Поняття кримінального правопорушення в системі визначень антисуспільної поведінки

  • Олександр МИКИТЧИК

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0002-4973-2670

Анотація

Анотація. Стаття присвячена філософсько-правовій методології визначення головних ознак кримінального правопорушення та його місця в системі загальноюридичних категорій, серед яких: правопорушення, протиправна поведінка, проступок, делікт, а також соціологічних понять: антисуспільна, асоціальна, девіантна, аморальна поведінка. З огляду на те, що із філософсько-правової позиції надто поширене використання поняття «суспільна небезпека» в кримінальному праві як характерної ознаки кримінального правопорушення не є достатньо обґрунтованим, оскільки цей термін вказує лише на можливість дії. Водночас зазначено, що поняття кримінального правопорушення поєднує характеристики всіх попередніх визначень, проте не зводиться до них. Метою статті є дослідження поняття кримінального правопорушення в системі визначень антисуспільної поведінки, а також формулювання науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення національної кримінально правової доктрини з огляду на зміст такого поняття. Методологічне підґрунтя дослідження становить система методів наукового пізнання. З метою розкриття предмета дослідження використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання загальноприйнятих правових явищ, зокрема методи індукції, дедукції, системний, формально-юридичний, узагальнення, логічного аналізу, синтезу, аналіз результатів. У контексті охоронних, виховних і регулятивних функцій кримінального права в статті розглянуто наукову дискусію щодо визначення поняття кримінального правопорушення, що пов’язана з обґрунтуванням у Кримінальному кодексі України суспільної небезпеки як основної ознаки кримінального правопорушення, оскільки цієї ознаки немає в інших кодексах, хоча вона має достатньо широкий зміст. Кримінальний закон, крім інших об’єктів, завжди захищає суспільно-політичний устрій. Крізь призму цих міркувань порушено питання щодо заміни суспільної небезпеки як основної ознаки кримінального правопорушення на поняття соціальної шкоди, аби віддати перевагу захисту інтересів особи, підпорядковуючи цьому державний інтерес. З огляду на загальноісторичну тенденцію декриміналізації кримінального закону та його гуманістичну сутність, запропоновано філософсько-правове визначення кримінального правопорушення. Висвітлення проблемних питань кримінального правопорушення в системі визначень антисуспільної поведінки дає змогу законодавцю та правозастосовним органам ефективно реагувати на них і вжити всіх заходів для їх урегулювання

 

Ключові слова: кримінальне правопорушення; злочин; антисуспільна поведінка; асоціальна поведінка; девіантна поведінка; аморальність; протиправність

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр МИКИТЧИК

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

м. Київ, Україна

Посилання

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [уклад.: Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.] ; за ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

Babanina V. Structure of Mechanism of Implementation of Criminal Legislation. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2019. No. 24 (2). Р. 81–86. doi: 10.33270/01191112.81.

Babanina V., Yurikov O. Object of Intentional Damage to Communications Lines (Article 360 of the Criminal Code of Ukraine). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2 (115). С. 86–93. doi: 10.33270/01201152.86.

Babanina V., Ivashchenko V., Grudzur O., Yurikov O. Criminal protection of children’s life and health: international experience. Revista Cuestiones Politicas. 2021. Vol. 39. No. 71. Р. 350–365. doi: 10.46398/cuestpol.3971.18.

Березовська Л. І., Ямчук Т. Ю. Особливості ресоціалізації підлітків з девіантною поведінкою. Вісник Національного університету оборони України. 2020. № 4 (57). С. 5–11. doi: 10.33099/2617-6858-20-57-4-5-11.

Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки : курс лекцій. Київ : МАУП, 2006. 88 с.

Borysov V., Shakun V., Babanina V. Aplicación de los principios constitucionales en la legislación penal de Ucrania. Revista De La Universidad Del Zulia. 2022. No. 13 (38). Р. 140–158. doi: 10.46925//rdluz.38.10.

Cherniavskyi S., Dzhuzha A., Babanina V., Harust Yu. System of ensuring the economic security of the state: world experience and ways of its reform in Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. No. 28 (4). Р. 157–168. doi: 10.37635/jnalsu.28(4).2021.157-168.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Babanina V., Ivashchenko V. Criminal remedies and institutional mechanisms for combating corruption crimes: the experience of Ukraine and international approaches. Juridical Tribune. 2022. No. 12 (2). Р. 227–245. doi: 10.24818/TBJ/2022/12/2.05.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Babanina V., Tykhonova О. Criminal Liability for Cryptocurrency Transactions: Global Experience. European Journal of Sustainable Development. 2021. No. 10 (4). Р. 304–316. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n4p304.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Dzhuzha A., Babanina V. Combating credit fraud: experience of Ukraine and some other European Countries. Amazonia Investiga. 2021. No. 10 (42). Р. 93–102. doi: 10.34069/AI/2021.42.06.9.

Діденко В. П. Історія кримінального права України. Київ : Аванпост-Прим, 2009. 164 с.

Юридична психологія: альбом схем з коментарями / за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. Київ : Ін Юре, 2000. 111 с.

Кошова І. В., Кресан О. Д. Психологія девіантної поведінки : навч.-метод. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 226 с.

Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. Київ : Юрінком Iнтер, 2013. 712 с.

Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / за ред. Ю. І. Римаренка, Я. Ю. Кондратьєва, В. Я. Тація, Ю. С. Шемшученка. Київ : Ін Юре. 2003. Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. 2003. 1232 с.

Серажим І. Р. Девіантна поведінка персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України як соціально-психологічний та правовий феномен. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 447–449. doi: 10.32782/2524-0374/2022-6/100.

Сухонос В. В., Сухонос В. В. (мол.). Склад злочину: закон, теорія та практика : монографія. Суми : Універ. кн., 2021. 200 с.

Ціпан Т. С. Превенція асоціальної поведінки неповнолітніх: психолого-педагогічна діагностика. Інноватика у вихованні. 2020. Вип. 11. Т. 1. С. 160–166. doi: 10.35619/iiu.v1i11.272.

Тимошенко В. І., Шакун В. І. Теоретичні основи кримінології : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2021. 240 с.

Yurikov O. Counteracting planning, preparation, resolution and management aggressive war on the territory of Ukraine. In Legal sciences and their role in the development of the legal culture of a modern man : monograph. Riga : Baltija Publishing, 2022. Р. 180–197. doi: 10.30525/978-9934-26-209-8-9.

Yurikov O. Features of the pre-trial investigation in the area of combat. In The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : monograph. Riga : Baltija Publishing, 2022. Р. 1310–1315. doi: 10.30525/978-9934-26-223-4-165.

Yurikov O. Criminal characteristics of willful destruction or damage of military property. In Military offences and war crimes: background, theory and practice : monograph. Riga : Baltija Publishing, 2023. P. 847–863. doi: 10.30525/978-9934-26-302-6-37.

Юріков О. О. Особливості кваліфікації умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 5. С. 209–214. doi: 10.32849/2663-5313/2021.5.34.

Юріков О. О. Історичні аспекти розвитку кримінальної відповідальності за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі у XIX ст. Наше право. 2021. № 3. С. 118–123. doi: 10.32782/NP.2021.3.17.


Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 951
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права