Особливості правового регулювання права на свободу думки і слова: історичний екскурс

  • О. Довгань

    аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8121-7978

Анотація

Метою статті є дослідження стану правового регулювання права на свободу думки і слова до моменту проголошення незалежності України. Для цього було виконано такі завдання: проаналізовано історичні аспекти регулювання права на свободу думки і слова на конституційному й інших рівнях; висвітлено сутнісні характеристики права на свободу думки і слова, регламентованого в радянський та пострадянський періоди; ураховано вітчизняний досвід правового регулювання права на свободу думки і слова, його позитивні та негативні тенденції та здобутки в сучасній правотворчій практиці України в цій сфері. Методологічною основою статті є порівняльно-історичний метод. Також використано філософсько-світоглядні методи, зокрема діалектичний та загальнонаукові методи, а саме: логічний метод і його формально-логічні прийоми: індукція та дедукція, аналіз і синтез, абстрагування. Доречними були й спеціально-наукові методи: порівняльно-правовий, тлумачення правових норм, правового прогнозування, правового моделювання, системний тощо. Наукова новизна. У різні часи й історичні періоди людство прагнуло простежити динаміку розвитку свободи думки й слова. Це стосується й періоду від радянської цензури, обмежень і заборон до сучасного демократичного розвитку, багатоманітності, захисту конституційних прав та свобод людини й громадянина відповідно до чинних міжнародно-правових стандартів. Водночас від діяльності органів державної влади, відповідного нормативного регулювання права на свободу думки і слова залежать форми, гарантії його реалізації та захисту, реальна свобода думки і слова, а також відповідальність за їх порушення. Минулий досвід дає підстави виявити й урахувати переваги й недоліки, необхідність підвищення правової культури та правової свідомості, удосконалити чинні нормативно-правові акти в цій сфері на сучасному етапі державотворення. Висновки. Аналізуючи різні етапи розвитку правового регулювання права на свободу думки й слова в Україні (УРСР) у XX ст., можна виокремити такі тенденції та закономірності: поширення, а надалі скасування політичної та ідеологічної цензури; нормативне регулювання друкованих засобів масової інформації в умовах «диктатури пролетаріату»; удосконалення законодавчої бази радянської держави шляхом надання юридичної сили міжнародно-правовим актам і встановлення кримінальної відповідальності за переслідування громадян за критику; гарантування нових можливостей щодо регулювання та реалізації свободи думки і слова з відповідним закріпленням на конституційно-правовому рівні в умовах сучасного періоду державотворення демократичної правової України.

Ключові слова: конституційне право; свобода думки; свобода слова; історичний розвиток; регулювання; реалізація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Довгань

аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Барнич К. І. Поняття та структура конституційно-правового механізму реалізації права на свободу думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Конституційно-правові академічні студії. 2019. № 2.

С. 7–14. doi: https://doi.org/10.32782/2663-5399.2019.2.01.

Довгань О. О. Теоретичні засади професійної діяльності журналістів. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 1 (17). С. 117–121. doi: doi.org/10.33270/01191702.117.

Фігель Ю. О. Теоретичні аспекти обмеження прав людини. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2016. № 837. С. 357–361.

Hallberg P., Virkkunen J. Freedom of Speech and Information in Global Perspective. New York : Palgrave Macmillan, 2017. doi: https://doi.org/10.1057/978-1-349-94990-8.

Kaminska N., Patricha N. Protection of the human rights in armed conflict. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 2 (99). С. 19–28. URL: https://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/ scientbul/article/view/167.

Камінська Н.В. Передумови та наслідки новелізації мовного законодавства України: поштовх до зміни свідомості і життєдіяльності чи нові завдання для влади? Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28 листоп. 2019 р.). Київ, 2019. С. 92–96.

Конституція СРСР : Основний Закон союзу Радянських Соціалістичних Республік від 5 груд. 1936 р. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm.

Конституція СРСР : Основний Закон союзу Радянських Соціалістичних Республік від 7 жовт. 1977 р. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm#7.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Конституція УНР : Основний Закон Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) від 29 квіт. 1918 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18.

Конституція УСРР : Основний Закон Української Соціалістичної Радянської Республіки від 10 берез. 1919 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T19 0001.html.

Кримінальний кодекс СРСР : Закон союзу Радянських Соціалістичних Республік від 1 черв. 1922 р. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =ESU&n=42602#044849807853428425.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 28 груд. 1960 р. URL: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/KD0006.html.

Lebovic S. Free Speech and Unfree News: The Paradox of Press Freedom in America. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2016. doi: https://doi.org/10.4159/9780674969612.

Опришко Л. Значення суспільного інтересу при реалізації права на свободу слова. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2860.

Середюк В. В. Конституційно-правове регулювання свободи масової інформації в Україні. Проблеми законності. 2008. Вип. 98. С. 195–199.

Скрипнюк О. Свобода думки і слова: конституційно-правові гарантії в Україні. Юридична Україна. 2011. № 3. С. 28–32.

Слинько Т. М. Конституційно-правові гарантії свободи слова в Україні. Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України (Харків, 20–21 листоп. 2013 р.). Харків : Право, 2013. С. 294–297.

Тарновский Е. Н. Четыре свободы : книга. СПб. ; М. : Макет, 1995. С. 182.

Про пресу та інші засоби масової інформації : Закон СРСР від 1 серп. 1990 р. № 1552-I. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1552400-90.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.


Переглядів анотації: 1157
Завантажень PDF: 1919
Опубліковано
2020-10-26
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства