Сучасна парадигма конституційних цінностей та їх значення в умовах воєнного стану

  • Н. Камінська

    доктор юридичних наук, професор, головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради України, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-7239-8893

Анотація

Актуальність. Конституційно-правова регламентація ключових правових цінностей, що становлять загальноцивілізаційні ідеали, демократичні стандарти, в Україні, як і в багатьох інших державах, є важливою та  необхідною. Попри динаміку розвитку суспільних процесів і державно-правових явищ, вони залишаються стабілізаційним фактором, що дозволяє акумулювати кращі досягнення правового розвитку національного та міжнародного масштабів, стримувати й попереджати значні загрози, розвивати правосвідомість, правову культуру, зокрема конституційну культуру, національну правову ідеологію та ідентичність. Водночас реалії сьогодення засвідчують, що гібридну війну Росії проти України, яка триває впродовж майже десятиліття, системні й грубі порушення прав і свобод людини та громадянина, незаконну окупацію значної частини території нашої держави й інші негативні наслідки зумовили, серед іншого, відмінні конституційні цінності, національні ідеології, способи та методи здійснення влади тощо. В умовах воєнного стану актуалізуються завдання щодо повноаспектного вивчення конституційних цінностей, їх значення, доцільності переоцінки або зміни пріоритетів. Метою статті є доктринальне вивчення природи й сутності, особливостей конституційних цінностей, доведення їх значущості в умовах воєнного стану в Україні. Методологічна основа дослідження базується на загальнонаукових і спеціально-юридичних методах, різноманітних підходах і принципах. Основоположними в цьому контексті є комплексний і системний підходи, поряд з ціннісним й інструментальним, плюралістичним і феноменологічним підходами, а також аксіологічний, антропологічний, гносеологічний, діалектичний, порівняльно-правовий, історичний та інші методи. Наукова новизна. Конституційні цінності на сьогодні не є уніфікованою категорією. Фактично не існує й чіткого їх переліку, що підтверджує їх динамічний розвиток і потребу постійної уваги дослідників до зарубіжного досвіду, сучасних вітчизняних традицій конституціоналізму, філософсько-правової думки, зокрема в ретроспективному та перспективному контекстах. Цей феномен вирізняється міждисциплінарною і міжгалузевою природою. Водночас важливість певних конституційних цінностей посилюється в складних умовах державотворення та правотворення, системних реформ, під час збройних конфліктів міжнародного й неміжнародного характеру, воєнного або надзвичайного стану та постконфліктного відновлення. Результати дослідження. Виокремлено певні тенденції та закономірності становлення й еволюції системи конституційних цінностей. Зокрема, спостерігається взаємовплив європейських і національних цінностей, процеси їх інтеграції та акультурації, поширення та реалізація в різних сферах життєдіяльності, організації та функціонування публічної влади, під час здійснення реформ, удосконалення національного законодавства України, розроблення сценаріїв повоєнного відновлення й миробудівництва. Практична значущість. Концептуалізація державної політики, стратегій євроатлантичного курсу України, проєктів програм і планів її відновлення зумовлює потребу у врахуванні надбань філософсько-правової думки, учених-конституціоналістів, продовженні досліджень парадигми конституційних цінностей, що сприятимуть передусім відновленню та зміцненню миру, територіальної цілісності України, суверенітету, сталого розвитку держави тощо.

Ключові слова: конституційні цінності; європейські цінності; правова аксіологія; демократія; свобода; мир; безпека; територіальна цілісність; права людини; воєнний стан.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н. Камінська

доктор юридичних наук, професор, головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради України, м. Київ

Посилання

Крусян А. Р. Політико-правові цінності сучасного українського конституціоналізму (в контексті аксіологічного виміру конституційного права). Актуальні проблеми політики. 2012. Вип. 45. С. 3–13.

Савчин М. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні. Вісник Конституційного Суду України. 2010. № 1. С. 111–120.

Камінська Н. В., Демиденко В. О. Теоретико-правові детермінанти конституційних цінностей. Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 трав. 2019 р.). Хмельницький, 2019. С. 207–210.

Маркуш М. Конституційні цінності як основоположні засади в кримінальному процесі України. Вісник Конституційного Суду України. 2013. № 6. С. 73¬–85.

Shaptala N., Kaminska N., Ivanochko I., Kulyk T. Constitutionalism as a philosophical and legal category and a socio-political phenomenon. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Vol. 23. Issue 2. URL: https://www.abacademies.org/articles/Constitutionalism-as-a-philosophical-and-legal-category-and-a-socio-political-phenomenon-1544-0044-23-2-464.pdf

Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Кузьменка. Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015. 246 с.

Камінська Н. В. Меритократія як конституційна цінність і ключова засада реформування публічної влади. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2022. № 4. С. 51–61. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2022.04.06.

Липовець Ю. О. Правові цінності як ідеали та компроміси : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12. Київ, 2021. 17 с.

Жебровська К. А. Правові цінності у взаємодії правових систем : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2017. 20 с.

Bobrovnuk S., Shevchenko A., Didych T., Khodanovych V., Dei M. Formal manifestation of Law-making as an Object of Methodological strategy of Modern Law. Knowledge Revista Gênero & Direito. 2020. Vol. 9. No. 5.

Гладкий С. О. Правові цінності як практична проблема правового життя українського суспільства. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/9729/1/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1.%D0%9E..pdf.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Савчин М. Основоположні цінності і принципи конституційного порядку : лекція. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20370/1/4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf.

Грищук О. В. Конституційні цінності: філософські та судові аспекти : монографія. Вид. 2-ге, доопр. і доповн. Київ : Ваіте, 2020. 530 с.

Радишевська О. Р. Конституційні цінності як аксіологічний чинник формування загального адміністративного права України. URL: https://www.publichne-pravo.com.ua/index.php?option=comcontent&view =article&id=112:pp-2019-35-04&catid=91&Itemid=483&la ng=uk.

Nishihara H. The significance of constitutional values. PER/PELJ. 2001. No. 4. URL: https://www.researchgate.net/ publication/26634874_The_significance_of_con stitutional_values.

Venter F. Utilizing constitutional values in constitutional comparison. URL: https://www.researchgate.net/ publication/26634953_Utilizing_constitutional_ values_in_constitutional_ comparison

Павлишин О. Справедливість як правова цінність. Science, theory and practice : Abstracts of XXIX International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan. 2021. P. 210–212. DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXIX.

Погребняк С. Справедливість як принцип права: основні аспекти. Філософія права і загальна теорія права. 2015. № 1–2. DOI: 10.21564/2227-7153.2015.1-2.182340.

Бандура О. О. Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз) : дис. … д-ра філос. наук : 12.00.12. Київ, 2003.

Garkicki L. Polskie prawo konstytucyjne: Zarys wykładu (Wolters Kluwer 2015). URL: http://www.bing.com/search?FORM=UP97DF&PC=UP97&q=Garkicki+L.+Polskie+prawo+konstytucyjne%3A+Zarys+wyk%C5%82adu+%28Wolters +Kluwer+2015%29.

Sommer D. S. Moral Para el siglo XXI. Santiago : Fundacion Instituto filosofico hermetico, 2014.

Невідомий В. І., Павлишин О. В. Місце ідеї миру в системі елементів ідеї права. Філософські та методологічні проблеми права. 2022. № 1 (23). C. 35–43. DOI: https://doi.org/10.33270/01222302.35.

Kofman B., Kurovska I., Semenova A. Leading Approaches in Maintenance of International Peace and Security. Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics / eds. Strielkowski, ESAL. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 2019. P. 511–519.

Dzhuska A., Kaminska N., Makarukha Z. Modern concept of understanding the human right to life. Wiadomości Lekarskie TOM LXXII. 2021. № 2. P. 1337–1342. DOI: 10.36740/WLek202102131.

Kostytsky M., Kushakova-Kostytska N., Serdiuk I., Gvozdik O., Pavlyshyn O. The Analysis of the Essence on the Information Society in the Legal and Philosophical Context. Cuestiones Politicas. 2020. No. 37 (65). P. 169–181. DOI: 10.46398/cuestpol.3865.13.

Kostytsky M. V., Kushakova-Kostytska N. V., Gvozdik O. I., Kravets V. M., Shkarupa K. V. National identity in an emerging information society: some problematic issues. Cuestiones Políticas. 2020. No. 38 (66). P. 85–94. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.38e.05.

Судді Конституційного Суду України взяли участь у Міжнародній конференції «Роль конституційних судів у нових демократіях» у місті Тирана. Конституційний Суд України : [офіц. сайт]. URL: https://ccu.gov.ua/novyna/suddi-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-vzyaly-uchast-u-mizhnarodniy-konferenciyi-rol

Івашев Є. В. Вплив аксіології права на розвиток теорії прав людини. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ bitstream/123456789/3149/1/2013_1_ivashev.pdf.

Реньов Є. В. Правoвi цiннoстi: прирoда, значення та питання акультурацiї в аспектi єврoiнтеграцiї України. Amparo. 2021. № 4. С. 63–69. DOI: https://doi.org/10.26661/2786-5649-2021-4-08.

Братасюк М. Г. Філософія захисту прав людини з позицій сучасного правового мислення. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1. С. 14–20. DOI: https://doi.org/10.33270/02201901.14.

Holovaty S. Backbone of the Rule of Law: The Decisive Contribution of the Venice Commission in Ukraine. Venice Commission. Thirty Years of Quest for Democracy through Law: 1990–2020. Lund : Juristförlaget i Lund, 2020. P. 339–364.

Bandura O., Lytvynov O., Maksymov S., Pavlyshyn O., Smaznova I. Semiotics of law in modern philosophical and legal research. Cuestiones Politicas. 2022. No. 40 (72). P. 89–107. DOI: 10.46398/cuestpol.4072.05.

Чорнописька В. Проблема дефініції «правових цінностей» у сучасному науковому дискурсі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2020. Т. 7. № 1. С. 89–98. (Серія «Юридичні науки»). DOI: http://doi.org/10.23939/law2020.25.089.

Opinion on Ukraine’s application for membership of the European Union, European Commission, Brussels, 17.6.22022 COM(2022) 407 final. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-ukraines-application-membership-european-union_en.


Переглядів анотації: 571
Завантажень PDF: 1393
Опубліковано
2023-01-22
Розділ
Право і політика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають