Державний режим Російської Федерації: окремі політико-правові виміри

  • Н. Пархоменко

    доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-5870-9261

Анотація

З огляду на сформовані національною правовою доктриною підходи до визначення сутності й змісту, класифікацій державного політико-правового режиму, метою дослідження є визначення особливостей і детермінант сучасного державного режиму Російської Федерації. Наголошено на тому, що зазначений режим виник унаслідок трансформації режиму СРСР та наразі має ознаки одночасно як тоталітарного, так і демократичного режиму з подальшим посиленням ознак, притаманних класичному тоталітаризму. Методологію дослідження становить комплекс загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, а саме: формально-логічний, системно-функціональний, порівняльно-правовий тощо. Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній висвітлено особливості державного режиму РФ на сучасному етапі. У висновках наголошено, що на конституційному рівні в Росії закріплено всі атрибути демократичної держави, у яких має виявлятися сутність державного режиму в країні. Водночас практика державотворення дає змогу констатувати такі особливості російського державного режиму: відсутність сильного громадянського суспільства, здатного здійснити реальний вплив на прийняття політичних чи правових рішень, захистити власні інтереси; проголошення цінностей російського православ’я частиною державної ідеології; відсутність права на опозицію та незалежність суду; надмірна концентрація влади та підвищення авторитету керівника країни; підвищення ролі спецслужб, метою діяльності яких є захист режиму; зрощення верхівки державної влади та великого бізнесу; слабкість авторитетних політичних еліт, що виявляється в їх неспроможності продукувати зразки поведінки, бути джерелом прогресу тощо.

 

Ключові слова: антидемократичний режим; тоталітаризм; Російська Федерація; державотворення; політико-правовий режим; ідеологія.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н. Пархоменко

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, м. Київ

Посилання

Bukhanevych O. M., Mernyk A. M., Petryshyn O. O. Approaches to Understanding the Category «Special Legal Regimes». Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. Vol. 28. No. 1. Р. 71–78. DOI: https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(1).2021.71-78.

Мокін І. С. Взаємодія форми правління та політичного режиму Української Держави гетьмана П. П. Скоропадського. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 48. С. 468–477.

Шаповал В. М. Режим політичний. Юридична енциклопедія : 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2003. Т. 5 : П–С. 736 с.

Лемак В. В., Попович Т. П. Державний режим як теоретико-правова категорія (поняття, критерії для видової класифікації). Публічне право. 2014. № 4 (16). С. 177–182.

Kovalchuk V. B., Zharovska I. M., Gutiv B. I., Melnychenk B. B., Panchuk I. O. Human Rights and Positive Obligations of the State. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. Vol. 28. No. 3. Р. 27–35. DOI: https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(3).2021.27-35.

Головатий М. Ф. Право і політика як базові засади організації і діяльності органів державної влади. Право в сучасному політичному житті країни. 2020. С. 280. DOI: https://doi.org/10.37374/2020-37-21.

Волинець В. В. Функції сучасної держави: теоретико-правові проблеми : монографія. Київ : Логос, 2012. 509 с.

Про внесення змін до деяких Законів України щодо засудження ідеології «руського міра» : пояснювальна записка до проекту Закону України від 17 берез. 2021 р. № 5258. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI04664A.html.

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М. : ЦентрКом, 1996. URL: http://krotov.info/libr_min/01_a/re/ndt_18.htm.

Skrypnuk O. V., Parkhomenko N. M., Оnishchenko N. M. Awareness in Law as Strategical Direction of Legal Policy. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol. 10. No. 5 (43). Р. 1534–1540.

Кузніченко С. О. Народовладдя та надзвичайні правові режими: постановка проблеми. Новий шлях до права : монографія. Київ : Логос, 2021. С. 82–82.

Ляхович В. Політичний режим «керованої демократії» в Росії: сучасні виклики трансформаціям. Віче. 2012. № 4. URL: https://veche.kiev.ua/journal/2983/.

Обушний М. І., Коваленко А. А., Ткач О. І. Політологія : довідник / за ред. М. І. Обушного. Київ : Довіра, 2004. 316 с.

Honcharenko V. D., Shyhal D. A., Omarova A. A. Legal Status of the Union Republics During the Rebuilding (1985–1991). Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2022. Vol. 29. No. 1. Р. 39–49. DOI: 10.37635/jnalsu.29(1).2022.39-49.

Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація : монографія. Київ : Юрид. думка, 2018. 408 с.


Переглядів анотації: 1353
Завантажень PDF: 269
Опубліковано
2022-08-21
Розділ
Право і політика