Правові принципи як основа системи кримінального законодавства України

  • В. Бабаніна

    доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-4173-488X

Анотація

Актуальність. Кримінальний кодекс України ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Істотних питань у кримінальному законодавстві з приводу положень Конституції України та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, майже не виникає. Водночас існує проблема щодо розуміння принципів кримінального законодавства, яка обумовлена не лише відсутністю їх регламентованості, а й дискусіями з цього питання в теорії кримінального права. У зв’язку з появою нових викликів для правозастосувачів, пов’язаних з війною Росії проти України, визначення системи принципів кримінального законодавства України є актуальним питанням сьогодення. Вирішення цього питання дасть можливість більш ефективно застосовувати кримінально-правові норми під час притягнення винних до відповідальності у разі вчинення ними кримінальних правопорушень, зокрема проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Метою статті є формування системи принципів кримінального законодавства України в умовах сучасних викликів кримінально-правової науки, пов’язаних з війною, а також розкриття їх змісту для правильної реалізації кожного принципу кримінального законодавства. Методологія. Важливою передумовою наукового дослідження будь-якого правового явища є встановлення методологічних засад його проведення. З огляду на специфіку мети й предмета дослідження, буде застосовано такі методи, як діалектичний, компаративістський, догматичний, системний, індукції, дедукції, морфологічний, кібернетичний, аналізу, синтезу. Наукова новизна. У дослідженні вперше в Україні сформовано систему принципів кримінального законодавства в умовах сучасних викликів кримінально-правової науки, пов’язаних з війною Росії проти України, що дає можливість правильно реалізовувати норми як національного, так і міжнародного кримінального законодавства під час притягнення винних до кримінальної відповідальності. Результати дослідження. За результатами здійсненого дослідження сформовано систему принципів кримінального законодавства України, яка відображає реалії правозастосування, пов’язані з війною Росії проти України. Розкрито зміст кожного принципу для ефективного їх застосування під час судочинства в умовах воєнного стану. Практична значущість. Формування системи принципів кримінального законодавства та розкриття їх змісту дає можливість правозастосувачам чітко розуміти, якими засадами слід керуватися під час реалізації норм кримінального законодавства, а також у разі виявлення в ньому прогалин.

Ключові слова: право; законодавство; принцип; верховенство права; законність; гуманізм; справедливість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Бабаніна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Бабаніна В. В. Кримінальне законодавство України: механізм створення та реалізації : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2021. 600 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнар. док. від 4 листоп. 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14.

Олійник О. С. Ієрархія принципів кримінального права України. Правова позиція. 2019. № 3 (24). С. 7–13. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-6473-2019-3-7-13.

Олійник О. С. Принципи кримінального права в світлі практики ЄСПЛ. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 254–260. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-4-38.

Олійник О. С. Принципи кримінального права: поняття, система та значення : монографія. Київ : Наук.-дослід. ін-т публ. права, 2020. 544 с.

Тертишник В. М., Сачко О. В., Кошовий О. Г. Принципи права в інтегративній доктрині вдосконалення кримінального законодавства. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 3. С. 66–70.

Тімофєєва Л. Ю. Принципи кримінального права та їх реалізація в умовах війни. Вісник Асоціації кримінального права України. 2022. № 1 (17). С. 36–51. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.17.257510.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Урядовий портал : [сайт]. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-otrimala-status-kandidata-na-chlenstvo-v-yes.

Юріков О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення корупційних кримінальних правопорушень і кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, на підставі угод. Нове українське право. 2021. № 5. С. 146–151. DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2021.5.21.

Borysov V., Shakun V., Babanina V. Aplicación de los principios constitucionales en la legislación penal de Ucrania. Revista De La Universidad Del Zulia. 2022. Vol. 13 (38). Р. 140–158. DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.38.10.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Babanina V. Ivashchenko V. Criminal remedies and institutional mechanisms for combating corruption crimes: the experience of Ukraine and international approaches. Juridical Tribune. 2022. Vol. 12. Num. 2. Р. 227–245. DOI: 10.24818/TBJ/2022/12/2.05.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Dzhuzha A., Babanina V. Combating credit fraud: experience of Ukraine and some other European Countries. Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10 (42). Р. 93–102. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.42.06.9.

Moiseienko A. The ownership of confiscates proceeds of corruption under the UN Convention against corruption. International & comparative law quarterly. 2018. Vol. 67 (3). Р. 669–694. DOI: https://doi.org/10.1017/S002058931800012X.

Nekit K. Restrictions of Private Property Right in Terms of the Covid-19 Pandemic: The Experience of the US, UK and Ukraine. The Age of Human Rights. 2021. Vol. 16. Р. 263–277. DOI: 10.17561/tahrj.v16.6275.

Yurikov O. Counteracting planning, preparation, resolution and management aggressive war on the territory of Ukraine. Legal sciences and their role in the development of the legal culture of a modern man : monograph. Riga : Baltija Publishing, 2022. С. 180–197. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-209-8-9.


Переглядів анотації: 208
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2023-01-22
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства