Професійно-етичні та деонтологічні засади діяльності поліцейського у сфері забезпечення правопорядку

  • О. Павлишин

    доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-9444-4734
  • О. Кравчук

    магістр економічних наук, слухач магістратури навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-4193-3750

Анотація

Метою статті є комплексне дослідження зв’язку деонтологічних аспектів професійної діяльності працівників Національної поліції України та базових етичних засад діяльності у сфері забезпечення правопорядку. Методологія. Ключовим методологічним підходом у дослідженні є антропологічний. Системно-структурний підхід надав можливість комплексно розглянути феномен етичної поведінки працівників Національної поліції України. У цьому дослідженні акцентовано на структуруванні та проведенні комплексного аналізу деонтологічних аспектів етичної поведінки поліцейського й особливостей її реалізації у сфері забезпечення правопорядку. Наукова новизна. Вихідне антропологічно-правове та професійно-етичне положення дослідження полягає в тому, що до працівників Національної поліції традиційно висувають суворіші вимоги й обмеження – від умов прийому на роботу до практики реалізації прав людини, адже авторитет державної влади безпосередньо залежить від індивідуальної професіональної компетенції поліцейського. Зміна в стратегії правоохоронної діяльності обов’язково має супроводжуватися відповідним реформуванням системи професійної підготовки правоохоронців. Служба суспільству та забезпечення громадської безпеки передбачають відмову від агресивної моделі правоохоронної практики. Рівень відносин суспільства й силових структур потребує не тільки правильного виконання встановлених правил і процедур у площині закону, а й того, щоб ці дії ґрунтувалися на морально виправданих із погляду суспільства рішеннях. Поліцейський повинен не лише нести відповідальність за прийняті ним рішення, а й добре усвідомлювати моральне підґрунтя цих рішень. З огляду на результати наукових досліджень за проблематикою статті та систематизуючи висновки, було доведено вагоме значення й важливість дотримання морально-етичних норм поведінки й усвідомлення загальнолюдських цінностей працівниками поліції та персоналом, задіяним у сфері забезпечення правопорядку, оскільки це безпосередньо позначається не лише на ефективності службової діяльності, а й на розвитку морально-професійних якостей особистості правоохоронця.

Ключові слова: професійна етика; деонтологія; честь; гідність; професійна деформація; моральні норми; Національна поліція України; професійна діяльність; етичні принципи; професійний відбір.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Павлишин

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

О. Кравчук

магістр економічних наук, слухач магістратури навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Бандура О. О. Антропологія права як складова філософської антропології (загальний нарис). Філософські та методологічні проблеми права. № 1 (17). 2019. С. 8–15. doi: https://doi.org/10.33270/01191702.8.

Бандура О. О. Гносеологія права як складова філософської гносеології (загальні міркування). Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2 (18). С. 52–62. doi: https://doi.org/10.33270/02191802.52.

Баратинська А. В. Особливості виявлення «темних» рис в структурі особистості працівників поліції. Молодий вчений. 2019. Вип. 1 (65). С. 14–16. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-3.

Бесчастний В. М. Етична поведінка поліцейських: європейський і вітчизняний досвід. Правовий часопис Донбасу. 2019. № 4 (69). С. 176–182. doi: https://doi.org/10.32366/2523-4269-2019-69-4-176-182.

Джурська А. В., Джурський В. В. Право працівників поліції на повагу до їхньої гідності під час виконання службових обов’язків. Філософські та методологічні проблеми права. № 1 (17). 2019. С. 90–97. doi: https://doi.org/10.33270/01191702.90.

Gutman A. Legal Issues Related to Hiring and Promotion of Police Officers. Handbook of Police Psychology. 2019. Р. 72–93. doi: https://doi.org/10.4324/9780429264108-3.

Гіда Є. О. Деонтологічні засади діяльності поліції та їх закріплення у міжнародно-правових документах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 25. С. 20–23. (Серія «Право»). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_25_5.

Ігнатов О. М. Прояви організованої злочинності працівників правоохоронних органів. Європейські перспективи. 2016. № 1. С. 97–102. doi: http://dx.doi.org/10.18411/b-2016-031.

Johannessen S. O. Reforming the Norwegian Police-Cultural Change as a Restoration of Organizational

Ideologies, Myths and Practices. Nordisk politiforskning. 2015. Vol. 2. No. 2. P. 167–182. doi: https://doi.org/10.4324/9781315688404-3.

Khrapov S. A. Public consciousness axio-dynamics during post-Soviet era: sociocultural analysis. Philosophy and culture. 2015. No. 5. Р. 752–761. doi: http://dx.doi.org/10.7256/1999-2793.2015.5.14234.

Кудерміна О. І., Лісун С. Л. Психологічні особливості нормативної регуляції поведінки працівників Національної поліції України. Proceedings of the National Aviation University. 2015. Issue 7. (Series «Pedagogy, Psychology»). doi: https://doi.org/10.18372/2411-264x.7.10231.

Kudermina О. І. Specific Features of Mental Health of Law Enforcement Officers – Participants of the Anti-Terrorist Operation. Law and Safety. 2019. Vol. 73. Issue 2. P. 109–113. doi: https://doi.org/10.32631/pb.2019.2.17.

Мартенко О. Л., Павлишин О. В. Взаємозв’язок мислення, свідомості та мови в концепціях античних мислителів. Юридична психологія. 2019. № 2 (25). С. 31–38. doi: https://doi.org/10.33270/03192502.31.

Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських : наказ МВС України від 9 листоп. 2016 р. № 1179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16.

Nhan J. Police culture The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York ; Heidelberg ; Dordrecht ; London : Springer, 2014. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118517383.wbeccj371/abstract/. doi: https://doi.org/10.1002/9781118517383.wbeccj371.

Нижник Н. С. Полиция и гражданское общество: поиск вектора взаимодействия. Полицейская деятельность. 2018. № 5. С. 52–66. doi: https://doi.org/10.7256/2454-0692.2018.5.23796.

O’Neill M. E., Marks M., Singh A. Police occupational culture: New debates and directions. Emerald, 2017. 412 p. doi: https://doi.org/10.1016/s1521-6136(2007)8.

Paaras A., Goudsmit A. Book Reviews. Journal of Legal Anthropology. 2019. Vol. 3. Issue 1. P. 103–108. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2019.030108.

Павлишин О. В., Кравчук О. В., Лев О. Р. Антропологічно-правові виміри професійної деформації моральної свідомості працівників Національної поліції України. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2 (18). С. 71–80. doi: https://doi.org/10.33270/02191802.71.

Павлишин О. В. Правова реальність як знакова система : монографія. Харків : Право, 2017. 336 с.

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції / [О.О. Безрук, В.С. Бліхар, Л.М. Герасіна, О.В. Павлишин та ін.] за ред. проф. М. П. Требіна. Харків : Право, 2019. 744 с.

Петрова Г. Деонтологічні засади службової діяльності: службовий етикет правоохоронця (поліцейського) : пам’ятка Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. 100 с.

Декларація про поліцію : резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи від 8 трав. 1979 р. № 690. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_803.

Shevchyshen A., Kryshevych O., Lepei O. Correlation between the system of remuneration of police officers and their professional performance: foreign experience. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. Issue 3.

P. 343–348. doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-343-348.

Швець Д. В. Психологічні та правові засади формування особистості поліцейського в Україні : монографія. Харків : Майдан, 2018. 518 с.

Стрельченко О. Г. Особливості вступу до патрульно-постової служби як одного із різновидів публічної служби. Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах громадянського суспільства (осінні читання) : тези доп. та повідомл. У365-396). часників Всеукр. наук. конф. (27 жовт. 2017 р.) / упоряд. Г. Я. Савчин. Львів : ЛьвДУВС, 2017. С. 365–396. doi: https://doi.org/10.31617/k.knute.2019-03-19.17.

Teun E. Plural policing as professional strife. Municipal officers and police officers in the Netherlands. International Journal Of Police Science & Management. 2019. Vol. 21. Issue 3. P. 146–155. doi: https://doi.org/10.1177/1461355719854107.

Трофименко В. А. Нормативні акти етичної поведінки поліцейських як необхідна частина законодавчого забезпечення їхньої співпраці із суспільством. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2017. № 4 (35). С. 175–185. URL: http://fil.nlu.edu.ua/article/viewFile/ 119656/130878. doi: https://doi.org/10.21564/2075-7190.35.119656.

Waqar H. Depression, Anxiety, and Stress Among Urban and Rural Police Officers. Journal of Police and Criminal Psychology. 2019. doi: https://doi.org/10.1007/s11896-019-09358-x.

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України : Закон України від 15 берез. 2018 р. № 2337-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 29. С. 233. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-315.

Zozulia I. Is the National Police of Ukraine European? SSRN Electronic Journal. 2019. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.3468902.


Переглядів анотації: 308
Завантажень PDF: 934
Опубліковано
2020-10-23
Розділ
Окремі напрями філософії права (проблеми онтології, гносеології, антропології та аксіології права)

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають