Філософсько-методологічні засади дослідження оцінки показань учасників кримінального провадження в суді першої інстанції

  • О. Рижий

    аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

    https://orcid.org/0000-0002-5264-3599

Анотація

Метою наукової статті є з’ясування та узагальнення філософсько-методологічних засад дослідження оцінки показань учасників кримінального провадження в суді першої інстанції; пошук методологічних засобів підвищення ефективності діяльності суду з оцінки доказів у судовому кримінальному процесі. Методологічну основу наукового пошуку становить комплекс методів, необхідних для реалізації наукової мети, використання яких забезпечило обґрунтованість і достовірність результатів дослідження. Наукова новизна публікації полягає в тому, що вперше окреслено та проаналізовано філософсько-методологічні засади дослідження такого джерела доказів, як показання учасників кримінального провадження, у суді першої інстанції. Також подальшого розвитку набули наукові уявлення про перспективи застосування окремих методологічних підходів у теорії доказування щодо оцінки показань потерпілого, обвинуваченого, свідка та їх використання під час реалізації функції правосуддя, що, на переконання автора, дасть змогу з філософсько-правових позицій висвітлити суперечливі питання правозастосування в кримінальному процесі України. Висновки. У статті аргументовано такі положення: методологію дослідження оцінки показань учасників кримінального провадження в суді першої інстанції становить комплексне поєднання філософських, загальнонаукових (діалектичний метод пізнання, індукція та дедукція, аналізу та синтезу, абстрагування, спостереження) і спеціальних (історико-правового, системно-структурного, формально-догматичного, порівняльно-правового, герменевтичного, синергетичного, соціологічного та прогностичного) методів. Специфіка досліджуваного предмета, а також сукупність різнобічних за своїм змістом і характером пізнавальних завдань зумовлюють необхідність використання всього комплексу вищезазначених методів, які в  сукупності дають цілісне сприйняття оцінки показань учасників кримінального провадження в суді першої інстанції, сприяють забезпеченню обґрунтованості отриманих висновків і рекомендацій.

Ключові слова: методологія; докази; оцінка показань; учасники кримінального провадження; суд першої інстанції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Рижий

аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

Посилання

Гіда Є. О., Білозьоров Є. В., Завальний А. М. Теорія держави та права : підручник. Київ : Ліпкан О. С., 2011. 576 с.

Гвоздік О. І. Логічні засоби оптимізації слідчої діяльності. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 109–117. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.109.

Кравчук В. М. Роль компаративістики у дослідженні конституційно-правового статусу суддів. Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. наук. пр. / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. П. Тихого, М. М. Цимбалюка, І. С. Грищенка. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. С. 404–406.

Павлишин О. В., Васюта Ю. В. Справедливість як елемент ідеї права та її місце в системі правових

цінностей. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 2 (20). С. 40–47. doi: https://doi.org/10.33270/02202002.40.

Рудюк В. С. Диджиталізація в часному судочинстві.Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 2 (20). С. 82–85. doi: https://doi.org/10.33270/02202002.82.

Шульгін С. Достатність доказів як підстава прийняття процесуальних рішень слідчим та прокурором. Право та державне управління. 2019. № 2 (35). Т. 2. С. 109–116. doi: https://doi.org/10.32840/pdu.2-2.16.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Вид. 2-ге. Харків : Консум, 2005. 556 с.

Ткачук І. Д. Методологія дослідження впливу християнських цінностей на формування правової

культури України.Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 58–63. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.58.

Вовк В. М., Олійник У. М. Методологічні засади дослідження права на свободу думки, совісті та релігії.Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2 (18). С. 27–35. doi: https://doi.org/10.33270/02191802.27.

Яковенко М. М. Ґенеза вчень про справедливість як соціальне явище. Право. 2019. № 3. С. 11–17. doi: 10.32782/LAW.2019.3.2.

Юркевич О. М. Комплексний характер логіки в юридичній методології. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2019. № 1 (40). С. 39–49. doi: https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155749.


Переглядів анотації: 133
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2022-02-13
Розділ
Методологія права