Основні цінності й принципи професійної етики поліцейського

  • Г. Петрова

    кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-5964-1473

Анотація

У статті здійснено комплексний підхід до опрацювання здобутків правових і філософських наук щодо вивчення проблеми цінностей та принципів професійної етики поліцейського й значення цих феноменів у діяльності професіонала. Мета статті – визначити сутність цінностей і принципів професійної етики та їхньої ролі в професійній діяльності поліцейського, що є неможливим без окреслення місії та завдань поліції. Методологія. Методологічним підґрунтям наукового пошуку є сукупність світоглядних і філософських принципів наукового пізнання, методологічних підходів, загальних методів мислення, філософських і загальнонаукових методів, використання яких забезпечило обґрунтованість та достовірність результатів дослідження основних цінностей і принципів професійної діяльності поліцейського. Науковою новизною дослідження є: визнання основоположними цінностями професійної діяльності поліцейського верховенства права, гуманізму та професіоналізму; формулювання визначення «основні принципи професійної етики поліцейського»; типологізація основних принципів професійної етики поліцейського за двома схемами: а) структурування принципів відповідно до базових цінностей професійної діяльності поліцейського – верховенства права, гуманізму, професіоналізму, що постають «формулами» моральності професіонала; б) смислове структурування прописаних у нормативних актах засад професійної діяльності поліції: концептуальних, світоглядних і процесуальних. До висновків дослідження належить формула оптимальної моделі місії поліції: «Поліцейські служать народу України, задовольняючи його потреби в послугах держави»; зазначено, що такі важливі фактори формування філософії професійної діяльності поліцейського, як фіксація прав і соціального захисту поліцейських, умов праці та професійної підготовки у вітчизняному законодавстві потребують доопрацювання й доповнення; проблеми формування особистісних внутрішніх, власне морально-етичних якостей професіонала варті посиленої уваги, що в подальших наукових дослідженнях окресленої проблеми можуть бути конкретизованими в такому понятті, як «чесноти», і розглянутими в площині «корпоративної культури», «культури професійної діяльності», «поліцейської культури». Тому прийняття Етичного кодексу поліцейського розв’язало низку питань, пов’язаних із чіткістю формулювань основного категоріального апарату філософії професійної діяльності поліцейського, сприяло повнішому розумінню етичних проблем професійної діяльності поліцейських і готовності обговорювати й розв’язувати ці проблеми, що наблизить якість роботи поліції до стандартів західної професійної культури.

Ключові слова: цінності професійної етики поліцейського; верховенство права; гуманізм; професіоналізм; принципи професійної етики поліцейського; концептуальні засади професійної діяльності; світоглядні засади професійної діяльності; процесуальні засади професійної діяльності; чесноти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. Петрова

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Алекперов А. С. огли. Мультикультуралізм в просторі між політикою і культурою. Філософія і культура. 2013. № 3. С. 350–355. doi: https://doi.org/10.7256/1999-2793.2013.03.8.

Європеїзація Центральної та Східної Європи / [Л. Б. Андонова та ін.] ; упоряд. : Ф. Шіммельфенніг, У. Зедельмаєр ; пер. з англ. О. Сидорчук ; ред. О. Гончарук . Київ : Юніверс, 2010. 281 с.

Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / за заг. ред. О. А. Банчука. Київ.: Москаленко О. М., 2013. 588 с.

Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Втрата чутливості у плинній сучасності / пер. з англ. О. Буценка. Київ : Дух і літера, 2014. 280 с.

Чесноти. Провінція Святого Миколая: Василіянський чин Святого Йосафата в Україні. URL: http://osbm.org.ua/index.php/publikatsiyi/dukhovnist/1728-chesnoty.

Дмитрієва Е. Цінність і творчість як компоненти релігійної культури. Філософія і культура. 2016. № 5. С. 730–737. doi: https://doi.org/10.7256/1999-2793.2016.5.18614.

Джурська А. В., Джурський В. В. Право працівників поліції на повагу до їхньої гідності під час виконання службових обов’язків. Філософські та методологічні проблеми права. № 1 (17). 2019. С. 90–97. doi: https://doi.org/10.33270/01191702.90.

Этциони А. Новое золотое правило и нравственность в демократическом обществе. Новая индустриальная волна на Западе. М. : Academia, 1999. С. 312–334.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер. с англ. М. : Изд-во ACT ; Ермак, 2004. 730 с.

Глушкова Л. В. Особливості змін структури українського суспільства у глобалізаційному процесі. Грані. 2016. № 4 (132). С. 74–77. doi: https://doi.org/10.15421/1716081.

