Державна політика України з питань тимчасово окупованих територій: проблеми концептуалізації в сучасному науковому дискурсі

  • Н. Камінська

    доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-7239-8893
  • Н. Шаптала

    доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України у відставці, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-5944-9596

Анотація

Актуальність. Реалії українські дійсності пов’язані з тим, що понад вісім років тривають агресія Росії проти України, незаконна окупація частини території нашої держави, порушення прав і свобод людини й громадянина, захоплення державної власності України. З 2014 року відбувається дестабілізація політичної та соціально-економічної ситуації, а 24 лютого 2022 року відбулося вторгнення сусідньої держави, що спричинило запровадження правового режиму воєнного стану в Україні. У зв’язку із цим необхідно з’ясувати, якою є відповідна державна політика України в цих умовах. Метою статті є аналіз концептуальних підходів щодо визначення державної політики України з питань тимчасово окупованих територій, її особливостей і перспектив законодавчого забезпечення. Методологічний інструментарій цього дослідження ґрунтується на загальнонаукових і спеціально-юридичних методах, різноманітних підходах і принципах. Зокрема, основоположними є комплексний і системний, діяльнісний і порівняльно-правовий, історичний підходи. За допомогою діалектичного, гносеологічного, аксіологічного, правової семіотики, структурно-функціонального, формально-логічного, прогностичного й інших методів видається можливим висвітлити особливості політико-правової сутності державної політики України з питань тимчасово окупованих територій, ключових напрямів її вивчення, регулювання та реалізації. Наукова новизна публікації полягає в тому, що концептуалізація державної політики України з питань тимчасово окупованих територій потребує різновекторного аналізу, насамперед її нормативно-правової основи, інституційного механізму забезпечення, виявлення проблем й окреслення шляхів їх розв’язання. Для цього необхідні науково виважені й обґрунтовані підходи, своєчасні, скоординовані та прогнозовані дії органів публічної влади України, урахування позитивного міжнародного й національного досвіду. Оскільки державна політика України з питань тимчасово окупованих територій – багатоаспектне явище міждисциплінарного й міжгалузевого характеру, вона потребує ґрунтовного вивчення, з огляду на нагальну потребу для сучасної теорії і практики державотворення, відновлення, збереження та зміцнення миру й територіальної  цілісності  країни, здобутої протягом тисячолітньої історії та визнаної конституційною цінністю на сучасному етапі. Результати дослідження. Очевидним є вплив правового режиму воєнного стану майже на всі сфери суспільного життя, усі напрями державної політики, нормативно-правову основу й інституційні структури реалізації державної політики, форми та методи роботи державних органів й органів місцевого самоврядування. Закономірною є потреба вдосконалити значну кількість чинних нормативно-правових актів України та прийняти нові в цій сфері. Важливо розширити коло суб’єктів забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України, а також акцентувати на відповідальності органів державної влади щодо дотримання обмежень прав і свобод людини в інтересах забезпечення режиму безпеки й гарантій законності в державі. Практична значущість. Україна, обстоюючи свої національні інтереси щодо цілісності власної території, фактично забезпечує реалізацію конституційного принципу територіальної цілісності держави й основних принципів міжнародного права, спрямованих на захист миру та безпеки на європейському континенті й у світі. Тому необхідними є активізація законодавчої діяльності в напрямі модернізації нормативно-правової основи досліджуваної державної політики, так само і здійснення відповідних функцій іншими органами державної влади. Безумовно, украй необхідним є подальше вивчення цієї проблематики задля концептуалізації моделі й стратегії державної політики України з питань тимчасово окупованих територій та захисту прав населення, що на них проживає, поряд з державною політикою відновлення територіальної цілісності держави, інформаційного суверенітету України.

 

Ключові слова: державна політика; тимчасово окуповані території; воєнний стан; агресія; деокупація; територіальна цілісність; інституційний механізм; законодавство.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н. Камінська

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ

Н. Шаптала

доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України у відставці, м. Київ

Посилання

Shaptala N., Kaminska N., Kalynovskyi B., Ivanochko I., Kulyk T. Constitutionalism as a philosophical and legal category and a socio-political phenomenon. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Vol. 23. Issue 2. Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/ Constitutionalism-as-a-philosophical-and-legal-category-and -a-socio-political-phenomenon-1544-0044-23-2-464.pdf. (Scopus).

Kostytsky M.V., Kushakova-Kostytska N.V., Gvozdik O.I., Kravets V.M., Shkarupa K.V. National identity in an emerging information society: some problematic issues. Cuestiones Políticas. 2020. No 38 (66). P. 85–94. Retrieved from https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34313. (Web of Science).

