. C. 225–232. (Серія «Міжнародні відносини»). doi: 10.30970/vir.2018.45.0.8970.

Ткалич М. Спорт на часі? Тенденції в законодавстві на 2019 рік. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/sportivne-pravo/sport-na-chasi-tendenciyi-v-zakonodavstvi-na-2019-rik.html.

Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту : Указ Президента України від 28 верес. 2004 р. № 1148/2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004.

Воронин М. В. Основания и проявления системности права. М. : Юрлитинформ, 2016. 198 с.

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 1 січ. 2019 р. № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.

Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24 груд. 1993 р. № 3808-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#n317.

Зозуля І. В., Довгань О. І. Адміністративно-правові засади діяльності спортивних федерацій в Україні: аналіз поточних проблем. Форум Права. 2019. № 5. С. 157–163. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1198806.


Переглядів анотації: 347
Завантажень PDF: 548
Опубліковано
2020-02-14
Розділ
Право і політика