Новелізація Конституції України (гносеологічний аспект)

  • Юлія МИХЕЄНКО

    аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0002-0466-9428

Анотація

Об’єктивно існуючі потреби українського суспільства, людства в цілому, обумовлені як прагненням до розвитку, покращення певних сфер життя, так і необхідністю відповіді на виклики, що вже постали перед ними, або які можна спрогнозувати з огляду на існуючу реальність, набутий досвід, спонукають до здійснення наукових розвідок та напрацювання практичних пропозицій стосовно концептуалізації правового (зокрема і конституційного) забезпечення їх вирішення (попередження, унормування). Важливим, при цьому, видається пізнання процесів новелізації Конституції України як основного джерела національної правової системи, підґрунтя поточного законодавства, зокрема, діалектики об’єктивного та суб’єктивного, дослідження інших, крім внесення змін до тексту, шляхів зміни конституційної реальності. Метою публікації є дослідження новелізації Конституції України, її способів, задля забезпечення, з одного боку, стабільності конституційного регулювання, убезпечення від зайвого, без крайньої потреби корегування її тексту, з іншого – його адекватності подальшому розвиткові суспільства, держави у правовому демократичному поступі. У дослідженні застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, зокрема, герменевтичний, формально-логічний, системно-функціональний. У статті вперше досліджено, що є новелізацією Конституції України, сформульовано визначення цього поняття, виокремлені способи оновлення Основного Закону України, акцентовано на важливості оцінки історичного моменту, інтенції, об’єктивних, суб’єктивних чинників відповідних процесів та оцінки їх наслідків. Дослідження буде корисним при формуванні відповідними владними суб’єктами конституційної реальності у конституційний спосіб, без зайвих потрясінь та прийняття поспішних конституційних змін. Урахування викладених у статті зауваг дозволить, з одного боку, забезпечити ефективність та достатність конституційного регулювання, і, як наслідок, – його стабільність, з іншого, – ширше використання можливостей новелізації без внесення змін до тексту Конституції України, виходячи з засадничих конституційних принципів, цінностей Ключові слова: новелізація Конституції; прерогативні повноваження; конституційна доктрина; конституційні цінності; конституційна реальність; стабільність Конституції

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія МИХЕЄНКО

аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Агафонова Н. В. Конституція як об’єкт трансформування. Українські наукові записки. 2016. № 5. С. 351–366. URL: http://old.univer.km.ua/visnyk/1588.pdf.

Барабаш Ю. Г. Двадцять років незалежного поступу: втома від демократії чи утвердження нового конституційного проекту? Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 1. С. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_1_3.

Барський В. Р., Дворніченко Д. Ю. Вплив Європейської Комісії «За демократію через право» на конституційні трансформації та демократичні перетворення в Україні. Право і суспільство. 2019. № 5. С. 3–11. doi: 10.32842/2078-3736-2019-5-1-1.

Берченко Г. В. Преамбула конституції: юридична природа та практика внесення змін. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 5 (34). С. 44–48. doi: 10.32837/pyuv.v0i5(34).643.

Колісник В. П. Поняття конституційно-правової доктрини та формування конституційного ладу. Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговор. п’ятитомної монографії «Правова доктрина України». Харків : Право, 2013. С. 207–210. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/7173/2/Kolisnuk_207.pdf.

Костицький М. В., Бесчастний В. М., Кушакова-Костицька Н. В. Цифровий конституціоналізм: нова парадигма та перспективи розвитку в Україні. Філософські та методологічні проблеми права. 2022. № 2 (24). С. 9–26. doi: 10.33270/02222402.9.

Кравчук В. М. Внесення змін до Конституції в Україні та Польщі: загальні порівняльно-правові аспекти. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. № 4 (16).

С. 73–88. doi: 10.32689/2617-9660-2021-4(16)-73-88.

Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм в умовах воєнного стану. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 3 (21). С. 12–22. doi: 10.32689/2617-9660-2022-3(21)-12-22.

Лемак В. Безпосереднє застосування судами Конституції України: основні проблеми. Застосування судами Конституції України: доктрина і практика / упоряд. : А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. Київ : ВАІТЕ, 2022. С. 77–93.

Алфавітно-предметний покажчик до рішень, висновків Конституційного Суду України (1997–2020) / уклад. : Ю. М. Михеєнко ; відп. ред. В. М. Бесчастний. Житомир : 505, 2021. 156 с.

Михеєнко Ю. М. Участь Конституційного Суду України в новелізації Конституції (спроба філософського підходу). Філософські та методологічні проблеми права. 2022. № 2 (24).

С. 27–37. doi: 10.33270/02222402.27.

Речицький В. В. Конституція, конституційна доктрина, конституційний процес і війна. Український часопис конституційного права. 2022. № 2. С. 53–58. doi: 10.30970/jcl.2.2022.5.

Різник С. В. Застосування судами України презумпції конституційності під час здійснення правосуддя. Застосування судами Конституції України: доктрина і практика / упоряд. : А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. Київ : ВАІТЕ, 2022. Розділ 2.6. С. 215–227.

Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції : монографія. Ужгород : Ліра, 2009. 372 с.

Скрипнюк О. В. Проблеми методології модернізації Конституції України. Конституційна реформа в Україні: досвід країн центральної і східної Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24 черв. 2021 р.). Львів : Каменяр, 2021. С. 69–74. URL: https://web.ccu.gov.ua/sites/default/files/konf._konst._reforma_lviv_2021.pdf.

Стецюк П. Б. Конституція України: здобутки та перспективи (до 25-річчя ухвалення Основного Закону держави). Конституційна реформа в Україні: досвід країн центральної і східної Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24 черв. 2021 р.). Львів : Каменяр, 2021. С. 23–28. URL: https://web.ccu.gov.ua/sites/default/files/konf._konst._reforma_lviv_2021.pdf.

Водянніков О. Конституціоналізм в екстремальних умовах: установча і встановлені влади в кризові періоди. Український часопис конституційного права. 2021. № 4. С. 8–37. doi: 10.30970/jcl.4.2021.2.

Водянніков О. Пряма дія Конституції і розмежування юрисдикції між судами системи судоустрою і Конституційним Судом України. URL: https://constitutionalist.com.ua/vodiannikov-o-priama-diia-konstytutsii-i-rozmezhuvannia-iurysdyktsii-mizh-sudamy-systemy-sudoustroiu-i-konstytutsijnym-sudom-ukrainy/


Переглядів анотації: 132
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права