Право поліцейських на належне медичне забезпечення в Україні: проблеми концептуалізації та забезпечення

 • Анна ДЖУСЬКА

  кандидат юридичних наук, головний оперуповноважений Національної поліції України

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0003-4297-6792
 • Віталій ДЖУСЬКИЙ

  головний оперуповноважений Національної поліції України

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0003-3356-3494

Анотація

Анотація. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що захист прав людини є ключовим питанням у науці конституційного права. Працівники правоохоронних органів, зокрема поліцейські, стоять на сторожі законності, правопорядку, захищаючи права, свободи й законні інтереси людини та громадянина. Водночас власне правоохоронці як громадяни України можуть стикатися із ситуацією порушення їхніх прав під час виконання службових обов’язків або в особистому житті. Поліцейським, які працюють в специфічних умовах, тим паче під час воєнного стану, має бути гарантоване належне медичне забезпечення. Основні аспекти цієї проблематики висвітлені в юридичній науці неповною мірою, а отже, потребують подальших наукових розвідок. Метою статті є доктринальне вивчення сутності права поліцейських на належне медичне забезпечення в Україні, особливостей його нормативно-правового регулювання, а також виокремлення проблемних питань, пов’язаних з його реалізацією. Методологічна основа полягає у використанні загальнонаукових і спеціально-юридичних методів, підходів і принципів. Ключовими в цьому контексті є комплексний і системний підходи, поряд з антропологічним, аксіологічним та інструментальним, а також формально-логічний, формально-юридичний, порівняльно-правовий методи, методи аналізу та синтезу. Наукова новизна дослідження полягає у формулюванні низки нових та вдосконаленні чинних у юридичній науці положень і висновків щодо розуміння сутності права поліцейських на належне медичне забезпечення в Україні, обґрунтування пропозицій щодо ефективного забезпечення цього права. Основним аспектом належного медичного забезпечення як виду соціального забезпечення є отримання необхідної медичної допомоги (послуг). Виокремлено основні проблемні питання, що стосуються належного медичного забезпечення поліцейських. Встановлено, що належний рівень фінансування медичного забезпечення поліцейських є передумовою реалізації конституційного положення про безоплатну медичну допомогу в Україні. Запровадження додаткового й ефективного функціонування відомчої медицини на страхових засадах створить умови для отримання поліцейськими медичної допомоги належного рівня. Практична значущість статті полягає в усвідомленні, що захист прав поліцейських має здійснюватися не лише безпосередньо правоохоронцями, а й іншими інститутами – омбудсменом, судовими органами тощо. Концептуалізація захисту прав, свобод і законних інтересів поліцейських має враховувати чинні надбання українських й іноземних учених та потребує подальших наукових розвідок

 

Ключові слова: правоохоронець; Національна поліція України; охорона здоров’я; медична допомога; медичні послуги; соціальне забезпечення

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Анна ДЖУСЬКА

кандидат юридичних наук, головний оперуповноважений Національної поліції України

м. Київ, Україна

Віталій ДЖУСЬКИЙ

головний оперуповноважений Національної поліції України

м. Київ, Україна

Посилання

The optimization of protection model for rights and freedoms of ukrainian person : collective monograph / [V. M. Bevzenko, V. A. Bortnyak ect.]. Lv-Torun : SENSЕ, 2019. 364 s. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/22/237/538-1.

Братасюк М. Г. Філософія захисту прав людини з позицій сучасного правового мислення. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 14–20. doi: 10.33270/02201901.14.

Букач В., Камінська Н., Медвідь Л. Інституційні гарантії конституційних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 1 (21). С. 39–46. doi: 10.33270/04212101.39.

Словник Української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/s/nalezhnyj.

Дрозд С. М. Право на медичне забезпечення поліцейських і чинники, що на нього впливають. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 43. С. 90–93. (Серія «Юриспруденція»). doi: 10.32841/2307-1745.2020.43.20.

Дрозд С. М. Фінансово-правове регулювання медичного забезпечення поліцейських : дис. … д-ра філософії : 081. Київ, 2021. 208 с.

Джуська А. В., Джуський В. В. Право працівників поліції України на повагу до їхньої гідності під час виконання службових обов’язків. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 1 (17). С. 90–98. doi: 10.33270/01191702.90.

Dzhuska A. V., Kaminska N. V., Makarukha Z. M. Modern concept of understanding the human right to life. Wiadomości Lekarskie. 2021. № 2. P. 341–350. doi: 10.36740/WLek202102131.

Kaminska N., Nazarko Y. Euthanasia and the human right to health protection in Ukraine and European Union. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 4 (105). С. 28–39.

Kolb A., Hrushko M., Teteriatnyk H., Chepik-Trehubenko O., Kotliar O. Peculiarities of Realization of the International Mechanism for the Protection of the Rights of Victims of Armed Conflict in the East of Ukraine. Cuestiones Políticas. 2021. No. 39 (71). P. 334–349. doi: 10.46398/cuestpol.3971.17.

Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» / кол. авт. ; кер. авткол. Т. П. Мінка. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 480 с.

Medicaid – basic Health Program. URL: https://www.medicaid.gov/.

Назарко Ю. В. Конституційне право на охорону здоров’я в Україні та державах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження : монографія. Київ : КНТ, 2022. 284 с.

Організація медичного забезпечення військ : підручник / за ред. В. В. Паська. Київ : Леся,

430 с.

Polizisten in der Krise. Berufliche Belastungen mit Hilfe von Krisenintervention und Supervision verarbeiten lernen. URL: https://www.kriminalpolizei.de/ausgaben/2005/juni/detailansicht-juni/artikel/polizisten-in-der-krise.html.

Смик А. С. Медичне обслуговування, як важлива гарантія соціального забезпечення працівників поліції в Україні. Юридична наука. 2020. № 3 (105). С. 488–493. doi: 10.32844/2222-5374-2020-105-3.60.

Sosnina O., Mykytiv O., Mykytiv H., Kolenichenko T., Holovach A. International Aspects of the Protection of Victims’ Rights in the Conditions of Armed Conflict in Ukraine. Cuestiones Políticas. 2021. No. 39 (71). P. 433–457. doi: 10.46398/cuestpol.3971.24.

Конституція України. Науково-практичний коментар / [редкол.: В. Я. Тацій (гол. редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.]. 2-ге вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2011. 1128 с.

The Official U.S. Government Site for Medicare. URL: https://www.medicare.gov/

Вапнярчук Н. М. До питання медичного забезпечення та санаторно-курортного лікування працівників Національної поліції України. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2023. Вип. 75. Ч. 3. С. 13–18. (Серія «Право»). doi: 10.24144/2307-3322.2022.75.3.2.


Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 396
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права