Філософсько-правова рефлексія Конституції Пилипа Орлика як феномену європейського права

  • С. Іванов

    аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-0063-9448

Анотація

У статті проаналізовано значення та роль визначної історичної пам’ятки українського державотворення першої половини XVIII ст. – Конституції Пилипа Орлика в контексті європейської правотворчості. Розглянуто її як важливий політико-правовий документ, що містить такі елементи доктрини природного права, як: справедливість, гуманізм, повага до прав і свобод людини, рівність перед законом, поділ влади. Метою дослідження є застосування філософсько-правової рефлексії до з’ясування ролі Конституції Пилипа Орлика в розвитку та формуванні українського та європейського права. Методологія. Засадничими методологічними підходами стали: аксіологічний, порівняльно-історичний, міждисциплінарний, герменевтичний. Теоретичну базу дослідження становили нормативно-правові документи, наукові публікації та дослідження, інформаційні матеріали. Наукова новизна полягає в застосуванні філософсько-правової рефлексії до розуміння Конституції Пилипа Орлика як феномену європейського права, що закладає підвалини для подальшої конкретизації історичних закономірностей становлення українського конституціоналізму й обґрунтування пріоритетних засад його вдосконалення. Висновки. Проаналізовано широке коло наукових поглядів на оцінку Конституції Пилипа Орлика в історичному процесі та виявлено, що, попри її понад 300-річну історію, єдиного підходу в розумінні правового та філософського характеру цього документа немає. У статті окреслено, що Конституція Пилипа Орлика започаткувала прогресивну на свій час ідею вираження прагнень і потреб усього народу, що свідчить про високий рівень правової та філософської культури тогочасної української еліти. Крім того, вона, закріплюючи механізми народного суверенітету, стала проєктом незалежної держави, побудованої на універсальних цінностях природного права. Це свідчить про те, що тодішня українська політична еліта перебувала цілком у дусі європейської правової традиції та політичної культури.

Ключові слова: філософсько-правова рефлексія; конституція; конституціоналізм; Пилип Орлик; правова традиція; договір; конституційний акт; поділ влади; європейське право.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. Іванов

аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Кампо В. М. Коментар до першого параграфа Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Вісник Конституційного Суду України. 2007. № 5. С. 86–88.

Чухліб Т. Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648–1721 рр. : монографія. 3-тє вид., випр. і доповн. Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. 616 с.

Домбровський І. П. Конституція української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року). Вісник Конституційного Суду України. 2007. № 4. С. 100–104.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. Київ : Знання, 1991. 48 с.

Фаріон І. «Конституція Пилипа Орлика 1710 року» крізь призму її базових когнітивних термінів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 709. С. 125–131.

Федоренко В. Л. Конституція та конституціоналізм: сутність, сенси і взаємозумовленість. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2019. № 2. С. 78–94. doi: https://doi.org/10.33766/2524-0323.86.78-94.

Федоренко В. Л. Конституція та конституційна держава: питання теорії та практики. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 3. С. 13–29. doi: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-3(9)-13-29.

Камінська Н. В., Демиденко В. О. Теоретико-правові детермінанти конституційних цінностей. Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 трав. 2019 р.). Хмельницький, 2019. С. 207–210.

Коляда І. А., Коляда С. Ю., Кирієнко О. Ю. Пилип Орлик. Харків : Фоліо, 2015. 121 с.

Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. Суми : Унів. кн., 2008. 124 с.

Костицький М. В. Ключові підходи до методології пізнання української історико-правової дійсності. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. № 12. С. 12–17.

Коваль А. Конституція Пилипа Орлика – цінна пам’ятка в історії розвитку українського та європейського конституціоналізму. Український часопис конституційного права. 2017. № 3. С. 52–59. doi: https://doi.org/10.30970/jcl.3.2017.5.

Козаченко А. І. Принцип поділу державної влади за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року та польською Конституцією 1791 року. Проблеми законності. 2019. № 144. С. 8–17. doi: https://doi.org/10.21564/2414–990x. 144.154647.

Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIII століття : монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 468 с.

Медвідь А. Б. Історичні передумови конституційного закріплення прав людини у XIII–XVIII століттях: європейська та вітчизняна теорія та практика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2016. № 837. С. 292–296.(Серія «Юридичні науки»).

Рендюк Т. Г. Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи. Чернівці : Букрек, 2013. 240 с.

Різниченко В. Пилип Орлик – гетьман України: історичні оповіді. Київ : Укр. письменник, 1996. 302 с.

Рудик П. А. Внесок суддів Конституційного Суду України в дослідження положень «Договорів і постанов» Пилипа Орлика 1710 року. Віче. 2012. № 2. С. 29–32.

Shaptala N., Kaminska N., Ivanochko I., Kulyk T. Constitutionalism as a philosophical and legal category and a socio-political phenomenon. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Vol. 23.Issue 2. URL: https://www.abacademies.org/articles/constitutionalism-as-a-philosophical-and-legal-category-and-a-sociopolitical-phenomenon-9124.html.

ShevchenkoA., Kydin S., Kapichon O. Issues of improving the mechanism of protecting human rights.Scientific achievements of modern society: The 5th International scientific and practical conference (January 8–10, 2020). Liverpool, United Kingdom. 2020. P. 207–2016.

Шишкін В. І. Конституція, яка випередила час (про правовий акт Пилипа Орлика 1710 року). День. 2007.URL:http://incognita.day.kyiv.ua/konstitucziya-yaka-viperedila-chas.html.

Сінькевич О. В. Український конституціоналізм як доктрина: до питання визначення сутності. Право та державне управління. 2020. № 1. С. 24–27. doi: https://doi.org/10.32840/pdu.2020.1-1.4.

Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. Київ : Знання, 1993. 192 с.

Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. Київ : Либідь, 1994. 240 с.

СимонЮ. До питання про особливості розвитку сучасної філософії права: криза чи допарадигмальність. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2017. No. 4. Issue 5. Р. 29–35.

Симон Ю. С. Герменевтичний підхід у філософсько-правових дослідженнях: теоретико-методологічний і техніко-юридичний аспекти. Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28 листоп. 2019 р.) : у 2 ч. Київ, 2019. Ч. 1. С. 197–200.

Симон Ю. С., ВолодченкоA. O.Методологічна стратегія та особливості подолання кризи філософії права на початку ХХІ століття. Virtus: Scientific Journal. 2020. No. 45. Р. 32–38.

Ситник О., Середа Ю. Передумови проголошення конституційного проекту 1710 року. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2019. № 1/43. С. 35–46. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.1/43.184260.

Талдикін О. В. Форма держави відповідно до Пактів і конституції прав і вольностей Запорізького Війська. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 84–88. doi: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2018-1-84-88.

Тараненко М. Г. Причини створення, головні державотворчі, ідеологічні і правові засади та історичне значення Конституції Пилипа Орлика.Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2010. № 2. С. 151–166.(Серія «Політологія. Соціологія. Право»).

Татарова Т. О. Фіскальний контроль на українських землях за часів Гетьманщини. Юридичний бюлетень. 2019. № 11. С. 107–112. doi: https://doi.org/10.32850/2414-4207.2019.11-1.13.

Замлинський В. Пилип Орлик. Історія України в особах: ІХ–XVIII ст. Київ : Україна, 1993. 396 с.


Переглядів анотації: 863
Завантажень PDF: 2514
Опубліковано
2021-04-02
Розділ
Історія філософії права і методологія права