Верховенство права як визначальна конституційна засада вирішення виборчих спорів (методологічні підходи)

  • Н. Камінська

    доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-7727-4056

Анотація

У статті здійснено аналіз концептуальних підходів до розуміння верховенства права, охарактеризовано особливості цього принципу, а також окреслено його значення для врегулювання виборчих спорів. Мета статті полягає в тому, щоб на підставі наукових здобутків, правових актів та інших джерел проаналізувати верховенство права як визначальну конституційну засаду вирішення виборчих спорів. Це зумовлює окреслення низки завдань, зокрема: висвітлити багатоаспектність розуміння однієї з визначальних конституційних засад – верховенства права; з’ясувати специфіку вирішення виборчих спорів; виокремити основні методологічні підходи дослідження зазначеної проблематики та їх перспективні напрями. Методологічна основа статті полягає у використанні філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів, серед яких основоположними є діалектичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, герменевтичний та антропологічний методи. Акцентовано на позиції нормативного позитивізму, природно-правової та інших концепцій праворозуміння. На цьому підґрунті окреслено різноманіття методологічних підходів до порушеної проблематики. Наукова новизна. Належна правова регламентація принципу верховенства права як першооснови здійснення прав і свобод людини та громадянина, включно з виборчими правами, врегулювання виборчих спорів в Україні, відсутня. Тому потребує вдосконалення відповідна законодавча основа в цій сфері. Висновки. Висвітлення сутності принципу верховенства права, його складових та інших характеристик видається доцільнішим і точнішим з позицій природно-правової концепції, антропоцентризму, що узгоджується з положеннями відповідних міжнародно-правових актів й експертними рішеннями, актами «м’якого права». Для правової системи демократичної держави вкрай важливо, щоб виборчі спори врегульовувалися, ґрунтуючись на принципі верховенства права, забезпечуючи належним чином виборчі та інші права громадян. А їх запобігання та врегулювання є самостійною складовою механізму забезпечення виборчих прав громадян України, що включає нормативно-правову, інституційно-організаційну основи, сукупність відповідних засобів (конституційний нормоконтроль, інтерпретаційна діяльність, юрисдикційна діяльність органів адміністрування виборів й адміністративних судів, альтернативні способи врегулювання виборчих конфліктів). Реалізація Виборчого кодексу України засвідчила певні колізії та прогалини, що потребують урегулювання. Лише за умови належної реалізації принципу верховенства права в організацію та діяльність згаданих органів України, їх посадових і службових осіб можливе їхнє ефективне повноцінне функціонування в інтересах громадян, територіальної громади, повномасштабне утвердження й забезпечення прав і свобод людини й громадянина, досягнення загальновизнаних ідей та ідеалів конституційної та муніципальної демократії.

Ключові слова: конституційні засади; принцип верховенства права; виборчі спори; права людини; судовий захист; методологічні підходи; законодавство України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н. Камінська

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету, м. Київ

Посилання

Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / пер. з англ. Р. В. Семківа. Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. 385 с.

Андриц М. Р. Верховенство права в рішеннях Конституційного Суду України: юридичні аспекти реалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019 № 41. Т. 1 С. 4–8. (Серія «Юриспруденція»). doi: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.41-1.1.

Боняк В. О. Погляд на зміст принципу верховенства права крізь призму практики Європейського суду з прав людини. Практика Європейського суду з прав людини як джерело національного права : матеріали круглого столу (Дніпро, 24 листоп. 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 6–8.

Братасюк М. Г. Філософія захисту прав людини з позицій сучасного правового мислення. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1. С. 14–20. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.14.

Демиденко В. О. Верховенство права як аксіологічна вершина системи принципів місцевого самоврядування. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 3 (87). С. 167–176. doi: https://doi.org/10.33766/2524-0323.87.167-176.

Дiдeнкo O. Концептуальні підходи до визначення конституційно-правових гарантій права обирати та бути обраним. Сучасні аспекти науки : колективна монографія / за ред. С. О. Романенка, І. В. Жукової. Київ ; Братислава : Кандиба, 2020. С. 199–216.

Етимологічний словник української мови : в 7 т. Київ : Наук. думка, 2003. Т. 4 : Н–П / НАН України. 656 с.

Головатий С. П. Верховенство права : монографія : у 3 кн. Київ : Фенікс, 2006. Кн. 3 : Український досвід.

С. 1277–1747.

Головатий С. П. Верховенство права: Ідея. Доктрина. Принцип : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2008. 44 с.

Ключковський Ю. Б. Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні : монографія. Київ : Ваіте, 2018. 908 с.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Костицький М. В., Камінська Н. В., Кушакова-Костицька Н. В. Перспективи вдосконалення діяльності Конституційного Суду України в умовах сучасних суспільних трансформацій. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2019. № 3 (9). С. 4–11. doi: 10.15587/2523-4153.2019.180113.

Лещенко О. Д. Виборчі спори в Україні: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Одеса. 2020. 210 с

Матевосян А. А. Поняття принципу верховенства права на доктринальному рівні. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2019. № 4 (10). С. 10–15. URL: http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/188607/188593. doi: 10.15587/2523-4153.2019.188607.

Нестерович В. Ф. Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Наукові записки НаУКМА. 2017. Т. 200. С. 85–92. (Серія «Юридичні науки»). doi: https://doi.org/10.33270/04201901.102.

Нестерович В. Ф. Поняття та види джерел виборчого права України. Експерт: Парадигми юридичних наук і державного управління. 2019. № 2. С. 39–58. URL: http://maup.com.ua/assets/files/expert/4/3.pdf. doi: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-4-2-39-58.

OSCE Commitments relating to thre rule of law. URL: https://www.osce.org/odihr/35970.

Report on the rule of law – Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25–26 March 2011). URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-ukr.

Rule of Law Checklist – Adopted by the Venice Commission at its 106th plenary session (Venice, 11–12 March 2016). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-ukr.

Саркісян В. Типологія громадського контролю за виборами в сучасному конституційно-правовому вимірі. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 1 (114). С. 120–127. doi: https://doi.org/10.33270/01201141.120.

Шевчук С. Принцип верховенства права і реалізація державної політики. Українське право. 2006. № 1 (19). С. 67–71.

Смокович М. I. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти : монографія. Київ : Юрінком Iнтер, 2014. 576 с.

Статут Ради Європи : міжнар. док. від 5 трав. 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001.

Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загально-теоретична характеристика : монографія. Харків : МАДРИД, 2012. 196 с.

Воронин Е. Р. Европейская идея как цивилизационный проект верховенства права. Международное право и современные теории международных отношений: аспекты сочетаемости : материалы VII Конвента РАМИ / под ред. А. Н. Вылегжанина. М. : Аспект Пресс ; МГИМО-Ун-т, 2013. С. 34–37.

Виборчий кодекс України : Закон України від 19 груд. 2019 р. № 396-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/main/396-IX.

World Justice Project. Rule of Law Index 2018–2019. URL: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ WJP_RuleofLawIndex_2019_Website_reduced.pdf.

Юровська В. В. Принцип верховенства права (правовладдя) як основа нової доктрини адміністративного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 43. Ч. 3. С. 167–173.

Про державну слжбу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19/ed20151210/print

Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 580-19/ed20150702#n25.


Переглядів анотації: 424
Завантажень PDF: 604
Опубліковано
2021-04-01
Розділ
Історія філософії права і методологія права

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають