Онтологічний зміст легітимних очікувань у контексті конституційно-правового захисту прав людини

  • Сергій СОЛОТКИЙ

    науковий консультант судді Конституційного Суду України

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0003-4291-695X

Анотація

Анотація. Концепція захисту легітимних очікувань у світовій практиці не є новим явищем. Розвиток права, його подальша гуманізація, розширення прав людини значною мірою зумовили необхідність розвитку тих концепцій, змістом яких є дослідження не лише самого права, а і його виявів. Саме до останніх можна віднести концепцію легітимних очікувань. Не будучи правом у власному його розумінні, вони не можуть бути об’єктом захисту тією мірою, якою вони сформовані на підставі права. Правова думка досі не сформувала чіткого бачення щодо питання, що ж саме слід відносити до легітимних очікувань і чим вони є за своєю сутністю. Це питання здебільшого досліджують фрагментарно і зазвичай у контексті дії окремих правових принципів, як, наприклад, принципу правової визначеності. Поняттям «легітимні очікування» також оперує Конституційний Суд України (далі – Суд), формулюючи юридичні позиції в справах конституційної юрисдикції. Мотивація Судом своїх рішень з посиланням, серед іншого, на легітимні очікування зумовлює посилання на такі очікування й громадянами, юридичними особами, які звертаються до Суду з конституційними скаргами. У широкому сенсі, будучи остаточними й обов’язковими до виконання, рішення Суду набувають характеру джерела права, зокрема й у контексті досліджуваного питання. Це передусім зумовлює необхідність предметного дослідження природи легітимних очікувань, їхнього місця в правовій системі та впливу на вирішення питання про конституційність законів України. За методологічну основу дослідження пропонується підхід, за якого легітимні очікування пов’язуються не лише з принципом юридичної визначеності, а й з принципом довіри громадянина до держави, для чого було застосовано метод граматичного тлумачення, герменевтичний і формально-логічний методи. Наведено взаємозв’язок принципу довіри до держави з приписами ст. 3 Конституції України, обґрунтовано неможливість абсолютизації легітимних очікувань і необхідність додержання необхідного балансу між потребою враховувати такі очікування в разі змін законодавства й необхідністю уникнення продовження патерналістського підходу з боку держави до громадян. Практична значущість дослідження зумовлена необхідністю розроблення теоретичних і світоглядних засад для подальшого розвитку конституційного процесу в Україні

 

Ключові слова: легітимні очікування; юридична визначеність; довіра до держави; конституційне законодавство

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій СОЛОТКИЙ

науковий консультант судді Конституційного Суду України

м. Київ, Україна

Посилання

Беляневич О. А. Поняття легітимних очікувань та проблеми його застосування судами України. Приватне право і підприємництво. 2016. Вип. 16. С. 41–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ppip_2016_16_5.

Берназюк Я. Принцип легітимних очікувань (legitimateexpectations): поняття та зміст. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. № 3 (15). С. 147–162. doi: 10.32689/2617-9660-2021-3(15)-147-162.

Brown A. A Theory of Legitimate Expectations for Public Administration. Oxford : Oxford University Press, 2017. 242 p.

Connal C. Legitimate expectation as a ground for judicial review. Pinsent Masons. 16 Jun 2017. URL: https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis.

De Pietro C. The EU Notion of Legitimate Expectations: What Role for National Judges? Chapter 6. Legitimacy and Effectiveness of Fiscal State Aid Control / ed. by C. De Pietro. Alphen aan den Rijn : Netherlands Wolters Kluwer, 2019. Vol. 64. P. 103–116. URL: https://research.tilburguniversity.edu/ en/publications/the-eu-notion-of-legitimate-expectations-what-role-for-national-j.

Drabkin-Reiter E. The Europeanisation of the law on legitimate expectations Recent: Recent case law of the English and European Union courts on the protection of legitimate expectations in administrative law. Florence : European University Institute, 2015. 87 p. doi: 10.2870/73322.

Кіріяк О. В. Легітимні очікування та строковість їх реалізації. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 71–73. doi: 10.32782/2524-0374/2021-2/15.

Lang T. J. Legal Certainty and Legitimate Expectations as General Principles of Law. General Principles of European Community Law : reports from a conference (Malmö, 27–28 August 1999) / ed. by U. Bernitz, J. Nergelius. The Hague : Kluwer Law International, 2000. P. 163–184.

Магрело М. Концепт «законних очікувань» і принцип юридичної визначеності: причинно-наслідковий чи симбіотичний зв’язок? Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 3. С. 127–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_3_25.

Менджул М. В. Сімейно-правовий механізм охорони правомірних очікувань членів сім’ї. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 62. С. 152–155. (Серія «Право»). URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33971.

Nahata M. Doctrine of Legitimate Expectation: Meaning, Concept & its Application. Taxmann. 20 December, 2022. URL: https://www.taxmann.com/post/blog.

Otis L., Boulanger-Bonnelly J. The protection of legitimate expectations in global administrative law. Law for Social Justice. Geneva : International Labour Office, 2019. P. 395–437. URL: https://rm.coe.int/the-protection-of-legitimate-expectations-in-global-administrative-law/16809a45b6.

Рабінович С. Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади. Вісник Львівського університету. 2014. Вип. 60. С. 168–175. (Серія «Юридична»). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_60_23.

Риш Ф. «Право очікування» в контексті частини 2 статті 190 Цивільного кодексу України. Держава і право. 2016. Вип. 74. С. 263–279. (Серія «Юридичні науки»).

Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) ФРН і судова практика Федерального Конституційного суду ФРН. Київ : Кн. для бізнесу, 2008. 112 c.

Schønberg S. J. Procedural Protection of Legitimate Expectations. Legitimate Expectations

in Administrative Law. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 31–63. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198299479.003.0003.

Шепель М. А. Публічний інтерес та легітимні очікування як складники судового захисту права на безпечне довкілля. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 3. С. 158–161. doi: 10.32850/sulj.2019.3-38.

Sigron M. Legitimate Expectations Under Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights. Cambridge : Intersentia, 2014. 314 p.

Víg Z. Legitimate expectations in the arbitral practice of green energy cases under the Energy Charter Treaty. Hungarian Journal of Legal Studies. 2022. Vol. 62. Issue 2. P. 115–130. doi: 10.1556/2052.2022.00347.

Zaleśny J. Zasady prawidłowej legislacji. Studia politologiczne Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2009. Vol. 13. P. 11–46. URL: http://www.studiapolitologiczne.pl/pdf-117589-46742?filename=Zasady%20prawidlowej.pdf.

Завгородня В. М. Принцип захисту легітимних очікувань в адміністративному праві ЄС та перспективи його впровадження в Україні. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2013. № 2 (9). С. 25–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2013_2_8.


Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права