Камінська Н. В. Деокупація як інструмент відновлення територіальної цілісності України: загальнотеоретична характеристика та тенденції законотворчості. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2022. № 1. С. 50–69. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2022.01.06

Камінська Н. В., Пожидаєва М. А. Правова природа санкцій та їх ефективність у протидії російському вторгненню. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2022. № 2. С. 59–75. https://doi.org/10.32886/instzak.2022.02.07

Циганов О. Г., Мацко А. С. Реінтеграція окупованих територій: українські реалії та зарубіжний досвід : монографія. 2020. Київ ; Вінниця : Твори. 456 с.

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397.

Бакуменко В. Д., Надолішній П. І. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. посіб. Київ : Міленіум, 2003. 256 с.

Пал Л. А. Аналіз державної політики / пер. з англ. І. Дзюби. Київ : Основи, 1999. 422 с.

Кучеренко О. Державна політика: аналіз сучасних політологічних концепцій. Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні : матеріали наук.-практ. конф. Київ : УАДУ, 1997. С. 279–281.

Державна політика: аналіз та механізми її впровадження в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В. Ребкала, В. Тертички. Київ : НАДУ, 2000. 232 с.

Енциклопедичний словник з державного управління / [укл.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.]. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

Тертичка В. В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. Київ : Основи, 2002. 750 с.

Рябічко О. В. Державна політика регулювання підприємницької діяльності: механізми формування. Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 1 (39). С. 72–76. URL: http://www.stattionline.org.ua.

Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні : до 15-ї річниці незалежності України / [І. О. Кресіна, А. С. Матвієнко, Н. М. Оніщенко та ін.]. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. 304 с.

Андріяш В. І. Державна політика: концептуальні аспекти визначення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=626.

Лаврук О. В. Сутність поняття державної політики. URL: http://old.univer.km.ua/visnyk/1803.pdf.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Каталог юридичних позицій Конституційного Суду України (за рішеннями, висновками). Територіальні принципи. URL: https://ccu.gov.ua/ storinka-knygy/315-terytorialni-pryncypy.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 1 лип. 2010 р. № 2411-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 527.

Співробітництво України в рамках Ради Європи. URL: https://coe.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/2554-cooperation.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квіт. 2014 р. № 1207-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text.

Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя : Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 берез. 2021 р. № 117/2021. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/1172021-37533.

Корнат Л. Я., Корнат О. А. Державна політика деокупації Криму: ключові результати та перспективи. Регіональні студії. 2021. № 27. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6170/2021.27.7.

Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України : постанова Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2016 р. № 376. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF#Text.

Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України : постанова Кабінету Міністрів України від 13 груд. 2017 р. № 1071. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF#Text.

Камінська Н. В., Демиденко В. О. Механізм деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території України: проблеми комплексного забезпечення. Невідкладні заходи з протидії російській агресії з Криму: політичні, юридичні, економічні, управлінські та соціальні аспекти : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 4 вересня 2018 р.). Київ-Одеса : Фенікс, 2018. С. 65–69.

Узагальнення підсумків дослідження «переосмислення деокупаційної політики України в рамках гібридної війни росії проти України». URL: http://prismua.org/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%B7%D0%B0% D0 %B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA% D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4% D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf.

Kolb A., Hrushko M., Teteriatnyk H., Chepik-Trehubenko O., Kotliar O. Peculiarities of Realization of the International Mechanism for the Protection of the Rights of Victims of Armed Conflict in the East of Ukraine. Cuestiones Políticas. 2021. No 39(71). P. 334–349. DOI: https://doi.org/ 10.46398/cuestpol.3971.17. (Web of Science).

Sosnina O., Mykytiv O., Mykytiv H., Kolenichenko T., Holovach, A. International Aspects of the Protection of Victims’ Rights in the Conditions of Armed Conflict in Ukraine. Cuestiones Políticas. 2021. No 39 (71). P. 433–457. DOI: https:// doi.org/10.46398/cuestpol.3971.24. (Web of Science).

Прус І. Правові засади протидії гендерно зумовленому насильству під час збройного конфлікту на Сході України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 1. С. 74–80. DOI: https:// doi.org/10.33270/04212101.74.

Спінчевська О. Юридичні позиції Конституційного Суду України як джерело правового регулювання конституційного юрисдикційного процесу. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 116. № 3. С. 57–67. DOI: https://doi.org/10.33270/01201163.57.

Kofman B., Kurovska I., Semenova A. Leading Approaches in Maintenance of International Peace and Security. Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics/ eds. Strielkowski, ESAL, 2018. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. 2019. P. 511–519. (Web of Science).


Переглядів анотації: 754
Завантажень PDF: 836
Опубліковано
2022-08-21
Розділ
Право і політика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>