Методологія дослідження впливу християнських цінностей на формування правової культури України

  • І. Ткачук

    ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-2717-250X

Анотація

Метою статті є з’ясування методологічних підходів дослідження впливу християнських цінностей на формування вітчизняної правової культури. Методологічною основою публікації стало застосування комплексу методів, необхідних для реалізації наукової мети, зокрема формальної логіки (аналіз, синтез, узагальнення) і герменевтики, які дали змогу опрацювати тексти нормативних, доктринальних та релігійних джерел, виявити сутність окремих наукових позицій сучасних авторів. Наукова новизна. Запропоновано авторський методологічний підхід дослідження впливу християнства на формування ціннісних основ вітчизняної правової культури, що може стати підґрунтям для подальших наукових розвідок у цьому напрямі. Висновки. Методологія дослідження впливу християнських цінностей на формування правової культури України має складну архітектоніку, яка не обмежена лише сукупністю філософських чи загальнонаукових методів. Аналіз доктрин християнських церков має доповнюватися вивченням практики діяльності цих церков, що дає змогу досягти об’єктивності в оцінці релігійного впливу на право. У методологічному значенні важливим є підготовка необхідного понятійно-категоріального апарату, оскільки від цього залежить рівень теоретичних узагальнень дослідження.

Ключові слова: методологія; метод; категоріальний апарат; християнські цінності; правова культура; процес пізнання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Ткачук

ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Berman H. J. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1983. 657 p.

Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навч. посіб. Київ : Знання, 2005. 655 с.

Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) : монография. 2-е изд. М. : Аванта+, 2001. 560 с.

Костицький М. В. Деякі питання методології юридичної науки. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 3–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2013_1_3.

Костицький М. В., Кушакова-Костицька Н. В. Діалектика права як загальне вчення про право. Філософські та методологічні проблеми права. 2014. № 2. С. 208–213. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2014_2_20.

Луцький І. М. Християнство як світоглядне джерело української держави і права : монографія. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. 468 с.

Майстренко С. В. Етичні цінності християнства у структурі господарсько-економічних відносин. Фінансовий простір. 2019. № 2. С. 30–38. doi: https://doi.org/10.18371/fp.2(34).2019.178494.

Макаренко Л. О. Суб’єкт правової культури: концептуальні засади дослідження. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2018. № 3 (5). С. 15–21. doi: 10.15587/2523-4153.2018.143337.

Мальцев Г. В. Культурные традиции права : монография. M. : Норма, 2013. 608 с.

Медведєва М. О. Міжнародне право та християнські цінності у сфері прав людини. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2016. Вип. 127/2. С. 73–81. doi: https://doi.org/10.17721/apmv.2016.127.2.73-81.

Павлишин О. В. Правова культура як показник рівня розвитку системи юридичної освіти (семіотико-правовий аспект). Юридична психологія та педагогіка. 2013. № 2. С. 82–93. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/urpp_2013_2_10.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. Київ : Атіка, 2001. 176 с.

Скакун О. Теорія держави і права. Енциклопедичний курс : підручник. Харків : Еспада, 2006. 776 с.

Тимофеев Е. В. Специфика этики и аксиологии протестантизма: потенциал к внутриконфессиональному диалогу. Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 1. С. 125–128. doi: https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.1.27.

Ткачук І. Д. Християнські цінності як основа формування сучасної вітчизняної правової культури. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 505–508. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-2/132.

Циппеліус Р. Юридична методологія. Київ : Реферат, 2004. 300 с.

Вовк Д. Християнська правова традиція: окремі аспекти методології дослідження. Право України. 2014. № 6. С. 139–148. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6146/1/Vovk_139_148.pdf.

Юркевич О. М. Комплексний характер логіки в юридичній методології. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2019. № 1 (40). С. 39–49. doi: https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155749.


Переглядів анотації: 216
Завантажень PDF: 434
Опубліковано
2020-10-23
Розділ
Методологія права