Світоглядний рівень бачення трансформації судочинства в Україні

  • В. Рудюк

    аспірант кафедри філософії права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-9524-9727

Анотація

Метою статті є визначення закономірностей формування світогляду суддів і вітчизняної судової системи загалом у процесі трансформації вітчизняного судочинства з позицій філософсько-теоретичних вимірів, оскільки за результатами дослідження емпіричного матеріалу деякі аспекти судової діяльності в контексті філософського обґрунтування наявності системного зв’язку між світоглядом судді та процесом формування його правового мислення лишаються недостатньо дослідженими. Для досягнення поставленої мети автор планує виконати такі завдання: вивчити аксіологічні й онтологічні аспекти формування світогляду суддів і їх вплив на процес реформування вітчизняної судової системи; визначити сучасні тенденції трансформації судової системи, ураховуючи іноземний досвід, а також звичаїв, традицій і ментальності населення українських земель. Методологія. У процесі дослідження було застосовано методологічний інструментарій, підґрунтя якого становили історичний, порівняльний, соціологічний, логічно-правовий, герменевтичний, а також інші методи науки філософії права. Наукову новизну публікації визначено тим, що аспекти судової діяльності в контексті філософського обґрунтування наявності системного зв’язку між світоглядом судді та процесом формування його правового мислення, зважаючи на традиції, звичаї та ментальність автохтонного українського народу, лишаються  недостатньо вивченими. За результатами дослідження автор доходить висновків, які полягають у такому: 1) філософсько-правові засади формування світогляду сучасного українського судді та вітчизняного судочинства загалом мають ґрунтуватися на визнанні та реалізації принципу верховенства права шляхом поєднання позитивістського підходу до оцінювання обставин, які є предметом судового розгляду, з аксіологічним розумінням примату загальновизнаних людських цінностей (справедливість, свобода, честь і гідність особистості, рівність у правах та перед законом тощо), а також онтологічними вимірами, тобто з огляду на вплив прийнятого рішення на соціальні, культурні, морально-етичні й інші чинники життєдіяльності соціуму; 2) світогляд сучасного вітчизняного служителя Феміди – це розумний баланс нормативного регулювання розв’язання суспільних проблем і принципів антропоцентризму, згідно з яким, з огляду на звичаї, традиції та ментальність населення українських земель, людина є самодостатнім індивідом, цінність свободи та автономії якого є пріоритетною.

Ключові слова: антропоцентризм; загальнолюдські цінності; позитивізм; світогляд; судочинство; суддя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Рудюк

аспірант кафедри філософії права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Акімов О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності : монографія. Київ : Центр учб. літ., 2014. 176 с.

Философский энциклопедический словарь / редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др.

-е изд. М. : Сов. Энциклопедия, 1989. 815 с.

Berger P. L. The Supreme Court Celebrates the Bicentennial. Published online by Cambridge University Press. 1976. Vol. 19. Issue 9. P. 27–28. doi: https://doi.org/10.1017/S0084255900034604.

Cintron E. J. Transformation: the Progression of Immigration Petitions for Transgender Spouses. Student Note for the Special Issue: 26 October 2012. doi: https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2012.01485.

An Overview of worldview / editor J. Finn. Published online by Cambridge University Press. 1971. Vol. 14. Issue 1.

P. 3–4. doi: https://doi.org/10.1017/S0084255900011955.

Fridman S. Enabling agency: the Constitutional Court and social policy. Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa Transformation. View Citation Additional Information. 2016. Vol. 91. P. 19–39. doi: https://doi.org/10.1353/trn.2016.0016.

Геґель Ґ. В. Ф. Феноменологія духу / пер. з нім. П. Таращук. Київ : Основи, 2004. 548 с

Сучасне управління в суді : навч.-практ. посіб. / відп. ред. І. П. Голосніченко, П. Г. Соломон. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 528 с.

Кант. І. Критика чистого розуму / пер. з нім. І. Бурковського. Київ : Юніверс, 2000. 504 с.

Світогляд і світ людини : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Капітона. Дніпропетровськ : ДДФА, 2008. 240 с.

Кодекс суддівської етики (Затверджено XI черговим з’їздом суддів України 22 лют. 2013 р.). Вісник Верховного суду України. 2013. № 3. Стор. 27.

Костицький М. В. Логіка як методологія наукового пізнання (зокрема в правознавстві). Філософські та методологічні проблеми права. 2014. № 1. С. 3–13.

Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления : монография. Xарьков : Право, 2002. 327 с.

Marshall C. B. Justice and the International Court. Published online by Cambridge University Press. 1966. Vol. 9. Issue 10. P. 7–11. doi: https://doi.org/10.1017/S0084255900008597.

Rennie E. M. The International Criminal Court: A court without a state? A transformation from state-centered governance to non-state-centered governance? University of Northern British Columbia Institutional Repository. 2006. doi: https://doi.org/10.24124/2006/bpgub401.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) : рішення КСУ від 2 листоп. 2004 с.

№ 15-рп/2004. Офіційний вісник України. 2004. № 45. Стор. 41. Ст. 2975.

Stefon F. Pannenberg’s Worldview-a reply. Published online by Cambridge University Press. 1972. Vol. 15. Issue 12. P. 56. doi: https://doi.org/10.1017/S0084255900019203.

Songer D. R. Acknowledgments. The Transformation of the Supreme Court of Canada: An Empirical Examination

(XIII–XIV). Toronto : University of Toronto Press, 2009. doi: https://doi.org/10.3138/9781442689473-002.

Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.


Переглядів анотації: 110
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2020-02-12
Розділ
Право і політика