Методологічне дослідження щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

  • Б. Безгинський

    ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-4362-1531

Анотація

Мета статті – визначити та з’ясувати методологічні підходи дослідження щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, схарактеризувати різні за рівнем складності методи наукового пізнання та довести потребу їхнього комплексного використання для дослідження окресленої проблеми. Методологію дослідження становить комплекс методів, необхідних для реалізації наукової мети, зокрема: історичний, порівняльно-правовий, описовий, системно-структурний, догматичний, соціологічний і моделювання. У дослідженні також використано й інші методи наукового пізнання, а саме: формально-юридичний, індукції та дедукції, аналіз словникових визначень. Наукова новизна. Запропоновано авторський методологічний підхід дослідження щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, що може стати підґрунтям для подальших наукових розробок у цьому напрямі. За його результатами сформовано висновки про те, що вибір відповідного методологічного інструментарію є важливим для з’ясування науково-теоретичних засад будь-якого дослідження. Щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення визначено, що: 1) історичний метод надає можливість висвітлити закономірності встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на різних етапах історичного розвитку держави; 2) порівняльно-правовий метод надає змогу з урахуванням міжнародного досвіду запропонувати шляхи вдосконалення зазначеної кримінально-правової норми в Україні; 3) описовий метод використовують для якісної характеристики предмета зазначеного кримінального правопорушення; 4) системно-структурний метод надає змогу висвітлити внутрішні побудови норм, взаємозв’язок і взаємообумовленість їх елементів як у середині, так і з іншими кримінально-правовими поняттями; 5) догматичний метод сприяє виявленню недоліків і вивченню шляхів удосконалення кримінально-правової норми незаконного збагачення; 6) соціологічний метод потрібний для аналізу соціальних умов, явищ і чинників, на які саме спрямований закон про кримінальну відповідальність; 7) метод моделювання призначений для формулювання пропозицій до чинного законодавства України; 8) метод аналізу словникових визначень – для поглибленого аналізу окремих понять; 9) метод формально-юридичний застосовують у межах порівняння норм чинного кримінального законодавства та проєктів законів України щодо внесення змін до чинних норм; 10) метод індукції – з метою отримання загального висновку на підставі формально-логічних умовиводів; 11) метод дедукції – під час виокремлення та характеристики критеріїв диференціації кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Ключові слова: методологія; метод; незаконне збагачення; кримінальне правопорушення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Б. Безгинський

ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Безгинський Б. Г. Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення незаконного збагачення. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 1 (21). С. 55–61. doi: https://doi.org/10.33270/04212101.55.

Бондаренко О. С. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : дис. …. канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2016. 242 с.

Гуторов Н. О. Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права. Проблеми боротьби зі злочинністю. 2009. № 100. С. 291–304.

Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) : монография. 2-е изд. М. : Аванта, 2001. 560 с.

Хилюк С. В. Розвиток науки кримінального права України після відновлення її державної незалежності (питання Особливої частини) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2007. 304 с.

Костицький М. В., Кушакова-Костицька Н. В. Діалектика права як загальне вчення про право. Філософські та методологічні проблеми права. 2014. № 2. С. 208–213. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2014_2_20.

Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства. Київ : Ін Юре, 2010. 812 с.

Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукового дослідження : підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Знання, 2007. 317 с.

Туляков В. О. Порівняльний метод у науці кримінального права. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1 (2). С. 29–40.


Переглядів анотації: 282
Завантажень PDF: 538
Опубліковано
2022-02-13
Розділ
Методологія права