Антропологічно-правові виміри професійної деформації моральної свідомості працівників Національної поліції України

 • О. Павлишин

  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

  https://orcid.org/0000-0001-9444-4734
 • О. Кравчук

  слухач магістратури навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

  https://orcid.org/0000-0002-4193-3750
 • О. Лев

  слухач магістратури навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

  https://orcid.org/0000-0003-4427-281X

Анотація

Метою статті є комплексне дослідження професійної деформації моральної свідомості працівників Національної поліції України, яке обумовлене, насамперед, тим, що процес професійного самовизначення та реалізації в антропологічному вимірі є не лише одним зі шляхів особистого розвитку людини, а й реалізації сенсу життя, тоді як зміни моральної свідомості працівників з огляду на особливості їхньої професійної діяльності трансформують ціннісні орієнтири соціального суб’єкта як людини правової. Методологія. Стрижневим методологічним підходом у дослідженні є антропологічний. Системно-структурний підхід надав можливість комплексно розглянути феномен професійної деформації працівників Національної поліції України. У дослідженні акцентовано на структуруванні та проведенні комплексного аналізу чинників, що призводять до професійної деформації моральної свідомості працівників Національної поліції, а також надання рекомендацій за результатами проведеної роботи з метою профілактики професійної деформації працівників правоохоронних органів. Наукова новизна публікації випливає з мети, що тісно пов’язана із запропонованим антропологічно-правовим підходом, методологією та завданнями, які відтворюють ціннісну основу дослідження. Так, у статті наголошено на тому, що схильні до деформації переважно представники найбільш соціально значущих професій: педагоги, медики, юристи, працівники правоохоронних органів, військові, народні представники, державні службовці, працівники сфери обслуговування, соціальні працівники, психологи. З огляду на результати наукових досліджень за цією проблематикою, було зазначено, що найбільш небезпечні наслідки має саме професійна деформація в працівників правоохоронних органів, яка безпосередньо позначається на моральній свідомості фахівця. Як складний феномен мораль розглянуто крізь різні структурні форми, які регламентують суспільні відносини: моральна вимога, моральний закон, ідеальні моральні орієнтири, вищі моральні цінності, моральні принципи, моральні ідеали, моральні критерії, моральні норми, моральні правила поведінки, етичні уявлення, моральна необхідність. Коли йдеться про професійну деформацію моральної свідомості та правосвідомості працівників правоохоронних органів, то найчастіше мають на увазі комплекс негативних явищ і рис, які формуються стихійно чи свідомо в окремих представників цієї професійної групи всупереч суспільним, державним вимогам, стандартам професійної діяльності та поведінки, очікуванням громадської думки. Природно, що їх приховано, але вони виражають нову установку індивідуальної ціннісної свідомості й реалізуються в поведінці, діях за умов відсутності зовнішнього контролю. Такі настанови та дії можуть мати суспільно небажаний, неприпустимий або небезпечний, протиправний характер. Висновки.
На підставі аналізу й узагальнення інформації щодо низки порушень і перевірки статистичних даних про такі події було отримано висновок, що ці порушення законності здебільшого є наслідком не тільки професійної деформації моральної свідомості окремих працівників Національної поліції України, а й браку дієвого механізму контролю та вимогливості з боку керівників, низького рівня організації виховної роботи, морально-психологічної підготовки й навчання особового складу. Розробляючи програму щодо запобігання професійній деформації працівників Національної поліції України, доцільно, по-перше, удосконалювати нормативно-правові бази функціонування правоохоронних органів, порядку проходження служби різними категоріями працівників; передбачати внесення змін і доповнень до чинних нормативних актів; по-друге, передбачати заходи в межах чинної нормативно-правової бази з акцентом на низовій ланці.

Ключові слова: антропологія права; Національна поліція України; професійна деформація; моральна свідомість; моральні норми; моральні принципи; професійна етика.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Павлишин

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

О. Кравчук

слухач магістратури навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

О. Лев

слухач магістратури навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Abysova M. A., Antipova O. P., Pavlyshyn O. V., Bondar S. V. Nation’s Historical Past under Multicultural Conditions. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019. Vol. 8. Issue 4. Р. 9409–9414.

Алекперов А. С. огли. Мультикультуралізм в просторі між політикою і культурою. Філософія і культура. 2013. № 3. С. 350–355. doi: https://doi.org/10.7256/1999-2793.2013.03.8.

Бандурка О. М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України. Харків : Основа, 2004.

С 148–150. URL: http://lawdiss.org.ua/books/131.doc.html.

Баратинська А. В. Особливості виявлення «темних» рис в структурі особистості працівників поліції. Вісник Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 2019. Вип. 1 (65). С. 14. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-3.

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції : монографія / [О. О. Безрук, В. С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. Харків : Право, 2019. 744 с.

Eikenaar T. Plural policing as professional strife. Municipal officers and police officers in the Netherlands. International Journal Of Police Science & Management. 2019. Vol. 21. Issue 3. P. 146–155. doi: https://doi.org/10.1177/1461355719854107.

Gutman A. Legal Issues Related to Hiring and Promotion of Police Officers. Handbook of Police Psychology. 2019. Р. 72–93. doi: https://doi.org/10.4324/9780429264108-3.

Husain W. Depression, Anxiety, and Stress Among Urban and Rural Police Officers. Journal of Police and Criminal Psychology. 2019. doi: https://doi.org/10.1007/s11896-019-09358-x.

Ігнатов О. М. Прояви організованої злочинності працівників правоохоронних органів. Європейські перспективи. 2016. doi: http://dx.doi.org/10.18411/b-2016-031.

Khrapov S. A. Public consciousness axio-dynamics during post-Soviet era: sociocultural analysis. Philosophy and culture. 2015. No. 5. Р. 752–761. doi: http://dx.doi.org/10.7256/1999-2793.2015.5.14234.

Котелюх М. О., Ларіонов С. О. Шляхи емпіричного дослідження професійної моралі працівника органів внутрішніх справ. Вісник Національного університету оборони України. 2015. № 3 (46). С. 143–149. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9673167%2F2015%2F3.

Кудерміна О. І., Лісун С. Л. Психологічні особливості нормативної регуляції поведінки працівників Національної поліції України. Proceedings of the National Aviation University. 2015. Issue 7. (Series «Pedagogy, Psychology»). doi: https://doi.org/10.18372/2411-264x.7.10231.

Kudermina О. І. Specific Features of Mental Health of Law Enforcement Officers – Participants of the Anti-Terrorist Operation. Law and Safety. 2019. Vol. 73. Issue 2. P. 109–113. doi: https://doi.org/10.32631/pb.2019.2.17.

Лозовой В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста. Харків : Право, 2004. 176 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009/Etika_2004.pdf.

Матюхіна Н. П. Управління персоналом ОВС України. Харків : Основа, 2002. 84 с. URL: https://lawdiss.org.ua/books/144.doc.html.

Мігорян Р. Г. Моральна свідомість працівників ОВС як дієвий регулятор ефективності правоохоронної діяльності. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/kavis/2011_1/migoryn.htm.

Нижник Н. С. Полиция и гражданское общество: поиск вектора взаимодействия. Полицейская деятельность. 2018. № 5. С. 52–66. doi: https://doi.org/10.7256/2454-0692.2018.5.23796.

Paaras A., Goudsmit A. Book Reviews. Journal of Legal Anthropology. 2019. Vol. 3. Issue 1. P. 103–108. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2019.030108.

Shevchyshen A., Kryshevych O., Lepei O. Correlation between the system of remuneration of police officers and their professional performance: foreign experience. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. Issue 3.

P. 343–348. doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-343-348.

Ващенко І. В., Кісіль З. Р. Причини та ознаки прояву професійної деформації працівників органів внутрішніх справ. Вісник Національного університету оборони України. 2012. Вип. 2 (27). С. 134–139. URL: hhttp://www.irbis.nl/home/index.php?title=Special:Whatlinkshere&S21STR=%D0%9673167%2F2012%2F2.

Zozulia I. Is the National Police of Ukraine European? SSRN Electronic Journal. 2019. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.3468902.


Переглядів анотації: 257
Завантажень PDF: 543
Опубліковано
2020-02-13
Розділ
Окремі напрями філософії права (проблеми онтології, гносеології, антропології та аксіології права)

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають