Право працівників поліції України на повагу до їхньої гідності під час виконання службових обов’язків

  • А. Джуська

    кандидат юридичних наук, викладач кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-4297-6792
  • В. Джуський

    головний оперуповноважений Національної поліції України, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-3356-3494

Анотація

Мета статті – висвітлити сутність права працівників поліції України на повагу до їхньої гідності під час виконання ними службових обов’язків; визначити способи захисту цього права. Методологія. Методологічну основу дослідження становлять методи та прийоми наукового пізнання. Зокрема, формально-логічний метод було застосовано для встановлення сутності поняття права поліцейських України на повагу до їхньої гідності під час виконання ними службових обов’язків. Методи аналізу та синтезу дали змогу сформувати власні визначення й інші теоретичні побудови. Для формулювання поняття «право поліцейських України на повагу до їхньої гідності під час виконання ними службових обов’язків» було застосовано формально-юридичний метод. Соціологічний метод допоміг дослідити інформацію соціологічного опитування стосовно довіри громадян України до працівників Національної поліції України (2017–2018). Наукова новизна полягає у формулюванні низки нових концептуальних положень і висновків щодо розуміння права працівників поліції України на повагу до їхньої гідності під час виконання ними службових обов’язків; визначенні шляхів захисту цього права. Висновки. Право працівників поліції України на повагу до їхньої гідності під час виконання ними службових обов’язків – це встановлена Конституцією України можливість працівників поліції України мати визнання та повагу до себе з боку оточення в процесі виконання ними (поліцейськими) службових обов’язків. Це право є основоположним (фундаментальним), невід’ємним, яке належить до громадянських (особистих) прав у системі прав і свобод людини та громадянина. Порушення права працівників поліції України на повагу до їхньої гідності під час виконання ними службових обов’язків найчастіше спричинене низьким рівнем довіри до Національної поліції, послабленим престижем професії поліцейського, що формують негативний імідж Національної поліції. Способами захисту прав поліцейських в Україні на повагу до їхньої гідності під час виконання ними службових обов’язків є судовий захист, а також захист через звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Законодавцю слід внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (статті 185), додавши відповідальність за образу поліцейського. Водночас необхідно посилити відповідальність за дії, зазначені в цій статті. В Україні слід удосконалити механізм захисту прав поліцейських, створивши нові інституції, які допоможуть захистити й відновити порушене конституційне право поліцейських на повагу до їхньої гідності під час виконання ними службових обов’язків.

Ключові слова: права; працівник поліції (поліцейський); право на повагу до гідності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А. Джуська

кандидат юридичних наук, викладач кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, м. Київ

В. Джуський

головний оперуповноважений Національної поліції України, м. Київ

Посилання

Бесчастний В., Тимченко О. Імідж як складова успіху правоохоронця: до постановки проблеми. Віче. 2012. № 2. URL: http://veche.kiev.ua/journal/2938.

Білас А. І., Кузнєцов Є. В. Професійна етика працівників правоохоронних органів (соціально-етичні відносини). Право.ua. 2014. № 1. С. 200–204.

Huq A. Z. Dignity, Not Deadly Force: Why Procedural Justice Matters for Modern Policing and Democracy. World Policy Journal. 2017. No. 34 (2). P. 38–42. doi: https://doi.org/10.1215/07402775-4191602.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 груд. 1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» / кол. авт. ; кер. авт. кол. Т. П. Мінка. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 480 с.

Owens E., Weisburd D., Amendola K. L., Alpert G. P. Can You Build a Better Cop? Criminology & Public Policy. 2008. No. 17 (1). URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1745-9133.12337. doi: https://doi.org/10.1111/1745-9133.12337.

Положення про Правовий департамент Національної поліції України. URL: https://www.npu.gov.ua/about/ struktura/struktura/pravovij-departament.html.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за правопорушення, учинені відносно працівників правоохоронних органів) : проєкт Закону України від 9 верес. 2016 р. № 5110. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=6000.

Резолюція № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи «Декларація про поліцію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_803.

Шурак С. П., Маковій В. П. Професійна честь та гідність працівника поліції. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 3. С. 141–144.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/s/Obraza.

Столбовий В. М. Імідж Національної поліції як суб’єкта службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. С. 273–275.

Синявська О. Ю. Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові питання) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 07.00.1. Харків, 2001. 19 с.

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. 2-ге вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2011. 1128 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

У Нацполіції розповіли про зростання довіри громадян. 2019. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/natspolitsii-rasskazali-roste-doveriya-grazhdan-1550484958.html.

Вдовіченко С., Кампо В. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду. Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 5. С. 60–70.

Воробйова І. В. Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян : дис. … канд.. психол. наук : 19.00.06. Харків, 2007. 205 с.

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України : Закон України від 15 берез. 2018 р. № 2337-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 29. Ст. 233. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-315.

Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 груд. 1997 р. № 776/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80. doi: https://doi.org/10.32837/npnuola.v23i0.599.


Переглядів анотації: 1047
Завантажень PDF: 1992
Опубліковано
2020-02-12
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства