Аксіологічне осмислення особистих немайнових прав фізичної особи

  • Л. Паращук

    викладач кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль

    https://orcid.org/0000-0003-2269-1626

Анотація

У статті на підставі здобутків представників різних галузей правової науки сутність особистих немайнових прав як багатовимірного правового явища висвітлено через ціннісно-смислову сферу особистості. Метою статті є здійснення філософсько-правового аналізу особистих немайнових прав через розкриття їх аксіологічного змісту. Її досягненню сприятиме: окреслення особливостей європейської доктрини особистих немайнових прав, яка є підґрунтям європейських стандартів прав людини; вивчення аксіологічної природи особистих немайнових прав; здійснення аналізу правових цінностей, закладених у цивільному законодавстві щодо забезпечення прав, об’єктом яких є особисті немайнові блага. Методологічну основу дослідження становлять історичний, антропоцентричний, формально-юридичний, діалектичний, екзистенціальний і феноменологічний підходи, завдяки яким окреслено ціннісний зміст особистих немайнових прав, визначено вплив внутрішніх ціннісних установок людини на можливість здійснення та захисту належних їй особистих немайнових прав. Наукова новизна. У статті досліджено ціннісні аспекти особистих немайнових прав фізичних осіб. Висновки. Особисті немайнові права є невід’ємним елементом правової реальності, феноменом, який має важливе значення для розвитку правовідносин, які існують у правовому просторі. Визнання на рівні Конституції України людини як найвищої соціальної цінності, законодавче забезпечення широкого кола особистих немайнових прав, які можуть належати людині, визнання їх невичерпності є свідченням якісної зміни ціннісної орієнтації нашого суспільства на підставі сучасної європейської доктрини особистих немайнових прав. Водночас повноцінно реалізувати належні особі немайнові права вона може лише усвідомлюючи їхню цінність, а цього можна досягти, маючи психоемоційне та інтелектуальне здоров’я, високий рівень правосвідомості.  

Ключові слова: немайнове благо; цінність; об’єкт; особисті немайнові права; правосвідомість; людина; життя; свобода; суспільство.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Паращук

викладач кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль

Посилання

Братасюк М. Г. Філософія захисту прав людини з позицій сучасного правового мислення. Право України. 2020. № 1 (19). С. 14–20. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.14.

Case of Znamenskaya v. Russia from June 2, 2005, No. 77785/01. URL: https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2017/06/CASE-OF-ZNAMENSKAYA-v.-RUSSIA.pdf.

Грищук О. Філософія людської гідності у праві. Право України. 2018. № 9. С. 14–28. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-09-014.

Кохановська О. Розвиток доктрини немайнових відносин в Україні. Право України. 2019. № 1. С. 93–104. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2019-01-093.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр#Text.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2341-14#Text

Кримінальний процесуальний кодекс : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/4651-17.

Лакс Дж. О плюрализме человеческой природы. Вопросы философии. 1992. № 10. С. 103–111. URL: http://www.bim-bad.ru/docs/lacks_o_pluralisme.pdf.

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : постанова пленуму Верховного Суду України від 27 лют. 2009 р. № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text

Посикалюк О. О. Ґенеза доктрини особистих немайнових прав в романській, германській та англо-американській системах приватного права. Приватне право і підприємництво. 2016. № 15. С. 186–191.

Рабінович П. Універсальний канон людських прав. Право України. 2018. № 9. С. 109–123. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-09-109.

Савонова Г. Онтологія добра і зла та проблема свободи вибору християнином у філософських міркуваннях С. К’єркегора. ГРАНІ. 2019. № 1. Т. 22. С. 110–116. doi: https://doi.org/ 10.15421/171914.

Сліпченко С.О. Розвиток вчення про особисті немайнові права в країнах Європи. Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи : матеріали VIII Міжнар. цивілістич. форуму (Київ, 19–20 трав. 2018 р). Київ : Білоцерківдрук, 2018. С. 240–245.

Стефанчук Р. А., Янчук А. А., Стефанчук М. Н., Стефанчук Н. А., Блаживська Н. Є. Право на евтаназію: за чи проти? Патологія. 2018. Т. 15. № 3 (44). С. 390–395. doi: https://doi.org/10.14739/2310-1237. 2018.3.151873.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15#Text

Тимотей О., Коцур Т. Папа: Евтаназія та асистоване самогубство – це поразка для всіх. 2019. URL: https://www.vaticannews.va/uk/world/news/2019-06/tweet-papy-5-chervnya-2019.html.

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листоп. 1992 р. № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.


Переглядів анотації: 485
Завантажень PDF: 1027
Опубліковано
2021-04-02
Розділ
Окремі напрями філософії права (проблеми онтології, гносеології, антропології та аксіології права)