Філософсько-правовий дискурс регламентування статусу іноземця в Україні

  • Д. Неофіта

    аспірант кафедри теорії права та конституціоналізму Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

    https://orcid.org/0000-0001-8412-3654

Анотація

Мета статті – проаналізувати становлення законодавства про статус іноземців та осіб без громадянства в Україні; дослідити праці вчених і законодавчі акти, прийняті після проголошення незалежності Україні, та міжнародні акти, що регламентують правовий статус іноземців та осіб без громадянства; схарактеризувати основні нормативно-правові акти, якими визначено терміни «іноземець», «біженець», «особа, яка потребує додаткового захисту», «особи, які потребують тимчасового захисту», «імміграція»; розглянуто права та обов’язки іноземців в Україні; надати пропозиції щодо вдосконалення законодавства в умовах європейської інтеграції України. Методологічну основу статті становить комплекс різноманітних підходів і методів дослідження: діалектичний, історичний та порівняльно-правовий. Науковою новизною є те, що автор проаналізував законодавство про правовий статус іноземців в Україні, запропоновано провести кодифікацію відповідного законодавства шляхом прийняття єдиного нормативно-правового акта, яким визначатиметься статус іноземця. Висновки. Законодавство про статус іноземців складається із законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та «Про імміграцію». Автор зауважив, що відсутній єдиний нормативно-правовий документ, яким має визначатися правовий статус іноземця, його права та обов’язки, питання імміграції та правовий статус шукачів захисту. У науковій літературі та правничих дискусіях не порушувалося питання кодифікації законодавства про статус іноземців.

Ключові слова: законодавство про статус іноземців; іноземець; особа без громадянства; імміграція; біженець; особа, яка потребує додаткового захисту; особа, яка потребує тимчасового захисту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. Неофіта

аспірант кафедри теорії права та конституціоналізму Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Посилання

Константінов С. Ф. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2002. 18 с.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Конвенція про статус біженців : міжнар. док. від 28 лип. 1951 р. Офіційний Вісник України. 2002. № 5. С. 178.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнар. док. від 4 листоп. 1950 р. Урядовий кур’єр. 2010. № 215.

Політична енциклопедія / [редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін.]. Київ : Парламент. вид-во, 2011. С. 35.

Про надання захисту іноземцям та особам без громадянства : проєкт Закону України від 24 квіт. 2020 р. URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html.

Протокол щодо статусу біженців : міжнар. док. від 16 груд. 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_363#Text.

René de Grootde. Survey on Rules on Loss of Nationality in International Treaties and Case Law. CEPS Paper ‘Liberty and Security in Europe’. 2013. No. 57. Р. 15.

Софінська І. Громадянство та міграція: цивілізаційні, конституційні та глобалізаційні виклики сьогодення. Український науково-теоретичний часопис Київського університету права. 2017. № 3. С. 40–46.

Софінська І. Філософсько-правова візія доктрини громадянства : монографія. Львів : Каменяр, 2018. 346 с.

Конституція України. Науково-практичний коментар / [редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.]. 2-ге вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2011. С. 381–383.

Тихоновський, О. В. Адаптація студентів-іноземців до навчання в Україні. Медична освіта. 2015. № 1. С. 117–119. doi: https://doi.org/10.11603/me.v0i1.4186.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : міжнар. док. від 27 черв. 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

van Maas L. Nationality Matters: Statelessness under International Law. School of Human Rights Research Series. 2008. Vol. 29. Р. 21. URL: https://files.institutesi.org/Nationality_Matters.pdf.

Європейська конвенція про громадянство : міжнар. док. від 6 листоп. 1997 р. Офіційний вісник України. 2008. № 13. С. 359.

Загальна декларація прав людини : міжнар. док. від 10 руд. 1948 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 лип. 2011 р. № 3671-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text.

Про імміграцію : Закон України від 7 черв. 2001 р. № 2491-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2491-14#Text.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 верес. 2011 р. № 3773-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text.


Переглядів анотації: 217
Завантажень PDF: 217
Опубліковано
2022-02-13
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства