Етичні та правові погляди Піфагора

  • М. Костицький

    доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-2093-2513
  • Н. Кушакова-Костицька

    доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-1116-4751

Анотація

Стаття про етичні та правові погляди Піфагора містить інформацію про універсальну систему знань, створену давньогрецьким філософом, мислителем і мудрецем Піфагором, та місце в ній ідей і теорій, які стосуються етики й права. Піфагор ніколи не був лише схоластичним теоретиком. Його ідеї, зокрема етичні й правові, втілювалися в практику самим мислителем і його учнями та послідовниками. Важливе світоглядне й  практичне значення мають ідеї справедливості та всезагальної любові. Зміст поняття справедливості змінювався і за тисячі років до Піфагора, і за тисячі років після нього. Сучасне розуміння справедливості ґрунтується значною мірою на визначенні, сформульованому в античний період. Нині автори посилаються на Платона, який вважав справедливість доброчесністю, на Аристотеля, котрий пов’язував справедливість із заслугами перед суспільством, але не посилаються на Піфагора, який за два століття до названих філософів дав визначення справедливості як відплати рівного за рівне. З огляду на загальне розуміння справедливості Піфагор відкрив новий її вид – законодавчу, яка є навіть кращою за судову справедливість. Метою дослідження є спроба прослідкувати джерела філософсько-теоретичних засад європейського права. Методологічною базою дослідження є поліметодологічний «горизонтальний» підхід. Викладений матеріал представляє певну наукову новизну, оскільки аналізовані авторами питання впродовж трьох десятиліть в Україні майже не досліджувалися. Можна дійти висновку, що і теоретикам, і практикам доцільно нагадати етичні й правові погляди Піфагора, котрий у своїй універсальній системі знання не відокремлював етику ні від права, ні від закону.

Ключові слова: справедливість; закон; етика; право; відплатна справедливість; любов-злагода.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. Костицький

доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Н. Кушакова-Костицька

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Bertman S. Handbook to Life in Ancient Mesopotamia. Oxford : Oxford University Press, 2005. 416 p.

Бхагаван Шри Раджниш (Ошо). Геометрия осознаности. Мистическое учение Пифагора. СПб. : Весь, 2010. 190 с.

On Pythagoreanism / Ed. by: G. Cornelli, R. McKirahan, C. Macris. Berlin, Boston : De Gruyter, 2013. 532 p. doi: https://doi.org/10.1515/9783110318500.

Древнеегипетская книга мертвых: Слово устремленное к свету. М. : ЭКСМО, 2004. 432 с.

The Pythagorean Sourcebook and Library: An Anthology of Ancient Writings Which Relate to Pythagoras and Pythagorean Philosophy / D. Fideler (Ed.). Grand Rapids (Michigan, US) : Phanes Press, 1987. 362 p.

Gemelli Marciano L. M. The Pythagorean Way of Life and Pythagorean Ethics. A History of Pythagoreanism. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. P. 131‒148. doi: 10.1017/CBO9781139028172.007.

Horky Ph. S. Exoterism and the History of Pythagorean Politics. Plato and Pythagoreanism. Oxford : Oxford Scholarship Online, 2013. P. 85‒124. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199898220.003.0003.

Ясперс К. Истоки истории и ее цель. Філософія. Природа, проблематика. Класичні розділи : хрестоматія. Київ : Каравела. 2010. 464 с.

Європейський словник філософії: Лексикон неперекладностей / під кер. Б. Кассен. Київ : Дух і Літера, 2009. Т. 1. 576 с.

Костицький М. В. Державницько-політичні погляди в універсалістській системі світогляду Піфагора. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 118–125. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.118.

Laertius D. Lives of Eminent Philosophers / ed. by T. Dorandi. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 943 p. doi : https://doi.org/10.1017/CBO9780511843440.

Pello C. The Lives of Pythagoras: A Proposal for Reading Pythagorean Metempsychosis. Rhizomata. 2018. Vol. 6. Issue 2. P. 135–156. doi: https://doi.org/10.1515/rhiz-2018-0007.

Пифагор. Золотой канон Фигуры эзотерики. М. : ЭКСМО–Пресс, 2001. С. 294–296.

Пифагоровы законы и нравственные правила. Афоризмы Эпиктета. М. ; СПб. : Олма-Пресс, 2000. 384 с.

Пролеев С. В. История античной философии. Киев : Ваклер, 2001. 512 с.

Редкин П. Г. Из лекций по философии права в связи с философией вообще. СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1889. Т. 2. 403 с.

Strohmeier J., Westbrook P. Divine Harmony: The Life and Teachings of Pythagoras. Wigan (UK) : Harmonia Books, 2012. 162 p.

Хрестоматия по древней истории / под ред. В. В. Струве. М. : Гос. учеб.-пед. издат., 1936. Т. 1. 236 с.


Переглядів анотації: 794
Завантажень PDF: 505
Опубліковано
2021-04-01
Розділ
Історія філософії права і методологія права

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають