Державно-правова політика історичної пам’яті як інструмент консолідації народів у протидії неоімперіалізму

  • С. Дєніжна

    кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та соціології Державного податкового університету, м. Ірпінь

    https://orcid.org/0000-0002-3190-7903
  • М. Сова

    доктор педагогічних наук, професор кафедри психології, педагогіки та соціології Державного податкового університету, м. Ірпінь

    https://orcid.org/0000-0001-8631-5326

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність дослідження проблеми збереження та передання історичної пам’яті як духовної основи розвитку українського суспільства, єднання народу, його національної ідентифікації та мобілізації для протистояння негативним зовнішнім впливам. Мета статті – визначити напрями та способи реалізації державно-правової політики історичної пам’яті як інструмента консолідації українського народу та протидії неоімперіалізму в геополітичному просторі сучасного світу. Методологію роботи становлять такі методи дослідження: історичний аналіз, за допомогою якого відстежується роль історичної пам’яті на різних етапах розвитку суспільства; компаративний аналіз стратегічного напряму державної політики пам’яті; аксіологічний аналіз, застосування якого дає змогу обґрунтувати цінність історичної пам’яті в розвитку національної ідентифікації та консолідації українського народу. Теоретичною базою статті є: дослідження збереження та розвитку історичної пам’яті в Україні як суб’єкта сучасних міжнародних відносин, а також ролі цих процесів у глобалізації сучасного суспільства; роботи вітчизняних учених, у яких державно-правову політику історичної пам’яті розглянуто як стратегічний чинник національної безпеки України та протидії негативним зовнішнім впливам; наукові праці, у яких висвітлено значущість історичної пам’яті в мобілізації духовних сил і волі українського народу в протистоянні політиці неоімперіалізму; публікації та матеріали вітчизняних дослідників щодо правових, політичних і культурних аспектів збереження та розвитку історичної пам’яті. Наукова новизна публікації полягає в тому, що вперше розглянуто державно-правову політику історичної пам’яті як інструмент протидії неоімперіалізму; обґрунтовано роль державно-правової політики історичної пам’яті в розробленні та впровадженні транснаціональних проєктів, спрямованих на досягнення національної безпеки постсоціалістичних країн; набули подальшого розвитку форми й методи реалізації державно-правової політики історичної пам’яті в контексті інтеграції України в європейський геополітичний простір. Результати дослідження надали можливість визначити пріоритетні напрями державно-правової політики історичної пам’яті в Україні, виявити роль історичної пам’яті як соціально-політичного інструменту консолідації народів європейських держав у протидії неоімперіалізму в геополітичному просторі світу. Практична значущість дослідження полягає в конкретизації способів реалізації державно-правової політики історичної пам’яті України як суб’єкта міжнародних відносин, опануванні досвіду розроблення транснаціональних проєктів, спрямованих на досягнення національної безпеки постсоціалістичних країн і протидії військовому вторгненню, терористичним операціям. Успішність функціонування історичної пам’яті в діяльності державних і недержавних установ, української громади мають забезпечити успішність результатів упровадження  міжнародних проєктів у світових соціокультурних і політичних процесах, виконати цивілізаційну місію протистояння неоімперіалізму та формуванню імперської свідомості в сучасному суспільстві. Висновки. Зазначено, що соціокультурний феномен історичної пам’яті є духовною основою розвитку національної пам’яті українського народу, його ідентифікації, консолідації та мобілізації на шляху інтеграції у співтовариство демократичних країн. Акцентовано, що збереження та розвиток історичної пам’яті в Україні є стратегічним напрямом державно-правової політики пам’яті, спрямованої на протистояння негативним впливам неоімперіалізму та формуванню імперської свідомості в сучасному суспільстві. Висвітлено особливості транснаціональних проєктів, створених на підставі державно-правової політики історичної пам’яті, упровадження яких має сприяти єднанню постсоціалістичних країн для досягнення національної безпеки.

 

Ключові слова: історична пам’ять; державно-правова політика; неоімперіалізм; транснаціональний проєкт.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. Дєніжна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та соціології Державного податкового університету, м. Ірпінь

М. Сова

доктор педагогічних наук, професор кафедри психології, педагогіки та соціології Державного податкового університету, м. Ірпінь

Посилання

Стасевська О. А. Експлікація аксіологічного аспекту концепту «Історична пам’ять». Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2018. № 1 (36). С. 123–134. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksplikatsiya-aksiologicheskogo-aspekta-kontsepta-istoricheskaya-pamyat/viewer. DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123270.

Кисельов М. М. Історія та історична пам’ять: сфери перетину. Мultiversum. Philosophical almanac. 2020. Issue 2 (172). Vol. 1. С. 44–63. URL: https://www.researchgate.net/publication/347940205_Istoria_ta_istoricna_pam’at_sferi_peretinu/fulltext/5ff2c6caa6fdccdcb82a96ac/Istoria-ta-istoricna-pamat-sferi-peretinu.pdf. DOI: 10.35423/2078-8142.2020.2.1.03.

Толстов С. В. Інституціональні й інструментальні виміри політики історичної пам’яті в США: висновки для України. Актуальні проблеми Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.) / за заг. ред. Кудряченка A. I. 2019. С. 151–158. URL: https://elibrary.ivinas.gov.ua/4795/1/Instytutsionalni%20y%20instrumentalni%20vymiry.pdf.

Щедрова Г. П. Інституційна пам’ять: концептуалізація в політологічному дискурсі. Теорія та історія політичної науки. 2021. Вип. 5. С. 17–22. URL: http://politicus.od.ua/5_2021/3.pdf http://politicus.od.ua/5_2021/3.pdf. DOI https://doi.org/10.24195/2414- 9616.2021-5.3.

Двуреченська О. С. Місце історичної пам’яті у розвитку України як суб’єкта сучасних міжнародних відносин. Політологія. 2014. № 1 (105). С. 59–63.

Бабка В. Л. Історична памʼять як фактор політичного впливу в незалежній Україні : дис. … канд. політ. наук : 23.00.03. Ніжин, 2016. 249 с.

Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доп. / за заг. ред. В. М. Яблонського. Київ : НІСД, 2019. 144 с.

Kuź Adam. Integration processes in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st centuries December 2019. Ante Portas – Studia Nad Bezpieczeństwem. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/359244358_Integration_processes_in_Central_and_Eastern_Europe_in_the_20th_and_21st_centuries. DOI:10.33674/20197.

Factbox − Three Seas Initiative summit in Warsaw. Reuters, 2017, July. Retrieved from https://uk.reuters.com/article/uk-poland-usa-trump-factbox/factbox-three-seas-initiative-summit-in-warsaw idUKKBN19P0U1].


Переглядів анотації: 236
Завантажень PDF: 161
Опубліковано
2022-08-21
Розділ
Право і політика