Особливості протидії домашньому насильству в Україні: філософсько-методологічний аспект

  • І. Горбач-Кудря

    – кандидат юридичних наук, викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8640-2486

Анотація

Актуальність статті зумовлена потребою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання насильства в Україні та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, шляхом запобігання насильству, ефективного реагування на факти насильства, надання допомоги й захисту постраждалим особам, забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності. З огляду на актуальність обраної теми, метою пропонованої роботи є дослідження особливостей реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству уповноваженими суб’єктами, у межах компетенції яких передбачено застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству. Методологія забезпечена традиційними концептуальними підходами із застосуванням діалектико-матеріалістичного методу, методів аналізу, синтезу, дедукції, індукції, функціонального, системно-структурного, історико-правового, порівняльно-правового, герменевтичного, формально-догматичного методів, методів соціологічного дослідження й статистики. Наукова новизна. Подано характеристику системи суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству, визначено роль і місце в ній органів, що уповноважені застосовувати спеціальні заходи з протидії домашньому насильству. Представлено механізм взаємодії уповноважених суб’єктів у застосуванні спеціальних заходів з протидії домашньому насильству. Результати дослідження. Реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству здійснюють через діяльність уповноважених суб’єктів, що виконують завдання з протидії домашньому насильству, забезпечують організацію застосування спеціальних заходів відповідно до своєї компетенції. У взаємодії органів Національної поліції України та суду першочергове значення мають підрозділи превентивної діяльності, які реалізують системне функціонування профілактичного обліку кривдників, забезпечують підготовку та направлення матеріалів для судового розгляду у справах про адміністративне правопорушення, беруть участь у формуванні доказової бази для цивільного провадження щодо видачі обмежувального припису стосовно кривдника. Практична значущість. У дослідженні схарактеризовано систему уповноважених суб’єктів, які реалізують державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Визначено роль і місце органів, що здійснюють заходи з протидії домашньому насильству й уповноважені застосовувати спеціальні заходи з протидії домашньому насильству, у загальній системі запобігання та протидії домашньому насильству. Представлено механізм взаємодії уповноважених суб’єктів у застосуванні спеціальних заходів з протидії домашньому насильству.

 

Ключові слова: уповноважені суб’єкти; спеціальні заходи; державна політика; запобігання; припис.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Горбач-Кудря

– кандидат юридичних наук, викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Jacquin Kr. Violence behavior. Encyclopædia Britannica: website. 2019. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/violence.

Zelenska O. URL: https://www.instagram.com/olenazelenska_official/.

Горбач-Кудря І. А. Адміністративно-правові засади застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2021. 371 с.

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 7 груд. 2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text.

Гурковська К. А. Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 214–216. DOI: 10.32782/2524-0374/2020-3/51.

Про профілактику злочинності : проєкт Закону України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/190/94-%D0%BF%D0%B2#Text.

Horbach-Kudria I. The entities authorized to apply special measures to prevent domestic violence. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 8–9 лип. 2016 р.). Київ, 2016. С. 98–101.

Про Національну поліцію України : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серп. 2018 р. № 658. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-п#Text.

Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 лют. 2019 р. № 124. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0270-19#Text.

Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства : наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства внутрішніх справ України від 13 берез. 2019 р. № 369/180. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0333-19#Text.

Гусєва К. А., Горбач-Кудря І. А. Особливості кваліфікації психологічного домашнього насильства у практичній діяльності превентивних підрозділів Національної поліції України. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 233–236.

Біленко П. С. Уповноважені органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильства. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 10. С. 157–161.

Ковальова О. В. Особливості застосування поліцейськими спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству. Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству : матеріали Міжнар. круглого столу (Київ, 27 верес. 2019 р.). Київ, 2019. С. 86–89.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 веерс. 2005 р. № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 груд. 1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Постанова Галицького районного суду м. Львова від 17.12.2019 за справою № 461/7962/19. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/99069560/.

Рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 31.05.2019 за справою № 199/4304/19 у провадженні № 2-о/199/145/19. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/18952/3/dysertatsiya_Horbach-Kudrya_sayt.pdf.

Постанова Вільнянського районного суду Запорізької області від 08.05.2020 за справою № 314/1151/20 у провадженні № 3/314/488/2020. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/93816205/.


Переглядів анотації: 190
Завантажень PDF: 586
Опубліковано
2022-08-21
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства