Правопорядок як мета і результат правового регулювання в умовах воєнного стану

 • Ольга НАЗАРЕНКО

  кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0001-8496-9940
 • Наталія ХАРЧЕНКО

  кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0001-7356-7903

Анотація

Анотація. Відповідно до положень Конституції України, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Водночас кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Таким чином, держава утворює баланс між утвердженням прав і свобод людини та громадянина й дотриманням ними законів України та інших нормативно-правових актів, що своєю чергою формує правопорядок. Правопорядок полягає в тому, що будь-який суб’єкт суспільних відносин у кожній сфері життєдіяльності неухильно дотримується усіх приписів законодавчих й інших нормативних актів з метою їх непорушення. У випадку порушення умисно чи з необережності правил поведінки, передбачених у конкретній правовій нормі чинного законодавства України, до такого суб’єкта правовідносин застосовують державний примус у виді юридичної відповідальності (кримінальної, адміністративної, цивільної, дисциплінарної тощо), що також є складовою правопорядку. Проте в умовах війни росії проти України правове регулювання та організаційне забезпечення правопорядку в певних випадках не є ефективним, що потребує нагального вирішення. Метою статті є дослідження питань правопорядку як мети та результату правового регулювання суспільних відносин, а також формулювання на науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства та правозастосовної діяльності у сфері забезпечення правопорядку. Методологічну основу дослідження становить сукупність методів наукового пізнання як загальнонаукових, так і спеціальних загальноприйнятих в юридичній науці методів пізнання правових явищ. Серед таких методів – діалектичний, системний, формально-юридичний, індукції, дедукції, логічного аналізу, синтезу, узагальнення, аналіз результатів. У дослідженні вперше в Україні проаналізовано проблемні питання правопорядку в умовах воєнного стану та відсічі збройній агресії росії, що дає можливість удосконалити правові та організаційні засади забезпечення правопорядку в нашій державі. За результатами здійсненого дослідження виокремлено проблемні питання, пов’язані із правовим регулюванням та фактичним забезпеченням правопорядку в Україні в умовах воєнного стану відсічі збройній агресії росії. Висвітлення проблемних питань регулювання та забезпечення правопорядку в умовах воєнного стану дає змогу законодавцю та правозастосовним органам ефективно реагувати на них і вжити всіх заходів для їх урегулювання

 

Ключові слова: верховенство права; правило поведінки, війна; законність; правопорядок; держава

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга НАЗАРЕНКО

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Наталія ХАРЧЕНКО

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [уклад.: Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.] ; за ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

Babanina V. Structure of Mechanism of Implementation of Criminal Legislation. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2019. No. 24 (2). Р. 81–86. doi: 10.33270/01191112.81.

Babanina V., Yurikov O. Object of Intentional Damage to Communications Lines (Article 360 of the Criminal Code of Ukraine). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2 (115). С. 86–93. doi: 10.33270/01201152.86.

Babanina V., Ivashchenko V., Grudzur O., Yurikov O. Criminal protection of children’s life and health: international experience. Revista Cuestiones Politicas. 2021. Vol. 39. No. 71. Р. 350–365. doi: 10.46398/cuestpol.3971.18.

Барабаш О. О. Правосвідомість, правопорядок та законність як чинники правомірної поведінки. Форум права. 2018. № 3. С. 6–12. doi: 10.5281/zenodo.1319140.

Безпалова О. І. Особливості та проблеми забезпечення правопорядку в сучасних демократичних країнах. Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ. 2006. № 1. С. 232–239.

Borysov V., Shakun V., Babanina V. Aplicación de los principios constitucionales en la legislación penal de Ucrania. Revista De La Universidad Del Zulia. 2022. No. 13 (38), Р. 140–158. doi: 10.46925//rdluz.38.10.

