Гомеостаз у теорії та практиці муніципального права як комплексної галузі України

  • В. Демиденко

    кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-6771-0080

Анотація

Метою статті є висвітлення проблематики забезпечення гомеостазу муніципального права України крізь призму аналізу відповідності положень нинішньої науки муніципального права та відповідної національної комплексної галузі муніципального права до реальних потреб розбудови муніципалізму як сучасної теорії та практики розвитку місцевого самоврядування. Методологія дослідження становить систему теоретичних принципів (історизму, об’єктивності, плюралізму тощо), логічних прийомів (аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, гіпотеза тощо) і конкретних засобів дослідження, що надали можливість повноцінно висвітлити забезпечення гомеостазу в теорії та практиці муніципального права. Наукова новизна. Сформульовано поняття гомеостазу теорії та практики муніципального права України, а також виокремлено критичні  для сьогодення напрями посилення гомеостазу муніципального права України. Висновки. Гомеостазис теорії та практики муніципального права України передбачає: а) спрямованість науки муніципального права на науково-теоретичне забезпечення реалізації реальних потреб, прав, свобод, законних інтересів і запитів людини, територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні; б) на підставі здобутків сучасної науки муніципального права наповнення муніципальними демократичними цінностями Конституції, законів та інших нормативно-правових актів, що формалізують реалізацію права на місцеве самоврядування в Україні з метою розбудови муніципалізму як сучасної теорії та практики розвитку місцевого самоврядування; в) дієвий нагляд і контроль за реалізацією положень муніципально-правових норм з боку уповноважених суб’єктів, забезпечення невідворотності юридичної відповідальності у випадку вчинення делікту.

Ключові слова: гомеостаз; муніципальне право; муніципальна реформа; децентралізація влади; муніципальна влада; муніципальні права; свободи людини і громадянина.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Демиденко

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Демиденко В. О. Система муніципального права України: загальнотеоретичний аспект. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (107). С. 84–95. URL: https://scientbul.naiau.kiev.ua/ index.php/scientbul/article/view/854.

Головко К. В. Ознаки інкорпорації муніципального законодавства України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019. № 3. С. 19–23. (Серія «Юридичні науки»). doi: https://doi.org/10.32838/1606-3716/2019.3/04.

Камінська Н. В. Децентралізація влади в Україні та досвід її проведення у зарубіжних державах. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 4. С. 35–40.

Каминская Н. В. Перспективы становления европейской системы местного и регионального самоуправления. Право и политика. 2015. № 2 (182). С. 227–241. doi: 10.7256/1811-9018.2015.2.8854.

Кофман Б. Я. Муніципальні права людини (особистості) як фактор вдосконалення конституційно-правового статусу людини і громадянина. Часопис Київського університету права. 2019. № 2. С. 65–71. doi: 10.36695/2219-5521.2.2019.11.

Литвинова С. Ф. Системный подход к изучению права: гомеостаз правового регулирования. Право и государство: теория и практика. 2013. № 12. С. 6–10. URL: https://elibrary.ru/ contents.asp?issueid=1236791.

Медицинская популярная энциклопедия. М. : Вече, 2012. 399 с. URL: https://slovar.cc/med/enc/2206330.html.

Мішіна Н. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. Право України. 2018. № 4. С. 126–138. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-126.

Мухачев И. В. Проблемы гомеостазу в теории и практике российского конституционного права : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. М., 1999. 321 с. URL: https://www.dissercat.com/content/problemy-gomeostaza-v-teorii-i-praktike-rossiiskogo-konstitutsionnogo-prava.

Мухачев И. В. Гомеостазисная теория сущности конституции. Ленинградский юридический журнал. 2015. № 1 (39). С. 135–141. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gomeostazisnaya-teoriya-suschnosti-konstitutsii/viewer.

Нарыкова С. П. Системный подход к исследованию механизма правового регулирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. М, 2006. 26 с. URL: https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01003027374.pdf.

Панфілов О. Ю. Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект : монографія. Харків : Майдан, 2007. 396 с.

Панфілов О. Ю. Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект (теоретико-методологічний аналіз) : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03. Дніпропетровськ, 2008. 36 с.

Петришина М. О., Генкул Ю. В. Формування вітчизняної моделі місцевого самоврядування: досвід країн Європейського Союзу. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 69–72. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-6/13.

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квіт. 2015 р. № 214. Офіційний вісник України. 2015. № 33. Ст. 963.

Потапенко С. Характерні риси об’єднаної територіальної громади. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 2. С. 48–55. doi: 10.33287/11204.

Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) за реєстр. № 2598. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 2014 р. № 333-р. Офіційний вісник України. 2014. № 30. Ст. 831.

Енциклопедія сучасної України : ]сайт]. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30736.

Новая философская энциклопедия : в 4 т. / под ред. В. С. Степина. М. : Мысль, 2010. 736 с.

Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лют. 2015 р. № 157-VIII. Офіційний вісник України. 2015. № 13. Ст. 91.


Переглядів анотації: 128
Завантажень PDF: 327
Опубліковано
2020-02-14
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства