Доктринальна характеристика публічної служби в Україні: поняття та класифікація

  • О. Стрельченко

    доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    http://orcid.org/0000-0001-5965-9764

Анотація

У статті здійснено ґрунтовну характеристику публічної служби в Україні. Метою публікації є доктринальне дослідження та формулювання дефініції публічної служби, її особливостей та класифікації. Трактування дефініції реалізовано за допомогою гіпотези, яка визнає її найвищою соціальною цінністю, що полягає в українському людиноцентризмі та визначає функціональну єдність (системність) організації публічної влади й публічної служби на засадах адміністративно-правової позиції її реалізації. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та спеціальні методи, які є засобами наукового пошуку. Зокрема, метод системного аналізу, а також системно-структурний, формально-логічний та статистичний методи надали можливість проаналізувати публічну службу та діяльність посадових і службових осіб. Публічна служба як поняття соціальне застосовано щодо визначення характеру та способу діяльності людей, що відтворює факт суспільного розподілу праці. Публічна служба органічно пов’язана з державою й органами місцевого самоврядування, їхніми місцем і роллю в житті суспільства. У діяльності службовців публічної служби реально втілено завдання та функції держави. Оскільки посада передбачає частку компетенції відповідних органів, вона не відривна від його структури й водночас має на меті організацію особового складу органу – публічних службовців, якими є посадові та службові особи. Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшій розробці окремих питань функціонування публічної служби та діяльності службових і посадових осіб. Висновки. Узагальнено основні види публічної служби, які можна розділити на дві групи: цивільна публічна служба; мілітаризована публічна служба. Цивільну публічну службу поділяють на загальну публічну службу та спеціалізовану публічну службу (наприклад дипломатичну). Мілітаризовану публічну службу поділено на військову службу та правоохоронну службу.

Ключові слова: публічна служба; державна служба; діяльність; посадові особи; службові особи; публічна влада; публічна адміністрація; публічне адміністрування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Стрельченко

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Авер’янов В. Б. Актуальні завдання створення нового законодавства про державну службу в Україні. Юридичний журнал. 2005. № 8. URL:http://justinian.com.ua/article.php?id=18.doi: 10.32702/2307-2156-2005.3.100.

Битяк Ю. П. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу. Право України. 2006. № 5.

С. 22–26.

Дубенко С. Д. Кадрове забезпечення державного управління в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2002. 352 с. doi: https://doi.org/10.36030/2311-6722-2019-1-13-20.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Кузьменко О. В. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 528 с.

Кузьменко О. В. Курс адміністративного права України : підручник / за ред. О. В. Кузьменко. Київ : Юрінком Інтер, 2018, 904 с.

Петренко О. С. Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.03. Дніпропетровськ : ДРІДУНАДУ, 2008. 20 с.

Стрельченко О. Г. Особенности этапов прохождения публичной службы Японии. Право и политика. 2015. № 4. С. 65–72.

Стрельченко О. Г. Особливості вступу до патрульно-постової служби як одного із різновидів публічної служби. Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах громадянського суспільства (осінні читання) : тези доп. та повідомл. учасників Всеукр. наук. конф.

(27 жовт. 2017 р.) / упоряд. Г. Я. Савчин. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 448. С. 365–396. doi: https://doi.org/10.31617/k.knute.2019-03-19.17.

Стрельченко О. Г. Природа та особливості відповідальності публічних службовців сфери обігу лікарських засобів. Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали наук.-практ. семінару / редкол.: О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. Київ : Кафедра, 2018. С. 154–158.

Тимощук В. П., Школик А. М. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. ШколикаКиїв : Конус Ю, 2007. 735 с.

Василенко И. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия : учеб.пособие. М. : Логос, 2000. 474 с.

Журавський В. С., Серьогін В. О., Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник. Київ :Ін Юре, 2004. 672 с.


Переглядів анотації: 680
Завантажень PDF: 1120
Опубліковано
2020-02-12
Розділ
Право і політика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають