Забезпечення енергетичної незалежності держави та конституційних прав людини (проблеми методології дослідження)

  • Б. Остудімов

    аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-9994-9827

Анотація

Метою статті є наукове обґрунтування енергетичної незалежності держави на підставі комплексного аналізу, міждисциплінарного та міжгалузевого підходів і різноманітних методів дослідження, що передбачає виконання низки таких завдань, як: доктринальне вивчення природи та сутності енергетичної незалежності держави, інших пов’язаних категорій, особливостей забезпечення енергетичної незалежності держави в сучасних умовах, взаємообумовленості механізмів забезпечення конституційних прав людини й енергетичної незалежності, суверенітету й безпеки держави. Методологія дослідження. З огляду на різноманіття методологічного інструментарію сучасної юриспруденції, задля досягнення поставленої мети, доцільним стало використання, окрім багатьох інших, міждисциплінарного та міжгалузевого підходів. Концептуалізація енергетичної незалежності зумовлює акумулювання чинних надбань історичної, юридичної, економічної науки, національної безпеки та державного управління, екології, а також властивої їм методології. На підставі численних принципів і підходів, відповідних методів, а саме: системності й комплексності, багатоманітності, нормування, стратегування, герменевтики й компаративістики, моделювання, прогнозування тощо здійснено всебічний аналіз досліджуваних явищ (енергетичної незалежності держави, механізму її забезпечення, енергетичної безпеки, енергетичної сталості, їх конституційних гарантій, прав людини в зазначеній сфері тощо). Результати дослідження. Вивчення нової для сучасної науки категорії «енергетична незалежність» зумовлює узагальнення теоретичних здобутків представників різних галузей вітчизняної та зарубіжної науки. З’ясування співвідношення енергетичної незалежності держави й енергетичної безпеки, енергетичного суверенітету,  енергетичної сталості доводить, що це не однакові та взаємно підпорядковані явища, а такі, що доповнюють одне одного. Доволі суперечливою та фрагментарною видається нормативно-правова основа забезпечення енергетичної незалежності України, що містить значну кількість підзаконних актів, потребує адаптації із законодавством ЄС, закріплення дієвих гарантій забезпечення енергетичної незалежності Української держави, енергетичної безпеки й енергетичного суверенітету. Обґрунтованим є підхід до виокремлення в контексті конституційного права на достатній життєвий рівень (стандарт) права на доступ до енергетичних послуг, права на енергетичну безпеку в якості прав людини, відповідних обов’язків, зокрема ефективного споживання енергоресурсів. Практична значущість.  Події останніх років, зокрема енергетичні кризи та збройна агресія проти України, що призвела до руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури, порушення й обмеження численних прав і свобод людини, актуалізують увагу учених та законодавців, інших суб’єктів права законодавчої ініціативи на виокремленні та належній регламентації, забезпеченні ефективних механізмів реалізації права на доступ до енергетичних послуг, права на енергетичну безпеку, спільно з чинними конституційними правами і свободами людини (зокрема, право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, що полягає в забезпеченні достатнім харчуванням, одягом, житлом тощо). Закономірним є подальше вивчення ролі та функцій держави в забезпеченні згаданих і пов’язаних з ними інших прав людини, а також реалізації стратегічних завдань щодо ефективного забезпечення енергетичної незалежності Української держави, залучення міжнародної підтримки для відбудови енергетичної інфраструктури та притягнення до відповідальності держав-агресорів за вчинені злочини. Комплекс таких заходів сприятиме забезпеченню ядерної безпеки у світі, енергетичної безпеки України та Європи.

Ключові слова: енергетична безпека; енергетична незалежність держави; енергетичний суверенітет; права людини; конституційно-правові гарантії; методологія.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Б. Остудімов

аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. / за заг. ред. О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2020. 178 с.

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серп. 2017 р. № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text.

Про схвалення Стратегії енергетичної безпеки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серп. 2021 р. № 907-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#Text.

Про засади державної політики у сфері енергетичної безпеки України : проєкт Закону України від 13 лип. 2018 р. № 8609. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64445.

Гончарук І. В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2020/15.pdf.

The official website of the World Energy Council. URL: https://www.worldenergy.org/ document/ethiopia_june_30_v_gbeddy_security.pdf

Шевцов А. І., Земляний М. Г. Енергетична незалежність. Шляхи та ціна забезпечення. URL: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/54.htm.

Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / за ред. С. В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. Т. 1. 616 с.

Калетнік Г. М., Гончарук Т. В. Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 155–160.

Дейна А. Ю. Теоретичні основи статистичного забезпечення регулювання енергонезалежності України. Економіка і організація управління. 2017. № 1 (25). С. 160–170.

Бараннік В. О. Енергетична безпека держави: обгрунтування основних складників, залежностей та взаємозалежностей. Стратегічні пріоритети. 2012. № 2 (23). С. 40–46.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0% B2%D1%80#Text.

Ващенко Ю. В. Розвиток наукової думки про право на доступ до енергетичних послуг. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16392/1/%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%87%20%D0%94%D0 %A3%D0%9C%D0%9A%D0%98.pdf.

The right to adequate housing (Art.11 (1)):13.12.1991.CESCR General comment 4. (General Comments). URL: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/469f4d91a93782 21c12563ed0053547e?Opendocument.

European Committee of Social Rights: Conclusions. URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ Conclusions/State/France2003_en.pdf.

Report of World Commission on Environment and Development «Our common Future». United Nations. URL: http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf.

World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability. United Nations Development Programme, United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Energy Council. URL: http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energywww-ee-library/sustainable-energy/world-energy-assessment-energy-and-the-challenge-of-sustainability/World%20Energy %20Assessment-2000.pdf

Bradbrook A. J., Gardam J. G. Placing Access to Energy Services within a Human Rights Framework. Human Rights Quarterly. 2006. Vol. 28. No. 2. P. 389–415.

Хартія Європейського Союзу про основоположні права 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/.

Резолюція ГА ООН 25 вересня 2015 року «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30 верес. 2019 р. № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Маскалевич І. Енергетичний терор і як його пережити. URL: https://zn.ua/ukr/economic-security/enerhetichnij-teror-ta-jak-joho-perezhiti.html.

Про Заяву Верховної Ради України щодо енергетичного тероризму російської федерації : постанова Верховної Ради України від 1 груд. 2022 р. № 2788-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2788-20#Text.

Прокіп А. В. Сталість енергетичної безпеки. Теоретико-методологічні засади досягнення. Київ : Києв.-Могилян. акад., 2018. 390 с.

Шаптала Н., Камінська Н. Державна політика України з питань тимчасово окупованих територій: проблеми концептуалізації у сучасному науковому дискурсі. Філософські та методологічні проблеми права. 2022. № 1 (23). С. 57–69. DOI: https://doi.org/10.33270/01222302.57.

Харазішвілі Ю. М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації : монографія. Київ : НАН України ; Ін-т економіки провислості, 2019. 304 с.

Коцюба Р. О. Конституційно-правові гарантії ядерної безпеки: міжнародний та національний аспекти : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2017. 39 с.

Завгородня С. П. Європейський досвід боротьби з енергетичною бідністю. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-06/az.pdf.

Биконя О. С. Організаційно-економічний механізм формування інтелектуальної енергетичної системи України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03. Київ, 2019. 23 с.

Дзядикевич Ю. В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 154 с.

Сменковський А., Воронцов С. Аналіз ефективності виконання державних програм у сфері енергозбереження. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/567/.

Shcherbyna V., Sotskyi A., Teliychuk V., Koval Y., & Karpovskyi S. International legal regime of the territory of Crimea after the Russian annexation: Régimen jurídico internacional del territorio de Crimea después de la anexión a Rusia. Cuestiones Políticas. 2022. No. 40 (73). P. 495–505. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol. 4073.27.

Камінська Н. В., Пожидаєва М. А. Правова природа санкцій та їх ефективність у протидії російському вторгненню. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2022. № 2. С. 59–75. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2022.02.07

Kostytsky M. V., Kushakova-Kostytska N. V., Gvozdik O. I., Kravets V. M., Shkarupa K. V. National identity in an emerging information society: some problematic issues. Cuestiones Políticas. 2020. No. 38 (66). Р. 85–94. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.38e.05.

A Framework for Action on Energy. World Summit on Sustainable Development. WEGAB Working Group: August 2002. URL: http://www.un.org/jsummit/html/documents/summit_docs/wehab_papers/wehab_energy.pdf.

The official website of the International Energy Agency. URL: http://www.iea.org/subjectetcqueries/ keyresult.asp?KEYWORD_ID=4103.

Енергетична сталість України під час війни і після перемоги. URL: https://www.prostir.ua/ ?news=enerhetychna-stalist-ukrajiny-pid-chas-vijny-i-pislya-peremohy.


Переглядів анотації: 166
Завантажень PDF: 480
Опубліковано
2023-01-22
Розділ
Історія філософії права і методологія права