Особливості тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та застосування практики Європейського суду з прав людини під час здійснення судочинства в Україні

  • В. Антошкіна

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського університету менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

    https://orcid.org/0000-0003-2136-3073

Анотація

Метою статті є розгляд питань тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та застосування практики Європейського суду з прав людини під час здійснення судочинства в Україні у світлі встановлення загальноєвропейських стандартів правопорядку. У роботі досліджено практику Європейського суду із застосування зазначеного документа, яка акумулювала європейський досвід забезпечення прав людини та встановила єдині європейські стандарти в цій сфері, що дедалі істотніше впливають на розвиток національних правових систем. Методологія. Методологічна база дослідження поєднує загальнонаукові та спеціальні наукові концепції, теорії та методи. Зокрема, системний метод було застосовано під час аналізу імплементації європейських стандартів у національне законодавство як єдиної, взаємоузгодженої та взаємообумовленої системи. Використано загальногносеологічні прийоми пізнання – індукції, дедукції, аналізу та синтезу, що уможливило дослідження теоретичної та логічної сутності тлумачення Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод. Наукова новизна. Запропонований у статті підхід дає змогу виявити основні перспективи та шляхи вдосконалення механізму застосування і тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та використання практики Європейського суду в національній судовій практиці. Висновки. Юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі питання стосовно тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї. Згідно із Законом про ратифікацію, Україна повністю визнає на своїй території юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях щодо тлумачення та застосування Конвенції. Отже, рішення Європейського суду з прав людини є офіційними тлумаченнями Конвенції, а отже, застосування рішень Європейського суду є одночасно застосуванням Конвенції. Констатовано, що такий підхід зафіксовано в процесуальному законодавстві України, у судовій сфері застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини забезпечено внесенням відповідних змін і положень прецедентного права, створеного рішеннями Європейського суду з прав людини, у національне законодавство.

Ключові слова: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Європейський суд з прав людини; прецедентні рішення; судочинство; забезпечення прав людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Антошкіна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського університету менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

Посилання

Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини : монографія. Київ : Академія, 2000. 262 c.

Білоус О. В. Процесуальні гарантії дотримання прав людини і громадянина в діяльності органів судової влади. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2019. № 2 (8). С. 34–38. doi: https://doi.org/10.15587/2523-4153.2019.173450.

Буроменський М. В. Конвенції Ради Європи і розвиток законодавства України. Україна і міжнародне право на межі тисячоліть (до завершення 10-ліття міжнародного права ООН 1989–1999) : доп. на конф. (Київ,

–27 листоп. 1999 р.). Київ, 1999.

Дахова І. І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини. Форум Права. 2018. № 4. С. 17–25. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1467599.

Ісмайлов К. Ю. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на систему джерел права України. Держава і право. 2011. Buп. 51. С. 75–80.

Іваницький С. О. Право особи на розгляд її справи незалежним і безстороннім судом у світлі рішень Європейського суду з прав людини. Інформаційний сервіс Верховного суду України. URL: http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/0/5D9D00EBE9C4CFFEC22576E800321DE2.

Кагановська Т. Є., Пахомова І. А. Застосування практики європейського суду з прав людини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2018. Вип. 26. С. 6–9. (Серія «Правознавство»).

Камінська Н. В. Механізми захисту прав людини в рішенні ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання проти України. Науковий вісник приватного та публічного права. 2018. Вип. 1. Т. 2. С. 229–230.

Камінська Н. В. Філософсько-правовий вимір доказування в конституційному судовому процесі. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 1. С. 73–75.

Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України : навч. посіб. / авткол. : М. В. Мазур, С. Р. Тагієв, А. С. Беніцький, В. В. Кострицький. Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. 600 c.

Монаєнко А. Чи обґрунтована відмова? Юридична газета. 2018. № 14 (616). URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/chi-obruntovana-vidmova.

Овчаренко О. М. Проблеми запобігання незаконному втручанню в діяльність судових органів України. Вісник Академії правових наук України. 2013. № 1 (72). С. 212–223.

Рабінович П. Рішення Європейського суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. 1999. № 1. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=31.

Resolution (70) 17 of 15 May 1970. Council of Europe. Collected Texts. Strasbourg, 1987. P. 208.

Савченко К. Ю. Судова практика як елемент правової системи України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 19.00.07. Київ, 2019. 22 c.

Сердюк В. О., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум. Харків : Право, 2017. 372 с.

Сергиенко В. В., Чуприна Я. А. Реализация отдельных норм Конституции Украины как Основного Закона. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2019. № 4 (10). С. 4–9. doi: 10.15587/2523-4153.2019.188565.

Соловьева Т. В. Роль национальных судов в процессе реализации постановлений Европейского суда по правам человека. Российская юстиция. 2012. № 7. С. 63–64.

Синицин П. Практика конституційних судів щодо застосування рішень Європейського суду з прав людини: конкуренція правових позицій. Visegrad Journal on Human Rights. № 3. 2016. С. 157–162.

Яковлєв А. А. Міжнародно-правове співробітництво у захисті права власності в системі Ради Європи : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11. Харків, 2009. 20 с.

Яковлєв А. А. Питання євроатлантичної інтеграції в сучасному конституційному процесі України. ScienceRise: Juridical Science. 2019. № 3 (9). С. 12. doi: 10.15587/2523-4153.2019.18004.

Юдківська Г. Ю. Еволюція ролі Європейського суду – на шляху до процедуралізації фундаментальних прав. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 7 (131). С. 19–22.


Переглядів анотації: 1408
Завантажень PDF: 4355
Опубліковано
2020-02-14
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства