Цілісність і єдність в онтології законів буття та соціуму

 • М. Костицький

  доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України,
  член-кореспондент НАПН України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки
  Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

  https://orcid.org/0000-0002-2093-2513
 • Н. Кушакова-Костицька

  доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор
  кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

  https://orcid.org/0000-0002-1116-4751

Анотація

У статті окреслено питання відродження (ренесансу) натурфілософії та натурфілософського підходу до
зв’язку буття, матерії та свідомості як методологічної основи у визначенні зв’язку природи та соціуму,
законів буття та законів суспільства (зокрема права та законів людських). Поділяючи право та
законодавство, автори зазначають не лише системний зв’язок різних соціальних норм і законів, а й повну
ієрархію норм суспільного регулювання. Метою дослідження є встановлення цілісності та єдності всього
Сущого, з яким у нерозривному зв’язку перебуває право та законодавство. Методологія дослідження
базується на інтегративному підході. Уперше в юридичній і філософсько-правовій літературі порушено
питання щодо Всезагальних (космічних) законів як джерела права та закону, що зумовлює наукову новизну
викладеного матеріалу. У висновках наголошено, що нині існують новітній синтез філософії, природничих,
соціальних і гуманітарних наук і похідні від них знання. З огляду на зазначений методологічний процес є
потреба розглянути право та закони (юридичні) у взаємозв’язку, цілісністю та єдністю із всезагальними
(космічними) та природними законами.
Ключові слова: закони; право; етика; буття; метафізика; соціум; мислителі про буття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. Костицький

доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України,
член-кореспондент НАПН України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки
Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Н. Кушакова-Костицька

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор
кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Бердник О. Альтернативна Еволюція. Київ : Тріада–А, 2007. 576 с.

Бондар О. Енциклопедія несвідомого українця. Київ : Казка, 2013. 879 с.

Бондар О. Доктрина справедливого суспільства. Київ : Бізнесполіграф, 2017. 507 с.

Чижевский А. Земля в объятиях Солнца. М. : ЭКСМО, 2004. 928 с.

Чижевський Д. Натурфілософія В. І. Вернадського. Філософські твори : у 4 т. Київ : Смолоскип, 2005. Т. 2. 263 с.

Commoner B. The Closing Circle: Nature, Man, and Technology. New York : Random House Inc., 1971. 8 р.

Філософія права : навч. посіб. / за заг. ред. О. Г. Данільяна. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 272 с.

Many Worlds: New Universe Extraterrestrial Life / ed. by S. Dick. West Conshohocken (PA) : Templeton Press. 2000.

Р. 191–210.

Франко І. Біблійне оповіданнє про Сотвореннє Сьвіта у сьвітлі науки. Вінніпег, Ман, 1918. 124 с.

Головнев А. Конечная Вселенная. Физико-философская концепция. Киев : Изд. дом Дм. Бураго, 2002. Кн. 1.

Головнев А. Конечная Вселенная. Физико-философская концепция. Киев : Изд. дом Дм. Бураго, 2002. Кн. 2.

Hawking S. A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. New York : Bantam Books, 1988. 198 р.

Jesness B. On Behind the Mirror by K. Lorenz. 2020. doi: 10.13140/RG.2.2.33352.96005.

Кант И. Сочинения : в 6 т. / под общ. ред. В. Ф. Асмуса. А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. М. : Мысль, 1966. Т. 5. 564 с.

Кант И. Сочинения : в 6 т. / под общ. ред. В. Ф. Асмуса. А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. М. : Мысль, 1966. Т. 6. 743 с.

Философия Герберта Спенсера / в сокр. излож. Г. Коллинса ; с предисл. Г. Спенсера ; пер. с англ.

П. В. Мокиевского. СПб. : Ф. Павленков, 1897. 472 с.

Костенко О. Культура і закон – у протидії злу : монографія. Київ : Атіка. 2008. 352 с.

Костицький М. В. Філософський аналіз Європейського права та його трьох світоглядних джерел. Філософські та

методологічні проблеми права. 2009. Вип. 1. C. 22–30.

Костицький М. В. Методологічні проблеми Екологічної Конституції Землі. Філософські та психологічні проблеми

юриспруденції. Вибрані наукові праці. Чернівці : Рута, 2009. Кн. 1. С. 90–96.

Костицький М. В., Кушакова-Костицька Н. В. Етичні та правові погляди Піфагора. Філософські і методологічні

проблеми права. 2020. № 2 (20). С. 8–14. doi: https://doi.org/10.33270/02202002.8.

Кравченко С. М., Костицький М. В. Екологічна етика і психологія людини. Львів : Світ, 1992. 104 с.

Кушакова Н. В. Індуїзм. Історія, ритуали, вірування. Релігієзнавство : підручник / за ред. В. М. Вовк, Б. В. Чміля.

Київ : Атіка, 2009. 552 с.

Hermes Trismegistus: The Emerald Table (Tabula Smaragdina) / ed. by S. J. Linden. Cambridge : Cambridge University

Press, 2003. Р. 27–28. doi: https://doi.org/10.1017/CBO9781107050846.002.

Lorenz K. Behind the Mirror: A Search for a Natural History of Human Knowledge. New York : Harcourt Brace

Jovanovich, 1978. 261 р.

Morris D. The naked ape. New York : McGraw-Hill, 1967.

Нюхтилин В. Мелхиседек. Книга про то, что мы ничего не знаем о том, что знаем, и при этом абсолютно точно

знаем все, что нам неведомо. СПб. : Крылов, 2008.

Пригожин І. Порядок із хаосу: новий діалог «людини з природою». Філософія: хрестоматія (від витоків до

сьогодення) : навч. посіб. / за ред. Л. В. Губерського. Київ : Знання, 2009. 624 с.

Руденко М. Гносис і сучасність. Тернопіль : Джура, 2001. 248 с.

Sommer D. S. Moral Para el siglo XXI. Santiago : Fundacion Instituto filosofico hermetico, 2014.

Столяров А. Освобожденный Эдем. М. : АСТ ; СПб. : Terrа Fantastica, 2008. 416 с.

Циолковский К. Э. Гений среди людей. М. : Мысль, 2002. 542 с.

Вернадський В. Наукова думка як планетарне явище. Листування. Щоденники. Хроніка. 2000. Вип. 57–58.


Переглядів анотації: 267
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Окремі напрями філософії права (проблеми онтології, гносеології, антропології та аксіології права)

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають