Участь Конституційного Суду України в новелізації Конституції (спроба філософського підходу)

  • Ю. Михеєнко

    аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-0466-9428

Анотація

Актуальність. Конституційна реальність безпосередньо впливає на гарантування та забезпечення прав і свобод особи, функціонування держави й суспільства. Її зміна в позаконституційний спосіб (вихід органу державної влади за межі конституційно визначених повноважень, застосування неконституційного закону або застосування закону таким чином, що не відповідає Конституції України), свідчить про наявність проблеми, яка потребує розв’язання, зокрема засобами конституційної юрисдикції. Конституційний Суд України за своїм конституційним статусом є органом, який покликаний попереджати, застерігати й розв’язувати відповідні проблеми, у процесі та за наслідком чого, як правило, з’ясовується та формулюється зміст відповідного конституційного регулювання, норм-принципів, «духу» Основного Закону України, завдяки чому відбувається їх новелізація. Водночас цей орган, творячи право, має діяти в межах конституційно визначених повноважень, аби, відповідно, не стати суб’єктом внесення конституційних змін у неконституційний спосіб, перебираючи на себе роль законодавчої або установчої влади. Крім того, щоб бути сприйнятою суспільством, легітимізованою, новелізація Конституційним Судом України Конституції України має бути не лише юридично обґрунтованою, але й докладно поясненою, оскільки й найкращі рішення будь-якого органу влади, за умови їх нерозуміння та несприйняття суспільством, можуть перетворитися на фікцію або навіть стати причиною конституційного конфлікту. Метою статті є комплексне дослідження участі Конституційного Суду України в новелізації Конституції України. Методологія. У дослідженні застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, зокрема герменевтичний, формально-логічний, системно-функціональний. Наукова новизна. У статті досліджено питання участі Конституційного Суду України в новелізації Конституції України, окреслено межі, за які він не може виходити, та визначено запобіжники від перебрання ним повноважень. Результати дослідження. Схарактеризовано форми участі Конституційного Суду в новелізації Основного Закону України, наведено окремі приклади новелізації та відповідні наслідки. Застережено від небезпеки перетворення Конституційного Суду з органу конституційної юрисдикції на такий, що перебирає на себе роль законодавчої або установчої влади; названо можливі запобіжники від узурпації права органом конституційної юрисдикції; наголошено на важливості юридичного обґрунтування та, за необхідності, пояснення здійсненої Судом новелізації Основного Закону України з метою їх легітимації суспільством і легітимізації іншими органами публічної влади. Практична значущість. Сформульовані в статті зауваги щодо небезпеки перетворення Конституційного Суду України з «охоронця» Основного Закону України на орган з необмеженою владою творити право, заступивши законодавчу й установчу владу, або створення в суспільстві такого негативного уявлення про орган конституційної юрисдикції, спрямовані на зміну, удосконалення юридичної практики Суду. Надано пропозиції щодо необхідності обґрунтування та пояснення фактів новелізації Судом конституційних приписів і норм-принципів.

Ключові слова: новелізація; конституційна юрисдикція; конституційна реальність; конституційна культура; легалізація; легітимізація; прерогативні повноваження; конституційний контроль.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. Михеєнко

аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику”» (справа про електроенергетику) : рішення Конституційного Суду України від 12 лют. 2002 р. № 3-рп/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-02#Text.

Костицький М., Кушакова Н. Спроби трансформації статусу і функцій Конституційного Суду України як посягання на фундаментальні і методологічні засади української Конституції. Конституційний Суд у системі органів державної влади: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. конф. (Київ, 16 трав. 2008 р.). Київ : Ін Юре, 2008. 568 с.

Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014) вимогам статей 157 і 158 Конституції України : висновок Конституційного Суду України від 16 груд. 2019 р. № 7-в/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007v710-19#Text.

Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств (реєстр. № 6236) вимогам статей 157 і 158 Конституції України : висновок Конституційного Суду України від 23 листоп. 2018 р. № 4-в/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004v710-18#Text.

Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) (реєстр. № 1027) вимогам статей 157 і 158 Конституції України : висновок Конституційного Суду України від 24 груд. 2019 р. № 9-в/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009v710-19#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 3 розділу IV Закону України «Про Конституційний Суд України» (в редакції Закону України від 4 серпня 2006 року № 79-V) (справа про повноваження Конституційного Суду України) : рішення Конституційного Суду України від 26 черв. 2008 р. № 13-рп/2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-08#Text.

Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII : постанова Верховної Ради України від 22 лют. 2014 р. № 750-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-18#Text.

Про відновлення дії окремих положень Конституції України : Закон України від 21 лют. 2014 р. № 742-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18#Text.

Водянніков О. Конституціоналізм в екстремальних умовах: установча і встановлені влади в кризові періоди. Український часопис конституційного права. 2021. № 4 (18). С. 8–37.

DOI: https://doi.org/10.30970/jcl.4.2021.2.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» (щодо конституційного контролю змін до Конституції України після набрання ними чинності) : рішення Конституційного Суду України від 1 листоп. 2022 р. № 2-р/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va02p710-22#Text.

Резюме amicus curiae «Щодо меж подальшого (a posteriori) контролю конституційних поправок конституційним Судом», ухвалене Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеційська Комісія) на її 131-му пленарному засіданні, яке відбулося 17–18 червня 2022 р. [CDL-AD(2022)012-ukr]. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)012-ukr.

Сліденко І. Д. Феноменологія конституційного контролю. Генеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, праксіологічних, синергетичних аспектів : монографія. Київ : Істина, 2010. 624 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України : рішення Конституційного Суду України від 2 груд. 2019 р. № 11-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-19#Text.

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України : висновок Конституційного Суду України від 16 черв. 2015 р. № 1-в/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-15#Text.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 23 черв. 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ng01d710-15#n2.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) : рішення Конституційного Суду України від 29 груд. 1999 р. № 11-рп/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України», яке міститься у статті 155 Конституції України : рішення Конституційного Суду України від 15 берез. 2016 р. № 1-рп/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16#Text.

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до Конституції України (щодо обмеження депутатської недоторканності) вимогам статей 157 і 158 Конституції України : висновок Конституційного Суду України від 10 верес. 2008 р. № 2-в/2008. URL: https://zakononline.com.ua/documents /show/285141___285206.

Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм : монографія. Київ : Салком ; Юрінком Інтер, 2005. 560 с.

Головатий C. «Верховенство права» не працює. Коментар до тексту документа Венеційської Комісії «Доповідь про правовладдя» («Report on the Rule of Law»), що її ухвалено на 86-му пленарному засіданні 25–26 березня 2011 р. (CDL-AD (2011)003re). DOI: https://doi.org/10.33498/louu-2019-11-039.


Переглядів анотації: 232
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2023-01-22
Розділ
Окремі напрями філософії права (проблеми онтології, гносеології, антропології та аксіології права)