Cherniavskyi S., Dzhuzha A., Babanina V., Harust Yu. System of ensuring the economic security of the state: world experience and ways of its reform in Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. No. 28 (4). Р. 157–168. doi: 10.37635/jnalsu.28(4).2021.157-168.

Cherniei, V., Cherniavskyi S., Babanina V., Ivashchenko V. Criminal remedies and institutional mechanisms for combating corruption crimes: the experience of Ukraine and international approaches. Juridical Tribune. 2022. No. 12 (2). Р. 227–245. doi: 10.24818/TBJ/2022/12/2.05.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Babanina V., Tykhonova О. Criminal Liability for Cryptocurrency Transactions: Global Experience. European Journal of Sustainable Development. 2021. No. 10 (4). Р. 304–316. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n4p304.

Cherniei V., Cherniavskyi S., Dzhuzha A., Babanina V. Combating credit fraud: experience of Ukraine and some other European Countries. Amazonia Investiga. 2021. No. 10 (42). Р. 93–102. doi: 10.34069/AI/2021.42.06.9.

Ганчук О. М. Нормативно-інституційна константа правопорядку. Університетські наукові записки. 2019. № 3 (71). С. 395–403. doi: 10.37491/UNZ.71.33.

Ковалів М. В., Боровікова В. С. Охорона правопорядку як одне із завдань діяльності поліції. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 184–192.

Кривов’яз О. В. Шляхи забезпечення правопорядку в сучасній Україні. Правничий вісник Університету «КРОК». 2016. № 23. С. 50–56.

Крижановська О. В. Офіційний і неофіційний правопорядок як інституційна проблема правової політики сучасних демократичних держав. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. С. 58–63. doi: 10.32850/sulj.2019.4.2.13.

Крижановська О. В. Співвідношення функцій та елементів інфраструктури правопорядку за сучасних умов формування правового суспільства. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 75–83. doi: 10.32842/2078-3736/2020.2-1.13.

Кирилюк Т. Ю. Правопорядок у суспільстві як результат правомірної поведінки. Часопис Київського університету права. 2009. № 1. С. 39–44.

Mykhailichenko T., Zabuha Yu., Babanina V., Syiploki M. Protection of the right to health during the period of armed conflict: the experience of Ukraine. Access to Justice in Eastern Europe. 2022.

Vol. 4-2. No. 17. Р. 66–81. doi: 10.33327/AJEE-18-5.4-a000434.

Передерій О. С. Правопорядок Європейського Союзу: сутнісні особливості та вплив на трансформацію правопорядку України. Часопис Київського університету права. 2021. № 1. С. 50–56. doi: 10.36695/2219-5521.1.2021.08.

Попович К. Б. Теоретико-правовий аспект сучасного значення правопорядку. Науковий вісник Ужгородського університету. 2012. № 18. С. 20–22 (Серія «Право»).

Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 240 с.

Yurikov O. Counteracting planning, preparation, resolution and management aggressive war on the territory of Ukraine. Legal sciences and their role in the development of the legal culture of a modern man : monograph. Riga : Baltija Publishing, 2022. С. 180–197. doi: 10.30525/978-9934-26-209-8-9.

Yurikov O. Features of the pre-trial investigation in the area of combat. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : monograph. Riga : Baltija Publishing, 2022. P. 1310–1315. doi: 10.30525/978-9934-26-223-4-165.

Yurikov O. Criminal characteristics of willful destruction or damage of military property. Military offences and war crimes: background, theory and practice : monograph. Riga : Baltija Publishing, 2023. P. 847–863. doi: 10.30525/978-9934-26-302-6-37.

Юріков О. О. Особливості кваліфікації умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 5. С. 209–214. doi: 10.32849/2663-5313/2021.5.34.

Юріков О. О. Історичні аспекти розвитку кримінальної відповідальності за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі у XIX ст. Наше право. 2021. № 3. С. 118–123. doi: 10.32782/NP.2021.3.17.


Переглядів анотації: 339
Завантажень PDF: 1715
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права