Проблеми правового регулювання відеоспостереження та інших заходів контролю за найманими працівниками

  • І. Кравченко

    кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових наук загальноуніверситетських кафедр Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк

    https://orcid.org/0000-0002-3082-4970

Анотація

На підставі аналізу норм національного та європейського законодавства, практики Європейського суду з прав людини та національної судової практики надано правову характеристику понять «приватне життя», «допустимі межі обмеження прав і свобод працівників під час здійснення роботодавцем контролю із застосуванням технічних засобів і способів за виконанням ними трудових функцій». Вивчено питання можливості нормативного закріплення поняття «приватне життя» та визначення можливих обмежень прав і свобод працівників. Метою статті є встановлення можливості застосування в Україні до трудових правовідносин практики ЄСПЛ щодо забезпечення права на приватне життя. Наукова новизна публікації полягає в тому, що питання правомірності контролю роботодавця за працівником з використанням технічних засобів комплексно досліджено з огляду на їх види, вимоги законодавства, включно з практикою ЄСПЛ, і національну судову практику. Предметом дослідження обґрунтовано потребу нормативного закріплення в законодавстві України можливих меж обмеження прав працівників, наприклад, втручання хазяйської (дисциплінарної) влади роботодавця у сферу їх приватної автономії. Висновки. Ефективний захист права працівників на приватне життя, приватності особистої зони під час виконання ними трудових функцій не є можливим без його нормативного регулювання з використанням практики ЄСПЛ.

Ключові слова: роботодавець; найманий працівник; трудовий договір; таємниця листування; відеоспостереження за працівником; право доступу до інформації працівника; контроль особистої кореспонденції працівника роботодавцем; захист прав і свобод людини та громадянина; захист персональних даних; приховане фільмування; правомірне обмеження прав і свобод громадян.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Кравченко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових наук загальноуніверситетських кафедр Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк

Посилання

Дроздов О. М., Дроздова О. В. Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції. 2018. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/1259d4263dac852ef056_file.pdf.

Директива Європарламенту та Ради Європи «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» : міжнар. док. від 24 жовт. 1995 р. № 95/46/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ aws/show/994_242#Text.

European Commission for Democracy Through Law « Opinion On video surveillance in public places by public authorities and the protection of human rights» : Adopted by the Venice Commission atits 70th Plenary Session

(Venice, March 16–17, 2007). URL: http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)014-e.asp. doi: https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e1126.

Федоренко В. Л., Нестерович В. Ф. Утвердження та конституційне закріплення права на інформацію: від найдавніших часів до сучасності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 41. С. 47–51. (Серія «Юриспруденція»). doi: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.41-1.11.

Камінська Н., Джуська А. Реалізація конституційного права людини на таємницю телефонних розмов в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 1 (114). С. 100–109. doi: https://doi.org/10.33270/01201141.100.

Кодекс законів про працю України : Закон УРСР від 10 груд. 1971 р. № 332-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50. Ст. 375.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнар. док. від 4 листоп. 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004.

Kortukova T., Kaminska N., Dei M., Blahodarnyi A. COVID-19: Regulation of Migration Processes in The European Legal Area. Cuestiones Políticas. 2020. Vol. 38. Р. 321–332. doi: https://doi.org/10.46398/cuestpol.38e.20.

Кривецький О. Відеоспостереження на робочих місцях: питання законності. 2020. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2991:videosposterezhennya-na-robochikh-mistsyakh-pitannya-zakonnosti-2&catid=71&Itemid=382.

Лазор І. В. Дисциплінарна влада роботодавця: поняття та значення в умовах ринкових відносин. Держава і право. 2011. Вип. 52. С. 315–321. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34040/52-Lazor.pdf?sequence=1.

Нестерович В. Ф. Категорія «інтерес» у правотворчості: загальнотеоретичні аспекти. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2006. № 1. С. 73–78. doi: https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.348-355

Нестерович В. Ф. Принципи відкритості та прозорості у діяльності органів державної влади як важлива передумова для утвердження демократії участі. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 4.

С. 67–78. doi: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185431.

Оруэлл Дж. 1984: роман / пер. с англ. В. П. Голышева.СПб. : Азбука, 2003. 317 с.

Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету Міністрів України від 9 груд. 2020 р. № 1236. URL: https://www.kmu.gov.ua/ npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220.

Постанова Харківського апеляційного суду від 17 жовт. 2019 р. № 623/2637/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85166889.

Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» : рішення Конституційного Суду України від 30 жовт. 1997 р. № 5-зп. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97#Text.

Справа «Антовіч та Мірковіч проти Чорногорії» :рішення ЄСПЛ від 28 листоп. 2017 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178904.

Справа «Ганновер проти Німеччини» : рішення ЄСПЛ від 24 черв. 2004 р. № 59320/00. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_324#Text.

Справа «Кьопкепроти Німеччини : рішення ЄСПЛ від 5 жовт. 2010 № 420/07. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101536.

Справа «Лопес Рібальда та інші проти Іспанії» : рішення ЄСПЛ від 14 груд. 2019 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22: [%22ribalda%22],%22documentcollectionid2%22: [%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-197098%22]}.

Справа «Німіц проти Німеччини» : рішення ЄСПЛ від 16 груд. 1992 р. № 251-B. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2132.html.

Справа «Пек проти Сполученого Королівства» : рішення ЄСПЛ від 28 січ. 2003 р. № 44647/98. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_165#Text.

Савчин М. В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму : монографія. Ужгород : РІК-У, 2018. 440 с.

Словник української мови : в 11 т. Київ : Наук. думка, 1970–1980. 1974. Т. 5. С. 778 ; 1978. Т. 9. С. 859.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Ваганова І. М. До питання про використання технічних засобів спостереження у трудовому праві України. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21–22 квіт. 2016 р.). Київ : Прінт-Сервіс, 2016. С. 39–43. doi: https://doi.org/ 10.26697/9786177089000.2017.340.

Віткаускас Д. Право на повагу до приватного життя відповідно до статті 8 Європейської Конвенції захисту прав людини та основних свобод. Нові аспекти права на приватність та удосконалення українського законодавства : виступ на міжнар. просвітницькому семінарі. 2003. URL: http://khpg.org/1094815937. doi: https://doi.org/10.32837/chc.v0i32.24.

Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення : Закон України від 22 верес. 2005 р. № 2899-IV.Відомості Верховної Ради України. 2005. № 52. Ст. 565.

Про захист персональних даних : Закон України від 1 черв. 2010 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.


Переглядів анотації: 197
Завантажень PDF: 610
Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства