Філософський вимір легітимності влади в період екзистенційної війни: досвід України ХХ–ХХІ століть

 • Мирослав ДУРДИНЕЦЬ

  кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0001-6718-3583
 • Богдан ДРАПʼЯТИЙ

  аспірант відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0002-8360-498X

Анотація

Анотація. Метою статті є на прикладі української державності здійснити доктринальний аналіз природи легітимності української влади та її чинників у період перманентної екзистенційної війни росії проти України як в історичній ретроспективі, так з політико-правовим аналізом в умовах воєнного стану. Методологічна основа дослідження базується на загальнонаукових і спеціально-юридичних методах. Ключовим є аксіологічний підхід з використанням порівняльно-правового, історичного, гносеологічного, контент-аналізу, діалектичного та інших методів наукового дослідження. Наукова новизна полягає у філософсько-правому осмисленні та розробленні конкретних пропозицій щодо подальшого правового й організаційного вдосконалення роботи державних інституцій, зміцнення легітимності влади в умовах перманентних загроз з боку історичного ворога України – російської федерації. Здійснено аналіз природи легітимності влади в умовах воєнного стану та історичній ретроспективі з моделюванням майбутніх викликів на основі політико-правового досвіду українського державотворення. Основними чинниками легітимності влади в демократичному суспільстві визнано рівень довіри до виборчої системи та явку виборців, якість законів та інших нормативних актів (відповідність писаної норми реальній можливості її правозастосування), політично неупереджений та професійний державний апарат, стійкість і безперебійність роботи інституцій у період особливого правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, рівень суспільної довіри до державних інституцій, відповідність дій влади нормам Конституції України та досягнення легітимних цілей їх реалізації. Практичне значення вивчення окресленої проблематики полягає в можливості розроблення найбільш ефективних моделей політичного прогнозування та державотворення

 

Ключові слова: легітимність; конституціоналізм; влада; демократія; війна; воєнний стан; суверенітет; філософія; державні інституції; політика; парламент; державотворення

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Мирослав ДУРДИНЕЦЬ

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Богдан ДРАПʼЯТИЙ

аспірант відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького

м. Київ, Україна

Посилання

30 років тому. Референдум 1991 року про незалежність України і розпад СРСР (архівні фото). URL: https://www.radiosvoboda.org/a/referendum-pershoho-hrudnia-1991-roku-pro-nezalezhnist-ukrayiny-arkhivni-foto/30287132.html.

Арон Р. Опій інтелектуалів. Київ : Юніверс, 2006. 272 с.

Bellamy R. Political Constitutionalism and Populism. Journal of Law and Society. 2022. P. 1–25. doi: 10.1111/jols.12401.

Dellmuth L., Aart Scholte J., Tallberg J., Verhaegen S. Legitimacy in Global Governance. Chapter 1. Citizens, Elites, and the Legitimacy of Global Governance. Oxford : Oxford University Press, 2022. P. 3–24.

Koch C. Varieties of populism and the challenges to Global Constitutionalism: Dangers, promises

and implications. Global Constitutionalism. 2021. Vol. 10. Issue 3. P. 400–438. doi: 10.1017/S2045381719000455.

Костицький М. В. Ключові підходи до методології пізнання української історико-правової дійсності. Науково-інформаційний вісник. 2015. № 12. С. 12–17. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nivif_2015_12_3.pdf.

Mazzoleni O., Voerman G. In the Name of Sovereignty. Right-Wing Populism and the Power of the Judiciary in Western Europe. Partecipazione e Conflitto. University of Salento (Italy). 2021. Vol. 13. No. 3. doi: 10.1285/i20356609v13i3p1417.

Mudde C., Kaltwasser C. Populism: a very short introduction. New York : Oxford University Press, 2017. 52 р.

Pike J. The law does not exist to guide us. Jurisprudence : An International Journal of Legal

and Political Thought. Routledge. 2023. Vol. 14. Issue 1. P. 95–112. doi: 10.1080/20403313.2022.2141509.

Верховенство права : доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 берез. 2011 р.). URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/CDL_AD_2011_003_ rev_2011_04_04.pdf.

Tushnet M., Bugaric B. Power to the People: Constitutionalism in the Age of Populism. Oxford University Press, 2021. 294 p.

Трансформація партійної системи: український довід у європейському контексті / за ред. Ю. Якименка. Київ : Центр Разумкова, 2017. 381 с.


Переглядів анотації: 171
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права