Цінності європейського вибору України та правова педагогіка

  • Альона ЛУКАШЕНКО

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0003-3781-7041

Анотація

Анотація. Актуальність статті зумовлена потребою в комплексному підході до розуміння й аналізу важливих питань епохи антропогену, цінностей людського розвитку на планеті, де якість життя набула пріоритетного значення. В умовах глобальної пандемії коронавірусу COVID-19 і військової агресії Російської Федерації проти України ці питання стали особливо актуальними. Метою статті є вивчення базових європейських, національних і педагогічних цінностей, а також їхній  взаємозв’язок з правовою педагогікою. Методологія забезпечена аксіологічним підходом із застосуванням діалектико-матеріалістичного методу, методу аналізу, компаративного аналізу, моделювання, вивчення передового педагогічного досвіду. Наукова значущість статті полягає в тому, що  це одне з перших міждисциплінарних досліджень, у якому окреслено спробу комплексного вивчення взаємозв’язку загальнолюдських і європейських цінностей з національними на підґрунті філософії освіти, загальної, правової та педагогічної аксіології. У результаті дослідження доведено, що на розвиток країн світу значний вплив мають їхні конституційні традиції та міжнародні домовленості.
У європейському просторі ключовими цінностями є повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, дотримання прав людини тощо. Чітко виокремлено національні цінності України, ушанування історичної пам’яті та її осучаснення, людський капітал і людські ресурси, проблеми їхнього розвитку, що неможливо відокремити від освіти, здоров’я, національних здобутків і безпеки планети загалом. Основна увага в системі освіти приділена гуманістичним цінностям. Окреслено сутнісні характеристики цінностей, визначено їх залежність від різних відносин у суспільстві, що дає змогу в межах конкретного історичного періоду здійснювати відбір найважливіших для окремої особистості та сталого розвитку людської цивілізації загалом. На підставі аналізу нормативних документів і сучасної наукової педагогічної літератури представлено такі групи цінностей, як загальнолюдські (гуманістичні), національні, демократичні, суспільні, освітні, професійні. Базовими цінностями для України є національні цінності в контексті їх поєднання з іншими цінностями

 

Ключові слова: цінності; аксіологія; національні цінності; правова педагогіка; освіта; євроінтеграція; людський капітал; особистість

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Альона ЛУКАШЕНКО

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Андрущенко В. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю : 2-ге вид., доповн. Київ : Знання України, 2008. 819 с.

Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки. Парламентські слухання. Сесійний зал Верховної Ради України від 10 квіт. 2019 р. URL: https://static.rada.gov.ua/zakon/skl8/10session/par_sl/sl1004119.htm.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2003. 1440 с.

Бичкова С. С. Методологічні аспекти викладання навчальної дисципліни «Цивільний процес» у процесі вдосконалення правничої (юридичної) освіти. Реформування юридичної освіти: виклики часу : зб. ст. до ювілею д-ра юрид. наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред. О. В. Кахановська, О. О. Кот. Київ : Юрид. практика, 2019. C. 421–428.

Довгерт А. С. Деякі міркування щодо викладання дисциплін приватного права. Реформування юридичної освіти: виклики часу : зб. ст. до ювілею д-ра юрид. наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред. О. В. Кахановська, О. О. Кот. Київ : Юрид. практика, 2019. С. 197–218.

Human Development Report 2020. Part II. Acting for change. Chapter 4. Empowering people, unleashing transformation. Where do we stand with our values? From values to self-reinforcing social norms. URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020.

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Деякі проблеми трансформації викладання цивілістичних дисциплін у сучасних умовах. Реформування юридичної освіти: виклики часу : зб. ст. до ювілею д-ра юрид. наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред. О. В. Кохановська, О. О. Кот. Київ : Юрид. практика, 2019. С. 291–309.

Хотченко І. Аксіологія освіти Європи та Азії в історичній ретроспективі. Адаптивне управління: теорія і практика. 2020. Вип. 9 (17). (Серія «Педагогіка»). doi: 10.33296/2707-0255-9(17)-24.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Лупаренко С. Є. Аксіологічні засади системи освіти країн Західної Європи. Педагогіка та психологія. 2020. Вип. 63. С. 103–110. doi: 10.34142/2312-2471.2020.63.11.

Педагогічна Конституція Європи. Преамбула. Вища освіта України. 2013. № 3. С. 111–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2013_3_17.

Полудьонна Н. С. Якість освіти як умова сталого розвитку людства. Сучасний вимір психології та педагогіки : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 22–23 трав. 2020 р.). Львів : Львів. пед. спільнота, 2020. С. 194–197. URL: https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/5409/ document.pdf.

Стефанчук Р. О. До питання осучаснення організації та викладання цивілістичних дисциплін. Реформування юридичної освіти: виклики часу : зб. ст. до ювілею д-ра юрид. наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред. О. В. Кахановська, О. О. Кот. Київ : Юрид. практика, 2019. С. 219–233.

Султанова Л. Ціннісні орієнтації майбутнього викладача закладу вищої освіти. Гірська школа Українських Карпат. 2020. № 22 (20). С. 150–155. doi: 10.15330/msuc.2020.22.150-155.

Ткачова Н. О. Історія розвитку цінностей в освіті : монографія. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. 423 с.

Ципко В. Психолого-педагогічні підходи до формування цінностей студентів у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін. Рідна школа. 2011. № 1–2. С. 13–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2011_1-2_5.

Винничук Р. Педагогічна аксіологія у контекстах гуманітарної професійної освіти. Витоки педагогічної майстерності. 2019. Вип. 24. С. 33–39. doi: 10.33989/2075-146x.2019.24.194599.


Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права