Полеміка про універсальності прав людини

  • Ю. Липовець

    заступник начальника слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління аціональної поліції в Херсонській області, м. Херсон

    https://orcid.org/0000-0001-5074-1550

Анотація

Метою статті є висвітлення питань аксіологічного характеру прав людини. Акцентовано на тому, що права людини як правову цінність стали розглядати лише з ХХ століття, що пов’язано із введенням у поле правознавства аксіологічних проблем. Доведено, що права людини є цінностями ліберально-правової теорії, яка сформувалася в Нові часи (лібералізм як політико-правова доктрина обстоює два постулати – вищою цінністю є людина, а свобода людини є найвищою цінністю). Політичні ідеї лібералізму остаточно сформувалися й набули непорушного авторитету в епоху Просвітництва, стали юридичною аксіомою. У межах теорії природного права існує припущення про те, що у світі є вічна й незмінна ідея порядку (гармонія, справедливість людської природи тощо), яка детермінує законодавство і політику. Методологія. Метод порівняльного аналізу використано для виявлення джерел основних суперечностей, що простежуються в найпоширеніших методологічних підходах до розв’язання проблеми дослідження в сучасній літературі. Наукова новизна. Особливість сучасного розуміння ціннісного значення прав людини полягає в тому, що їх наділено універсальністю щодо всього людства, без урахування культурних, ментальних і соціокультурних особливостей розвитку конкретної спільноти. Нині через об’єктивні соціально-політичні, економічні та культурні процеси не може бути однозначності в сприйнятті, закріпленні та поширенні основних правових цінностей. Піддано сумніву ідею універсальності прав людини як закріплення в нормативних документах загальних для людства стандартів прав людини, які може бути застосовано до будь-якого суспільства. Висновки. У статті обґрунтовано, що права людини як універсальна правова цінність є ідеєю, ідеалом, орієнтиром для побудови бажаного суспільного порядку. Стаття містить аналіз основних міжнародних нормативно-правових актів ХХXXI століття, у яких закріплено основні права людини в їх сучасній інтерпретації.

Ключові слова: право; права людини; природне право; лібералізм; правові цінності; юридичні цінності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. Липовець

заступник начальника слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління аціональної поліції в Херсонській області, м. Херсон

Посилання

Бачинин В. А. Философия права и преступления. Харьков : Фолио, 1999. 607 с.

Baderin M. A. International Human Rights and Islamic Law. Oxford : Oxford University Press, 2003.

Басай О. В. Справедливість як фундаментальна категорія цивільного права України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 4 (109). С. 87–98. URL: https://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/issue/view/43. doi: https://doi.org/10.33270/011810904.

Брюггер В. Образ людини у концепції прав людини. Проблеми філософії права. 2003. Т. 1. С. 136–146.

Чеснов Л. Универсальны ли права человека? (Полемические размышления о Всеобщей декларации прав человека). Правоведение. 1999. № 1. С. 73–82. URL: http://pravo33.wordpress.com/2008/10/02/ил-честнов-универсальны-ли-права-чело.

Гьофе О. Розум та право. Складові інтеркультурного правового дискурсу. Київ : Альтерпрес, 2003. 264 с.

Костицький М. В., Кушакова-Костицька Н. В. Справедливість як засіб і ціль у виправленні та ресоціалізації засуджених: філософське осмислення. Філософські і методологічні проблеми права. 2018. № 1–2 (15–16). С. 11–24. URL: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/philosophy/article/view/1003. doi: https://doi.org/10.33270/02181602.

Красіліч А. Б. Допомога адвоката VS фахівця в галузі права: стандарти представництва прав і законних інтересів осіб у світлі конституціоналізму та європейських цінностей. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 55–58. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/10.

Криволапов П С. Новые тенденции международного сотрудничества в области прав человека. URL: https://lawbook.online/pravovoe-regulirovanie-ejdunarodnoe/universalnost.

Кучуради И. Понятия человеческого достоинства и прав человека. URL: https://vphil.ru/ index.php?option=com_content&task=view&id=1953.

Могілевська Л. Г. Проблеми імплементації міжнародних норм і стандартів у сфері забезпечення прав і свобод дитини органами Національної поліції. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 130–133. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-6/29.

Sartre J. P. Die Verdammten dieser Erde von Franz Fanon. Wir sind alle Morder. Der Kolonislismus ist ein System – Artikel, Reden, Interviews 1947–1967. Hamburg. S. 141–160.

Завальна Ж. В. Ідентифікація та презентації особи у публічній сфері: значення для суспільства і права. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 343–345. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/83.


Переглядів анотації: 265
Завантажень PDF: 784
Опубліковано
2020-02-14
Розділ
Окремі напрями філософії права (проблеми онтології, гносеології, антропології та аксіології права)