Філософсько-правові проблеми формування права на житло в контексті інтеграції міжнародних норм права в національне законодавство

  • С. Комнатний

    кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-2124-2047

Анотація

Мета дослідження – внесення пропозицій щодо потреби розробки керівних принципів формування житлової стратегії як основного плану модернізації та практичного впровадження сучасної соціально-економічної державної житлової політики, яка має ґрунтуватися на забезпеченні права на житло, причому з обов’язковим формуванням філософії відповідального користувача. Методологія. Методологічний інструментарій обрано з огляду на поставлену мету, специфіку предмета й об’єкта дослідження, через системний порівняльно-правовий аналіз міжнародних актів у сфері житла, дослідження ефективності впроваджуваних житлових політик країн світу та моделювання керівних принципів з урахуванням історичних, економічних і правових аспектів. Наукова новизна. Обґрунтовано, що ключовим питанням на шляху до забезпечення доступності житла є відсутність стратегічних напрямів реалізації житлової політики, дисбаланс прав й обов’язків у сфері житлового господарства, відсутність психологічного сприйняття меж між правами й обов’язками в усіх учасників житлової політики. Висновки. Міжнародні організації у своїх актах визначають проблему забезпечення громадян житлом як глобальну проблему людства та закликають держави до формування житлових стратегій, спрямованих на реалізацію житлових політик, у яких буде врегульовано питання забезпечення усіх гідним житлом. В Україні житлова політика сформована переважно з огляду на норми законодавства соціалістичного періоду, а житлова стратегія, прийнята за часів незалежності держави, не була фактично реалізована ні в правовому, ні в прикладному сенсі. Тому є потреба у визначенні керівних принципів, які мають формуватися на підставі загальноприйнятих, зокрема  імплементованих Україною, нормах і принципах міжнародного права, а сформована на базі оновленої стратегії державна житлова політика має враховувати кращі практики розвинених країн світу та, зрештою, досягати мети – житло має бути доступним, гідним і достатнім для всіх категорій громадян. Житлові права громадян та обов’язки держави мають бути збалансованими, транспарентними та соціально й економічно обґрунтованими.

Ключові слова: житлова стратегія; житлова політика; достатнє житло; доступне житло; гідне житло; житлові програми; житлові права.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. Комнатний

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Челак O. P. Регіональна політика в умовах сталого розвитку.Грані. 2016. № 19(8). С. 118–123. doi: https://doi.org/10.15421/171660.

Черенько Л. М. Житлові умови населення і вибір пріоритетних напрямів житлової політики. Демографія та соціальна економіка.2018.№ 1 (32).С. 126‒139. doi: https://doi.org/10.15407/dse2018.01.126.

Декларация социального прогресса и развития : резолюцияГенеральной Ассамблеи от 11 декаб. 1969 г. № 2542 (XXIV). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_116#Text.

Дроздов Д. Міські агломерації та інструменти сталого розвитку громад у законодавстві Франції та України. Теорія та практика державного управління. 2020. № 69. Т. 2. doi: https://doi.org/10.34213/tp.20.02.30.

Федорів П., Ломоносова Н. Державна житлова політика в Україні: сучасний стан та перспективи реформування. Київ : Аналіт. центр CEDOS, 2019. 139 c.

Фесенко М. Консолідація міжнародного порядку у забезпеченні сталого розвитку людства. Зовнішні справи. 2020. № 3.doi: 10.46493/2663-2675-2020-3-1.

Глобальні цілі сталого розвитку. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html.

International Covenant on Economic. Social and Cultural Rights. URL: https://www.ohchr.org/en/ professionalinterest/pages/cescr.aspx.

Христова Г. О. Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини: основні аспекти розуміння. Право України. 2019. № 6. С. 100‒118. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2019-06-100.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнар. док. від 4 листоп. 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004.

Кучеренко О. Ю. Стратегії й результати державної житлової політики в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019. № 3. Т. 30 (69). С. 109–118. (Серія «Державне управління»).doi: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.3/19.

Квартирний облік та кількість наданих квартир в Україні. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/ publicat/kat_u/publjitlo_u.htm.

Национальный обзор жилищного хозяйства и землепользования: Украина. Нью-Йорк ; Женева, 2013. URL: https://www.unece.org›CP_Ukraine_ECE.HBP.176.ru.pdf.

Нова програма розвитку міст. URL: http://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Ukrainian.pdf.

Право на достаточное жилище. URL: https://www.ohchr.org›Documents›FS21_rev_1_Housing_ru.

Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, Miloon Kothari: addendum: mission to South Africa. 2009. URL: https://www.refworld.org.ru/country,,,,ZAF,,47ebb9292,0.html.

Селевко В. Б. Правове визначення поняття «гідне житло». Гуманітарний часопис. 2019. № 3. С. 89–98. doi: https://doi.org/10.32620/gch.2019.3.09.

Социальное жилье в регионе ЕЭК ООН. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/ Publications/Social_Housing_in_UNECE_region.rus.pdf.

Цілі сталого розвитку: Україна-2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf.

Цілі Сталого Розвитку: Україна. URL: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku.

World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. URL: https://population.un.org/wup/.

Загальна декларація прав людини : міжнар. док. від 10 груд. 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_015#Text.

Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва : Закон України від 25 груд. 2008 р. № 800-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-17#Text.

Про житловий фонд соціального призначення :Закон України від 12 січ. 2006 р. № 3334-IV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15#Text.

Житловий фонд України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Женевская Хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве. URL: https://unece.org›charter› RUS_Geneva_UN_Charter.


Переглядів анотації: 358
Завантажень PDF: 298
Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства