Сократ й українська юриспруденція: передумови, сучасний вплив і майбутнє

  • Р. Ванджурак

    аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8474-2276

Анотація

Метою статті є комплексне дослідження філософсько-правової спадщини Сократа, її безпосереднього втілення в чинне українське законодавство та впливу на сучасні тенденції філософсько-правової науки. Методологічна основа. У змісті статті на підставі онто-гносеологічного й історико-порівняльного аналізу окреслено авторське бачення значення та впливу поглядів давньогрецького мислителя Сократа на державу, право, закон, справедливість, і їх значення для сучасного законодавства України й новітніх філософсько-правових течій. Наукова новизна. У статті акцентовано на актуальності ідей Сократа й проаналізовано його далекоглядні погляди щодо таких соціально-значущих категорій, як справедливість, право, закон, держава, форма управління, державний устрій. Визначено вплив згаданих ідей на становлення української юриспруденції, окремих галузей права, зокрема кримінального та цивільного права, та законодавства загалом. Висновки. Аналіз філософсько-правових поглядів Сократа та їхнього впливу на сучасну й, можливо, майбутню українську юриспруденцію дають підстави стверджувати, що значення ідей Сократа є надзвичайно вагомим: колись його «утопічні» думки є вже реальністю сьогодні й мають неабиякі передумови стати підґрунтям новітньої юриспруденції. Це означає неабияку актуальність і далекоглядність ідей філософа, який є взірцем мислителя в минулому й нині.

Ключові слова: Сократ; давньогрецька філософія права; право; закон; справедливість; держава; форма управління; державний устрій; українська юриспруденція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Р. Ванджурак

аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Бандура О. Антропологія права як складова філософської антропології (загальний нарис). Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 1 (17). С. 8–15. doi: https://doi.org/10.33270/01191702.8.

Бреннан Д. Проти демократії. Київ : Дух і Літера, 2020. 464 с.

Демиденко Г. Г. Суд над Сократом : науч.-популяр. очерк. Харьков : Право. 2018. 568 с.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М. : Мысль, 1979. 620 c.

Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers / ed. by T. Dorandi. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 943 p. doi: https://doi.org/10.1017/CBO9780511843440.

General Principles of International Law. General Principles of Law: European and Comparative Perspectives. doi: https://doi.org/10.5040/9781509910724.ch-002.

Giorgio Gaja. General Principles of Law. Max Planck Encyclopedia of Public International Law. doi: https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e1410.

Иконникова Г. И., Ляшенко В. П. Философия права : учебник. М. : Юрайт, 2011. 351 с.

Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : монографія / за заг. ред. Н. Камінської. Київ–Дрогобич : Просвіт, 2018. 422 с.

Костицький М., Кушакова-Костицька Н. Роль і місце нової еліти в історичному процесі розвитку людської цивілізації. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2 (18). С. 86–91. doi: https://doi.org/10.33270/02191802.86.

Костицький М. В. Філософський аналіз європейського права та його трьох світоглядних джерел. Філософські та методологічні проблеми права. 2009. Вип. 1. C. 22–30.

Костицький М. В. Державницько-політичні погляди в універсалістській системі світогляду Піфагора. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 118–125. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.118.

Крауч К. Постдемократия. М. : Изд. дом Гос. ун-та Высш. шк. экономики, 2010. 192 с.

Кресін О. В. Пошук загального у праві як змістовної подібності національних правопорядків (друга половина XVIII – перша третина ХІХ ст.). Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 64–75. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.64.

Loveland Ian. Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights. Law Trove. 2018. doi: https://doi.org/10.1093/he/9780198804680.001.0001.

Меленко С. Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія. Чернівці : Технодрук, 2013. 432 с.

Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений : учебник. М. : Норма ; Инфа-М, 2010. 704 с.

Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. М. : Альфа-книга, 2020. 311 c.

Пролеев С. В. История античной философии. Киев : Ваклер, 2001. 512 с.

Шульга А. М. Правовий менталітет як складова правосвідомості та об’єкт пізнання. Форум Права. 2018. № 4. С. 141–148. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.2005081.

Трубецкой С. Н. История древней философии. М., 1906. Ч. І. 211 с.


Переглядів анотації: 166
Завантажень PDF: 743
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Історія філософії права і методологія права