Ієрархічна система загальнодержавних джерел муніципального права України

  • Володимир ДЕМИДЕНКО

    кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права
    та прав людини Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0001-6771-0080

Анотація

Анотація. В умовах сьогодення існує гостра потреба в підвищенні ефективності правового регулювання суспільних відносин муніципальним правом України. Питання муніципального права в правовій системі України є надзвичайно важливим як в умовах нинішнього воєнного стану, так і набуде особливого значення в післявоєнний період розвитку держави. Адже значна частина суспільних відносин щодо відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення нормальної життєдіяльності мешканців сіл, селищ, міст, районів та областей є переважно завданням відповідних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Наведене вище обумовлює потребу у формуванні сучасної теорії джерел муніципального права України, їх видів, юридичної сили, висвітлення якісних рис, встановлення особливостей функціонування в умовах сьогодення, окреслення тенденцій розвитку в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі з огляду на незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. Метою публікації є дослідження ієрархічної системи загальнодержавних джерел муніципального права України за їх юридичною силою. Методологію дослідження становить система теоретичних принципів (історизму, об’єктивності, плюралізму тощо), логічних прийомів (аналізу й синтезу, індукції та дедукції, аналогії, гіпотези тощо) і конкретних засобів дослідження, що сприяли повноцінному розкриттю ієрархічної системи загальнодержавних джерел муніципального права України. У публікації вдосконалено науково-теоретичне уявлення про системи загальнодержавних джерел муніципального права, їх ієрархію за юридичною силою. Визначено тенденції розвитку доктрини загальнодержавних джерел муніципального права України. Практична  значущість дослідження полягає в тому, що сформульована ієрархічна система джерел муніципального права України сприятиме підвищенню ефективності правового регулювання муніципально-правових відносин в Україні

 

Ключові слова: муніципальне право; джерела права; держава; ієрархічна система; громадянське суспільство

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Володимир ДЕМИДЕНКО

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права
та прав людини Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Баймуратов М. О., Кофман Б. Я. Міжнародне муніципальне право як галузь міжнародного публічного права: до питання про формування галузі. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. 2021. № 2 (3). С. 7–27. (Серія «Право»). doi: 10.32342/2709-6408-2021-2-3-1.

Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правові аспекти : монографія / за ред. О. В. Батанова. Київ : Основа, 2020. 672 c. URL: http://idpnan.org.ua/files/2020/mistseve-samovryaduvannya-v-ukrayini-ta-zarubijnih-derjavah-porivnyalno-pravovi-aspekti-monografiya.pdf.

Делія Ю. В. Ієрархія джерел права у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2019. № 2. С. 16–23. doi: 10.32366/2523-4269-2019-67-2-16-23.

Демиденко В. Гомеостаз у теорії та практиці муніципального права як комплексної галузі України. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2 (18). С. 109–115. doi: 10.33270/02191802.109.

Демиденко В. О. Реалії та тенденції сучасної конституційної реформи в аспекті підвищення ефективності публічної влади в Україні. Часопис Київського університету права. 2017. № 2. С. 48–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_2_12.

Галус О. О., Баймуратов М. М. До питання про поняття та класифікацію муніципально-правових актів безпосереднього народовладдя. Соціальний Калейдоскоп. 2022. № 1 (3). С. 43–50. doi: 10.47567/bomivit.1-3.2020.05.

Камінська Н. В. Міжнародно-правові джерела муніципального права. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 3. С. 87–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2014_3_19.

Корчевна Л. О. Доктрина як джерело права. Правова держава. 2005. № 8. С. 19–23. doi: 10.18524/2411-2054.2005.8.218486.

Кравченко В. В., Пітцик М. В. Муніципальне право України : навч. посіб. Київ : Атіка, 2003. 672 с.

Leipzig Charter on Sustainable European Cities and other urban development documents. URL: https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/leipzig_charter_2007.pdf.

Новікова М. Загальнотеоретичні підходи до визначення поняття «джерела права». Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 2. С. 71–75. doi: 10.31733/2078-3566-2021-2-71-75.

Муніципальне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 352 с.

Муніципальне право України : підручник / [В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю. Ю. Бальцій та ін.] / за ред. М. О. Баймуратова. 2-ге вид. доповн. Київ : Правова єдність, 2009. 720 с.

Посторонко І. Теоретико-доктринальні засади феноменології муніципалізму. Публічне право. 2022. № 2 (46). С. 26–42. doi: 10.32782/2306-9082/2022-46-3.

Соляннік К. Є. Система джерел муніципального права. Право та інновації. 2015. № 1.

С. 142–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_1_24.

The Acquis URBAN’. Using Cities’ Best Practises for European Cohesion Policy. Common Declaration of URBAN cities and players at the European Conference «URBAN Future» on June 8th and 9th, 2005 in Saarbrücken (Germany). URL: http://aei.pitt.edu/81277/1/2005_July_-_No_136.pdf.

The European Charter for Equality Of Women And Men in Local Life. URL: https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf.

Цимбалістий Т. О. Правова природа актів Конституційного Суду України. Університетські наукові записки. 2007. № 1 (21). С. 47–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_10.


Переглядів анотації: 256
Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права