Методологія дослідження принципів професійної діяльності прокурора

  • А. Войтенко

    аспірант кафедри теорії права, конституційного та приватного права Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

    https://orcid.org/0000-0002-6174-499X

Анотація

Мета статті – дібрати найефективніші у вивченні принципів професійної діяльності прокурора методи й методологічні підходи, а також здійснити їх детальний функціональний аналіз.  Методологія. З метою  дослідження принципів професійної діяльності прокурора за відсутності порушень дослідницьких законів, обрано найпоширенішу методологічну структуру, яка становить три рівні: 1) філософсько-світоглядний; 2) загальнонауковий; 3) спеціально-науковий методи. Результати дослідження. Автор пропонує трискладовий підхід до вибору методології для дослідження принципів професійної діяльності прокурора, акцентуючи на тому, що ці методи, по-перше, мають бути діяльнісними та їхня дія має відтворювати певне обмежене (не універсальне) середовище – у цьому випадку це юридична практика, діяльність прокурора крізь призму політичної нейтральності; по-друге, повинні орієнтуватися пріоритетно на науку правознавства з домінуванням прикладного пізнавального аспекта; по-третє, через міжгалузеву методологічну комунікацію мають демонструвати наукову цінність (корисність) результатів дослідження. Наукова новизна. Зв’язок дослідження з такими науковими проблемами, як діяльність органів прокуратури щодо організації та процесуального керівництва органами досудового слідства й підтримання державного обвинувачення в суді, в контексті додержання прокурорами принципу політичної нейтральності демонструє потребу в їх вивченні на засадах попередньо описаної методологічної регламентації. Практична значущість. Загалом автор не пропонує одностайного підходу до методів у науковому середовищі; жодний метод у науковому пізнанні не вважається цілком нейтральним, незаангажованим, незалежним від соціальних орієнтирів, світогляду, переконань і прагнень дослідника. Водночас виступає проти будь-якої монополізації методологічних підходів, але за плюралізацію використовуваних методів дослідження, адже це необхідна передумова до об’єктивності пізнання предметів і явищ, поступального розвитку науки, свободи наукової творчості. Також акцентовано, що методологічний плюралізм не має перетворюватися на методологічний анархізм.

Ключові слова: методологія; методологічний плюралізм; політична нейтральність; правознавство; професійна діяльність прокурора; юридична практика.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. Войтенко

аспірант кафедри теорії права, конституційного та приватного права Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

Посилання

Балинська О. М., Ященко В. А. Методологія сучасного правознавства : посібник / за заг. ред. О. М. Балинської. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 372 с.

Костицький М. В. Логіка як методологія наукового пізнання. Філософські та методологічні проблеми права. 2014. № 1. С. 3–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2014_1_3.

Курочка М. Законність в ОРД та прокурорський нагляд за її дотриманням / за ред. Є. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001. 158 с.

Рікер П. Про інтерпретацію. Після філософії: кінець чи трансформація? / упоряд. К. Байнес. Київ : Четверта хвиля, 2000. С. 312–333.

Балинська О. Семіотика права : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 416 с.

Сибірна Р.І. Особливості аналітичної діяльності у науковому дослідженні. Соціально-правові студії. 2021. Т. 4. № 4. С. 49–55. DOI: https://doi.org/10.32518/2617-4162-2021-4-49-55.

Проблеми тлумачення правових норм : посібник / авт.-упоряд. О. Балинська. Львів : ЛьвДУВС, 2021. 392 с.

Бугайко Ю. О. Конституційно-правові засади лінгвістичної експертизи законопроєктів в Україні : дис. … д-ра філософії : 081. Київ, 2022. 230 с.

Загребельна Н. А. Теоретико-методологічні засади прокурорської риторики як складової теорії держави і права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2019. 228 с.

Савчук С. В. Юридична соціологія: концептуальна взаємодетермінація предмета і метода. Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Вип. 105. С. 17–21.

Методи юридичної статистики. Інтернет-бібліотека української студентської літератури з юридичних дисциплін. URL: https://ibl.pp.ua/3/046209.html.

Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія : підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2008. 240 с.

Філіпенко А. С. Міждисциплінарна методологія: базові принципи. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ ec_n/article/view/3283.

Ященко В. А., Балинська О. М. Методологічна парадигма сучасної правової науки в Україні. Соціально-правові студії. 2020. Т. 3. № 4. С. 12–20. DOI: https://doi.org/10.32518/2617-4162-2020-4-12-20.


Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 313
Опубліковано
2023-01-22
Розділ
Історія філософії права і методологія права