Johannessen S. O. Reforming the Norwegian Police-Cultural Change as a Restoration of Organizational

Ideologies, Myths and Practices. Nordisk politiforskning. 2015. Vol. 2. No. 2. P. 167–182. doi: https://doi.org/10.4324/9781315688404-3.

Ламаш І. В. Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях. Право і безпека. 2016. № 2 (61). С. 11–17.

Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських : наказ МВС України від 9 листоп. 2016 р. № 1179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16.

Про затвердження Правил носіння однострою поліцейських : наказ МВС України від 19 серп. 2017 р. № 718. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1122-17.

Nhan J. Police culture. The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York ; Heidelberg ; Dordrecht ; London : Springer, 2014. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118517383.wbeccj371/abstract/. doi: https://doi.org/10.1002/9781118517383.wbeccj371.

Нижник Н. С. Полиция и гражданское общество: поиск вектора взаимодействия. Полицейская деятельность. 2018. № 5. С. 52–66. doi: https://doi.org/10.7256/2454-0692.2018.5.23796.

O’Neill M. E., Marks M., Singh A. Police occupational culture: New debates and directions. Emerald, 2017. 412 p. doi: https://doi.org/10.1016/s1521-6136(2007)8.

Павлишин О. В., Кравчук О. В., Лев О. Р. Антропологічно-правові виміри професійної деформації моральної свідомості працівників Національної поліції України. Філософські та методологічні проблеми права. 2018. № 2 (18). С. 71–80. doi: https://doi.org/10.33270/02191802.71.

Петрова Г. Деонтологічні засади службової діяльності: службовий етикет правоохоронця (поліцейського) : пам’ятка Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. 100 с.

Петрова Г. Концепт прав людини і життєвий світ. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, С. Д. Гусарєв та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 329–332.

Основи професійної етики та естетичної культури: до проведення масових заходів та спортивних змагань : навч. посіб. / за заг. ред. Г. М. Петрової, Т. А. Кумеди. Київ : КНТ, 2012. 192 с.

Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції : постанова Кабінету Міністрів України від 7 лют. 2018 р. № 58. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58-2018-%D0%BF#n10.

Принцип / Начало. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей / пер. з фр. Вид. 2-ге, виправл. Київ : Дух і літера, 2011. Т. 1. С. 101–109.

Європейський кодекс поліцейської етики : Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів Ради Європи від 19 верес. 2001 р. URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/rec1.pdf.

Декларація про поліцію : резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи від 8 трав. 1979 р. № 690. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_803.

Schein E. H. Organizational Culture and Leadership. San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1992. 418 p. doi: https://doi.org/10.1177/027046769401400247.

Шевчук Г. Принципи та завдання діяльності Національної поліції України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 7. С. 120–124. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/7/22.pdf.

Шило Є. П. Правові принципи діяльності Національної поліції України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 6. Т. 2. С. 154–164.

Стрельченко О. Г. Особливості вступу до патрульно-постової служби як одного із різновидів публічної служби. Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах громадянського суспільства (осінні читання) : тези доп. та повідомл. учасників Всеукр. наук. конф. (27 жовт. 2017 р.) / упоряд. Г. Я. Савчин. Львів : ЛьвДУВС, 2017. С. 365–396. doi: https://doi.org/10.31617/k.knute.2019-03-19.17.

Стрельченко О. Г. Доктринальна характеристика публічної служби в Україні: поняття та класифікація. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 1 (17). С. 104–110. doi: https://doi.org/10.33270/01191702.104.

Трофименко В. А. Нормативні акти етичної поведінки поліцейських як необхідна частина законодавчого забезпечення їхньої співпраці із суспільством. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2017. № 4 (35). С. 175–185. URL: http://fil.nlu.edu.ua/ article/viewFile/119656/130878. doi: https://doi.org/10.21564/2075-7190.35.119656.

Василевська Т. Е. Етика в публічній службі : підручник. Київ : НАДУ, 2018. 256 с.

Яременко П. С. Етичні аспекти в діяльності працівника ОВС України. Київ : Лібра, 2001. 167 с.

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України : Закон України від 15 берез. 2018 р. № 2337-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 29. С. 233. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-315.

Про Національну поліцію: Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/580-19.

Zozulia I. Is the National Police of Ukraine European? SSRN Electronic Journal. 2019. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.3468902.


Переглядів анотації: 1757
Завантажень PDF: 4858
Опубліковано
2020-10-23
Розділ
Окремі напрями філософії права (проблеми онтології, гносеології, антропології та аксіології права)