Правова держава й трансформації власності

  • Р. Михайленко

    кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-1689-4382

Анотація

Мета. У статті автор прагне дослідити, яких видів набуває власність у сучасній правовій державі. Сучасне суспільство є складним утворенням,  розвиток якого залежить від розробки багатьох компонентів, і його результатом є розширення політичних, правових та економічних підсистем суспільства загалом. Значну роль у цьому відіграє власність. Саме проблемі власності та правової держави присвячено статтю. Феномен власності, яка є важливим фактором розвитку суспільства, держави та свободи людини розглянуто як філософську категорію власності. Основне завдання автора статті – дослідження власності, наближення до сутності цього явища. Методологія. Методологічною підставою наукового пошуку є сукупність світоглядних і філософських принципів наукового пізнання, методологічних підходів, загальних методів мислення, філософських і загальнонаукових методів, використання яких забезпечило обґрунтованість і достовірність результатів дослідження базових цінностей. Методи дослідження зумовлені його характером. У статті передусім використано діалектичні та системно-структурні методи, методи логіки. Наукова новизна статті полягає в тому, що досліджено специфічні зв’язки у взаємодії між сучасною правовою державою та формами власності. Висновки. Під час дослідження проаналізовано основні концептуальні підходи до розуміння природи власності як філософської категорії, окреслено значущу філософську концепцію власності, її вплив на формування суспільних відносин в економічному, соціальному, правовому, політичному й державному способі регулювання та організації суспільного буття.

Ключові слова: правова держава; приватна власність; філософська категорія власності; власність; право власності; інтелектуальна власність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Р. Михайленко

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Baum D. R., Cooper R., Lusk-Stover O. Regulating market entry of low-cost private schools in Sub-Saharan Africa: Towards a theory of private education regulation. International Journal of Educational Development. 2018. No. 60. P. 100–112. doi: 10.1016/j.ijedudev.2017.10.020.

Bolatto S., Naghavi A., Ottaviano G., Zajc K. Intellectual Property and the Organization of the Global Value Chain. University of Bologna, 2019. URL: https://ideas.repec.org/p/cep/cepdps/dp1673.html.

Бутенко С. С. Питання власності в контексті теорії суспільного договору. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 2. С. 189–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2016_2_18.

Бутенко С. С. Філософсько-правовий вимір власності як основи демократії : монографія. Київ : Кандиба Т. П., 2018. 188 с.

Череп О. Г., Кузнецова А. Є. Інтелектуальна власність та її вплив на конкурентоспроможність. Економічний простір. 2018. № 137. С. 180–189. doi: 10.30838/P.ES.2224.250918.190.238.

Демчишак Р. Інституційна сутність держави у світовій політичній думці. Humanitarian Vision. 2017. Vol. 3. No. 2. P. 31–36. doi: https://doi.org/10.23939/shv2017.02.031.

Іванова В. С. Правова держава: аналіз філософсько-правових концепцій. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 347–349. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/84.

Kaas L., Mellert J., Scholl A. Sovereign and private default risks over the business cycle. Journal of International Economics. 2020. Vol. 123. doi: https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103293.

Касинюк Л. А., Мельник Е. А. Правова держава та проблеми становлення її в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 28–32. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-6/4.

Корольчук Л. Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації: імператив соціального інтелекту. Humanitarian vision. 2018. Vol. 4. No. 2. С. 26–31. doi: https://doi.org/10.23939/shv2018.02.026.

Кушнерук Д. В. Правова природа та особливості права державної власності. Право та державне управління. 2019. № 2 (35). С. 44–48. doi: https://doi.org/10.32840/pdu.2-1.8.

Лунячек В. Е., Рубан Н. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С., Черненко Ю. Ю. Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави. ScienceRise. Pedagogical Education. 2017. № 11. С. 4–9. doi: 10.15587/2519-4984.2017.116197.

Михайленко Р. Власність і держава в контексті філософсько-правового осмислення. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 53–57. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.53

Петровський П. Проблеми та перспективи розвитку соціального інституту приватної власності в Україні. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 3 (52). С. 91–97. doi: https://doi.org/10.33990/20704011.52.2017.149423.

Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності в контексті соціально-філософського бачення проблеми співвідношення інформації, знань та інновацій. Філософські обрії. 2016. Вип. 35. С. 27–38. doi: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2016.35.175101.


Переглядів анотації: 372
Завантажень PDF: 167
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Право і політика