Філософія правової реформи: світоглядно-методологічний вимір

  • Ю. Кривицький

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-7063-4725

Анотація

Метою наукової статті є узагальнення та розвиток гносеологічних, онтологічних й аксіологічних знань про правову реформу, які дають уявлення щодо граничних засад і ціннісно-смислових властивостей її природи. Методологічну основу наукового пошуку становить сукупність принципів наукового пізнання (плюралізм, історизм, достовірність), методологічних підходів (діяльнісний, системний, аксіологічний), загальних методів мислення (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення), філософських (діалектичний, метафізичний, герменевтичний), загальнонаукових (історичний, синергетичний, функціональний, структурний) і конкретно-наукових (формально-юридичний, порівняльно-правовий) методів, застосування яких забезпечило обґрунтованість і вірогідність результатів дослідження філософії правової реформи. Наукова новизна публікації полягає в тому, що вперше окреслено світоглядно-методологічний аспект філософії правової реформи як прикладного напряму філософсько-правової рефлексії, що охоплює сукупність гносеологічних, онтологічних й аксіологічних філософських знань, які дають уявлення про граничні засади правової реформи та її ціннісно-смислові властивості; удосконалено характеристику пізнавального потенціалу філософсько-правових досліджень, а також систематизацію їх предметного поля; набули подальшого розвитку наукові уявлення про сучасний стан, значення, тенденції та галузі філософського знання в постнекласичний період їхнього розвитку. Висновки наукової статті зводяться до таких положень. Філософія як особлива форма духовно-практичного осягнення світу має справу з найбільш загальними, фундаментальними проблемами його існування, єдності, природи, тенденцій розвитку. Сучасна філософія охоплює широку палітру знань, що диференціюються на галузі та характеризуються міждисциплінарністю, варіативністю, кросдисциплінарністю, інтердисциплінарністю, трансдисциплінарністю тощо. Філософія має особливо важливу світоглядно-методологічну роль на переломних етапах суспільного поступу та наукового пізнання, коли філософські узагальнення залишаються чи не єдиними координатами, які дозволяють організувати і спрямувати пошук. Предметними складовими філософсько-правової аналітики є філософія юридичної науки; філософія права; філософія держави як публічно-правового інституту; філософія галузей права (конституційного права, цивільного права, кримінального права, міжнародного права); філософії окремих правових явищ і процесів (прав людини та їх забезпечення, правосуддя, злочину та покарання, правового виховання тощо). Філософія правової реформи – це прикладний напрям філософсько-правової рефлексії, у межах якої осмислюється феномен правової реформи в найбільш утаємничених, сутнісних ознаках її буття, а також у світоглядно-методологічному вимірі. Цей вектор філософії права охоплює сукупність гносеологічних, онтологічних й аксіологічних філософських знань, що дають уявлення про граничні засади правової реформи та її ціннісно-смислові властивості. Філософія правової реформи прагне до усвідомлення, осмислення не сущого, а належного (уявлень і смислів), розкриває правову реформу такою, якою вона повинна бути з огляду на світоглядно-методологічні ідеали, зокрема невідчужуваних прав людини, верховенства права, правової держави, громадянського суспільства тощо.

Ключові слова: філософія; світогляд; методологія; філософія права; філософсько-правові знання; філософсько-правова рефлексія; реформа; правова реформа; філософія правової реформи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. Кривицький

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Андреєв Д. В., Вовк В. М., Івченко Ю. В., Павлишин О. В. Філософія права: актуальні проблеми та сучасні інтерпретації : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. та доповн. Київ : НАВС, 2012. 224 с.

Філософія політики : підручник / [авт.-упоряд. : В. П. Андрущенко (керівник) та ін.]. Київ : Знання України, 2003. 400 c.

Філософія глобальних проблем сучасності : навч. посіб. / [А. В. Арістова та ін.] ; наук. ред. А. В. Арістова ; упоряд. сл. С. В. Волобуєва. Київ : НТУ, 2016. 184 с.

Бідзюра І. П. Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть (політологічний аналіз) : автореф. дис. ...

д-ра політ. наук : 23.00.02. Львів, 2006. 32 с.

Бігун В. С. Філософія правосуддя. Ідея та здійснення : монографія. Київ, 2011. 303 с.

Бостан С. Філософія держави: проблеми наукової ідентифікації. Історико-правовий часопис. 2016. № 2 (8).

С. 3–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_2_3.

Братасюк М. Г. Філософія захисту прав людини з позицій сучасного правового мислення. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 14–20. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.14.

Гаєвський Б. А. Філософія політики. Київ : Вища шк., 2005. 158 с.

Глушко Т. П. Філософія економіки у структурі сучасної гуманітарної освіти : монографія. Київ : Наук. світ, 2008. 211 с.

Грицкевич Т. И. Реформаторство как творчество в социуме : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11. Новосибирск, 2001. 182 с.

Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти : монографія. Київ : Знання, 2005. 375 с.

Кампо В. Українські реформи: політика і право : популяр. нарис. Київ : Міжнар. Фундація Виборчих Систем, 1995. 29 с.

Капітон В. П., Капітон О. В., П’ятун В. В. Філософія глобальних проблем сучасності : монографія. Дніпропетровськ : ДДФА, 2010. 374 с.

Кривицький Ю. В. Соборність як ідейний імператив правової реформи в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 55. Т. 1. С. 40–44. (Серія «Право»). URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ handle/123456789/15935.

Лактіонова А. В. Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.04. Київ, 2016. 35 с.

Максимов С. І. Філософія права. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.]. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права. С. 927–933.

Мережко О. О. Філософія міжнародного права. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.]. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права. С. 912–914.

Михненко А. М., Макаренко Е. М., Кравченко С. О. Управління якістю суспільних реформ : навч. посіб. Київ : НАДУ, 2009. 192 с.

Микитчик О. В. Філософія злочину : монографія. Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. 188 с.

Петрушенко В. Тлумачний словник основних філософських термінів. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. 264 с.

Пономаренко Ю. А. Філософія покарання. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.]. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права. С. 914–918.

Речицький В. В. Філософія конституційного права. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.]. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права. С. 905–912.

Сатохіна Н. І. Філософія прав людини. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.]. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права. С. 922–927.

Селіванов В. Правова реформа і методологія дослідження фундаментальних проблем юридичної науки. Вісник Академії правових наук України. 1998. № 4 (15). С. 3–17.

Сердюк В. О. Судово-правова реформа в Україні та глобалізаційні процеси. Вісник Запорізького національного університету. 2013. № 3. С. 24–29. (Серія «Юридичні науки»). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vznu_Jur_2013_3_6.

Шинкарук В., Йолон П. Філософія. Філософський енциклопедичний словник / [В. І. Шинкарук (гол. редокол.) та ін.]. Київ : Абрис, 2002. С. 670–674.

Ткаченко О. В. Філософія цивільного права. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.]. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права. С. 995–1000.

Тихомиров О. Д. Філософія порівняльного правознавства. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.]. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права. С. 918–922.

Тихомиров О. Д. Філософія юридичної науки. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.]. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права. С. 1000–1004.

Вовк В. М. Реформи і позитивне право (на прикладі римського права). Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 1 (11). С. 94–103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2016_1_10.

Зіммель Г. Філософія грошей / [пер. В. Зінченко та ін.]. Київ : Промінь, 2010. 504 с.


Переглядів анотації: 393
Завантажень PDF: 329
Опубліковано
2022-02-13
Розділ
Методологія права