Декларування недостовірної інформації: аспекти предмета кримінального правопорушення

  • Людмила МОСТЕПАНЮК

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0003-2894-0654

Анотація

Анотація. Стаття присвячена аналізу предмету кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації», яким є декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Визначено мету подання декларації, якою є створення умов прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виявлення та недопущення конфлікту інтересів у їхній діяльності. Метою статті є дослідження окремих питань предмета декларування недостовірної інформації. Методологічне підґрунтя здійснення дослідження становить сукупність загальнонаукових і спеціальних загальноприйнятих в юридичній науці методів наукового пізнання як пізнання правових явищ. Такими методами є діалектичний, системний, формально-юридичний, індукції, дедукції, логічного аналізу, синтезу, узагальнення, аналіз результатів. Констатовано факт відсутності законодавчого визначення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування кримінального права, окреслено сутність наукових дискусій щодо розуміння та змісту поняття «декларація», проаналізовано авторські дефініції поняття «декларація». Визначено ознаки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як офіційного документа: заповнення її на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції; складання за встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції формою; наявність усіх ознак офіційного документа; підтвердження певних юридичних фактів; складання за встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції формою; подається особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Зазначено категорії осіб, які подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: а) уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; б) що претендують на заняття чи обрання на такі посади; в) які звільняються із зазначених посад

 

Ключові слова: декларування; кримінальне правопорушення; недостовірна інформація; декларація; особа; виконання функцій; держава; місцеве самоврядування

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила МОСТЕПАНЮК

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Агеєнко А. В. Про обґрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6. С. 170–174. doi: 10.32849/2663-5313/2021.6.27.

Андрієшин В. В. Кримінально-правова кваліфікація декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України). Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. № 2 (11). С. 128–132.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [уклад. : Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.] ; за ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

Babanina V. Structure of Mechanism of Implementation of Criminal Legislation. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2019. № 24 (2). Р. 81–86. doi: 10.33270/01191112.81.

Babanina V., Ivashchenko V., Grudzur O., Yurikov O. Criminal protection of children’s life and health: international experience. Revista Cuestiones Politicas. 2021. Vol. 39. No. 71. Р. 350–365. doi: 10.46398/cuestpol.3971.18.

Бондаренко О. С. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2016. 263 с.

Черенков А. М. Криміналістична характеристика предметів декларування недостовірної інформації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019 № 39. С. 154‒157. doi: 10.32841/2307-1745.2019.39.35.

Черевко К. О. Е-декларування в Україні: основні питання. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 31 берез. 2017 р.). Харків, 2017. С. 203–204.

Cherniavskyi S., Babanina V., Vartyletska I., Mykytchyk O. Peculiarities of The Economic Crimes Committed with the Use of Information Technologies. European Journal of Sustainable Development. 2021. No. 10 (1). Р. 420–431. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p420.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Babanina V., Ivashchenko V. Criminal remedies and institutional mechanisms for combating corruption crimes: the experience of Ukraine and international approaches. Juridical Tribune. 2022. Vol. 12. No. 2. Р. 227–245. doi: 10.24818/TBJ/2022/12/2.05.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Babanina V., Tykhonova О. Criminal Liability for Cryptocurrency Transactions: Global Experience. European Journal of Sustainable Development. 2021. No. 10 (4). Р. 304–316. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n4p304.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Babanina V., Tykhonova О., Hudkova H. Características de la responsabilidad por revelación del secreto bancario en Europa y Estados Unidos. Jurídicas CUC. 2023. No. 19 (1). Р. 311–338. doi: 10.17981/juridcuc.19.1.2023.11.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Dzhuzha A., Babanina V. Combating credit fraud: experience of Ukraine and some other European Countries. Amazonia Investiga. 2021. No. 10 (42). Р. 93–102. doi: 10.34069/AI/2021.42.06.9.

Дем’янчук Ю. В. Порівняльний аналіз протидії корупції в країнах Європейського Союзу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2014. № 27 (66). С. 115–119.

Литвин Н. А., Крупнова Л. В. Правові наслідки скасування кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації. Наше право. 2020. № 4. С. 55–62. doi: 10.32782/NP.2020.4.9.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та доповн. Київ : Дакор, 2019. 1243 с.

Міськів Д. М. Аналіз ознак об’єктивної сторони складу декларування недостовірної інформації. Соціально-правові студії. 2020. Вип. 3 (9). С. 119–123. doi: 10.32518/2617-4162-2020-3-119-123.

Міськів Д. М., Газдайка-Василишин І. Б. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації суб’єктом декларування : монографія. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 300 с.

Рєзнік О. М., Бондаренко О. C. Визнання норми про декларування недостовірної інформації неконституційною як прояв дискредитації антикорупційної реформи. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 330–333. doi: 10.32782/2524-0374/2020-7/83.

Савченко А. В. Особливості складу декларування недостовірної інформації. Актуальні проблеми досудового розслідування : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). Київ, 2015. С. 53–56.

Tumanyants A., Hetman H., Babanina V., Dovbash R. Features of Ensuring the Right to Liberty and Personal Integrity In Criminal Proceedings Under the Conditions of Martial Law: Precedent Practice of the European Court of Human Rights and Ukrainian Realities. Access to Justice in Eastern Europe. 2023. No. 2 (19). Р. 153–171. doi: 10.33327/AJEE-18-6.2-n000226.

Волонець Д. Ф. Предмет кримінальних правопорушень, передбачених статтями 366-2–366-3 КК України. Правові новели. 2021. № 14. С. 177–181. doi: 10.32847/ln.2021.14.016.

Вознюк А. А. Декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації: нові моделі заборонних кримінально-правових норм. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 4 (92). С. 104–120. doi: 10.33766/2524-0323.92.104-120.

Yurikov O. Criminal characteristics of willful destruction or damage of military property. Military offences and war crimes: background, theory and practice : monograph. Riga : Baltija Publishing, 2023. P. 847–863. doi: 10.30525/978-9934-26-302-6-37.

Юріков О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення корупційних кримінальних правопорушень і кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, на підставі угод. Нове українське право. 2021. № 5. С. 146–151. doi: 10.51989/NUL.2021.5.21.

Юріков О. О. Слідчий як службова особа, яка займає відповідальне становище, у змісті ст. 368, 368-5, 369 і 382 КК України. Multidisziplindre forschung perspektiven, probleme und muster : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Відень, 26 листоп. 2021 р.). Відень, 2021. С. 111–112. doi: 10.36074/logos-26.11.2021.v1.37.


Переглядів анотації: 190
Завантажень PDF: 173
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права