Новели законодавства щодо порушення персональних даних у сфері домашнього насильства та насильства за ознакою статі

  • І. Прус

    аспірант кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-4553-4087

Анотація

Метою та завданнями дослідження є здійснення комплексного правового аналізу змін, що відбулися як у сфері нормативно-правового забезпечення реагування на домашнє насильство, так і у сфері практичного впровадження відповідних нормативних положень, розв’язання проблеми порушення персональних даних у цій сфері, виявлення недоліків законодавчих приписів цієї сфери правовідносин. Методологічну основу дослідження становлять: метод системного аналізу, діалектичний, формально-юридичний, формально-логічний, структурно-функціональний, порівняльно-правовий та інші методи. Нормативна база має підґрунтям новітнє законодавство України у сфері протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, порушення персональних даних тощо. Наукова новизна. Проблематика правовідносин у сфері захисту персональних даних, що стосуються домашнього насильства та насильства за ознакою статі, на сьогодні є недостатньо дослідженою в юридичній науці. Це пов’язано з динамікою законодавчих змін і соціально-правовою ситуацією в країні. Посиленої уваги потребує аналіз норм щодо порушення персональних даних у сфері обліку домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Через відсутність низки підзаконних нормативно-правових актів і відповідного механізму реалізації закону залишаються правові прогалини стосовно оцінки ризиків, що має передувати винесенню термінового заборонного припису. Висновки. Процес створення дієвих механізмів реалізації державної політики у сфері протидії домашньому насильству є комплексним, таким, що потребує консультацій з експертним середовищем, зокрема інститутами громадянського суспільства, врахування інтересів постраждалих від домашнього насильства. Доцільно провести моніторинг реалізації відповідних положень, аналіз їх ефективності, проблемних аспектів тощо за результатами напрацювання практики в цій сфері. Саме тому своєчасне розроблення підзаконних нормативно-правових актів є важливим для забезпечення ефективної реалізації закону на практиці. На часі опрацювання відповідних нормативно-правових актів на виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», а внесення змін до регулювання Реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі зможе захистити персональні дані постраждалих.

Ключові слова: законодавство України; порушення персональних даних; домашнє насильство; насильство за ознакою статі; міжнародні стандарти; реалізація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Прус

аспірант кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, м. Київ

Посилання

Антошкіна В. К. Особливості тлумачення конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і застосування практики європеського суду з прав людини при здійсненні судочинства в Україні. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2 (18). С. 116–123. doi: https://doi.org/10.33270/02191802.11.

Камінська Н., Свєшнікова М. Діяльність міжнародних організацій у сфері забезпечення гендерної рівності. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 1 (19). С. 102–109. doi: https://doi.org/10.33270/04201901.102.

Kaminska N., Loshchykhin O., Romanova N. The role of the OSCE in ensuring gender equality into policies and practices. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. 2019. No. 34 (4). P. 87‒91. URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/662. doi: 10.33531/farplss.2019.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція). URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/ 090000168008482e.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Про утворення Державної установи «Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей» : наказ Міністерства соціальної політики України від 11 груд. 2018 р. № 1852. Офіційний вісник України. 2018. № 99. Ст. 3305.

Про затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 1 серп. 2018 р. № 654. Офіційний вісник України. 2018. № 69. Ст. 2341.

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі : постанова Кабінету Міністрів України від 22 сереп. 2018 р. № 658. Офіційний вісник України. 2018. № 69. Ст. 2332.

Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі : постанова Кабінету Міністрів України від 20 берез. 2019 р. № 234. Офіційний вісник України. 2019. № 26. Ст. 906.

Постол О. І. Сучасні інформаційні технології як засіб учинення домашнього насильства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4. doi: 10.31733/2078-3566-2018-6-163-168.

Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 5 лют. 2018 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72039829.

Романова Н. В. Еволюція доктринальних джерел з питань гендерної рівності. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 1 (20). С. 73–80. doi: https://doi.org/10.33270/04201901.73.

Цілі сталого розвитку ООН 2016–2030 роки. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html.

Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами : Закон України від 6 груд. 2017 р. № 2227-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 34.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 верес. 2005 р. № 2866-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 52. Ст. 561

Про захист персональних даних : Закон України від 1 черв. 2010 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 груд. 2017 р. № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 35.


Переглядів анотації: 288
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства